Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Anatoliy_Moskalenko_Teoriya_zhurnalistiki.doc
Скачиваний:
712
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
3.3 Mб
Скачать

109 Теорія журналістики

  • План дій, який встановлює стратегію сприяння ЗМІ у де­мократичному суспільстві, що адресований Комітету Міністрів Ради Європи;

  • Положення Четвертої європейської конференції Міністрів щодо політики ЗМІ про порушення журналістських свобод.

Контакти та співробітництво з країнами Центральної та Східної Європи

Програми співробітництва та допомоги країнам Центральної та Східної Європи розробляють особливі положення, які забез­печують вимоги цих країн у галузі ЗМІ, зокрема, надають прав-никам, політикам, професіоналам можливість користуватись до­свідом західноєвропейських країн у створенні й управлінні неза­лежними та плюралістичними ЗМІ. Так, наприклад, програма Ради Європи «Демосфен» надає можливість законотворцям з країн Центральної та Східної Європи користуватись знаннями досвід­чених західноєвропейських експертів з питань політики та зако­нодавства у галузі ЗМІ.

Декларації, рекомендації та резолюції Комітету міністрів Ради Європи у галузі ЗМІ

Резолюція (61) 23 про обмін телевізійними рекламами.

Резолюція (67) 13 про пресу та захист молоді.

Резолюція (70) 19 про освітнє та культурне використання (цілі, мета, призначення) радіо та телебачення в Європі.

Резолюція (74) 26 про право відповіді — позиція індивідуума стосовно преси.

Резолюція (74) 43 про поширеність преси.

Резолюція № R (79) 1 стосовно освітніх програм для дорослих споживачів.

Резолюція № R (80) 1 про спорт та телебачення.

Резолюція № R (81) 19 про доступ до інформації, якою воло­діє державна влада.

Резолюція № R (84) 3 про принципи телевізійної реклами.

Резолюція № R (84) 17 про рівність між жінкою та чоловіком у галузі засобів масової інформації.

Резолюція № R (84) 22 про використання супутникових мож­ливостей для телебачення та радіо.

ПО

Нормативна база діяльності преси

Резолюція № R (85) 6 про сприяння художній творчості.

Резолюція № R (85) 8 про збереження спадщини європейсь­ких фільмів.

Резолюція № R (86) 2 про принципи, пов'язані із законом про авторські права у галузі супутникового та кабельного телеба­чення.

Резолюція № R (86) 3 про сприяння аудіовізуальній продукції в Європі.

Резолюція № R (86) 9 про авторське право та культурну по­літику.

Резолюція № R (86) 14 про вироблення стратегії протистоян­ня курінню, алкоголю та наркотичній залежності у співробіт­ництві з особами, які формують громадську думку та з засобами масової інформації.

Резолюція № R (87) 7 про поширення фільмів у Європі.

Резолюція № R (88) 1 про звукове та аудіовізуальне приватне копіювання.

Резолюція № R (88) 2 про заходи боротьби з піратством у галузі авторського права та суміжних з ним прав.

Резолюція № R (89) 7 стосовно принципів поширення віде-опрограм, які мають насильницький, брутальний чи порногра­фічний зміст.

Резолюція № R (90) 10 про кіно для дітей та підлітків.

Резолюція № R (90) 11 про принципи щодо питань, пов'яза­них із законом про авторське право у галузі репрографії.

Резолюція № R (91) 5 про право на скорочення огляду голов­них подій у випадку, коли ексклюзивні права на їхню телевізійну трансляцію отримані у транскордонному контексті.

Резолюція № R (91) 14 про правовий захист зашифрованих телевізійних служб.

Резолюція № R (92) 15 щодо навчання, досліджень та стажу­вання у галузі права та інформаційних технологій.

Резолюція № R (92) 19 про відеоігри з расистським змістом.

Резолюція № R (93) 5, яка містить принципи, спрямовані на поширення та трансляцію аудіовізуальних робіт, зроблених у країнах або регіонах з невеликою аудіовізуальною продукцією чи з обмеженим географічним або лінгвістичним охопленням на телевізійному ринку.

Резолюція № R (94) 3 про сприяння освіті та обізнаності в галузі авторського права та суміжних з ним щодо творчості прав.

Декларація про свободу висловлення та інформації, прийнята Комітетом Міністрів Ради Європи 29 квітня 1982 р.

111

Теорія журналістики

Резолюція (89) 6, яка модифікує Резолюцію (88) 15. Резолюція (92) 3, яка модифікує Резолюцію (88) 15. Резолюція (92) 70, яка встановлює Європейську аудіовізуаль­ну обсерваторію.

Рекомендації та резолюції парламентської асамблеї Ради Європи у галузі засобів масової інформації

Резолюція 428 (1970), яка містить Декларацію про комуніка­ційні засоби масової інформації та захист прав людини.

Рекомендація 528 (1970) про комунікаційні засоби масової інформації та захист прав людини.

Рекомендація 747 (1975) про розповсюдження преси.

Рекомендація 748 (1975) про роль та управління національ­ним теле- та радіомовленням.

Рекомендація 749 (1975) про європейське теле- та радіомов­лення.

Рекомендація 815 (1977) про свободу висловлення та роль письменника у Європі.

Рекомендація 834 (1978) про загрозу свободі преси та телеба­чення.

Рекомендація 862 (1979) про кіно та державу.

Рекомендація 926 (1981) про питання, викликані роботою те­лебачення, зокрема кабельного телебачення та прямою супутни-ковою трансляцією.

Рекомендація 952 (1982) про міжнародні засоби захисту сво­боди висловлення через регулювання комерційної реклами.

Рекомендація 963 (1983) про культурні та освітні засоби змен­шення насильства.

Резолюція 820 (1984) про відносини національних парламен­тів із засобами масової інформації.

Рекомендація 996 (1984) про роботу Ради Європи щодо засо­бів масової інформації.

Рекомендація 1011 (1985) про ситуацію з професійними тан­цями в Європі (ця Рекомендація стосується деяких аспектів ЗМІ).

Резолюція 848 (1985) про приватність звукової та індивідуаль­ної свободи музичного вибору (ця Рекомендація стосується дея­ких аспектів ЗМІ).

Рекомендація 1037 (1986) про захист даних та свободу інфор­мації.

Рекомендація 1043 (1986) про європейську лінгвістичну та лі­тературну спадщину.

112

Нормативна база діяльності преси

Рекомендація 1047 (1986) про небезпеку, викликану змаган­нями з боксу (текст цієї Рекомендації висвітлює роль ЗМІ щодо інформування громадськості про потенційний шкідливий ефект боксу зокрема, та про охоплення ЗМІ теми боксу взагалі).

Рекомендація 1059 (1987) про економіку культури.

Рекомендація 1067 (1987) про культурний обсяг теле- та радіо­трансляції у Європі.

Резолюція 887 (1987) про європейське кіно та Рік телебачення.

Рекомендація 1077 (1988) про доступ до транскордонних аудіо­візуальних ЗМІ протягом виборчої кампанії.

Рекомендація 1096 (1989) про Європейську Конвенцію з тран­скордонного телебачення.

Рекомендація 1098 (1989) про Східно-Західне аудіовізуальне співробітництво.

Рекомендація 1110 (1989) про навчання на відстані.

Рекомендація 1111 (1989) про обсяг освіти у Європі.

Резолюція 937 (1990) про телекомунікації: значення для Єв­ропи.

Рекомендація 1122 (1990) відбудову села через інформаційні технології.

Рекомендація 1136 (1990) про європейську політику щодо ал­коголю.

Рекомендація 1138 (1990) про Європейський фонд підтримки для виробництва та поширення творчих кінематографічних та аудіовізуальних робіт («EURIMAGES»).

Резолюція 956 (1991) про передачу технологій країнам Цен­тральної та Східної Європи.

Резолюція 957 (1991) про ситуацію з місцевим радіо у Європі.

Рекомендація 1147 (1991) про парламентську відповідальність за демократичні реформи теле- та радіомовлення.

Резолюція 1003 (1993) про етику журналістики.

Рекомендація 1215 (1993) про етику журналістики.

Рекомендація 1216 (1993) про європейське культурне співро­бітництво.

Рекомендація 1228 (1994) про канали кабельного телебачення та місцеві телевізійні станції: їхня важливість для Європи.

Рекомендація 1239 (1993) про культурну ситуацію у колишній Югославії.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]