Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
asist_prakt_2.doc
Скачиваний:
160
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
306.69 Кб
Скачать

Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н - 3.04

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Кафедри правознавства, педагогіки, психології

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної роботи

________________________________

“______”_______________2013року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Асистентська практика студентів-магістрантів

напрям підготовки____________________________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність ________________________________________________

(шифр і назва спеціальності)

додаткова спеціальність/

спеціалізація__________________________________________________

(назва спеціалізації)

Факультет: історії та права

Форма навчання: денна

Кіровоград – 2014 рік

Робоча програма з «Асистентської практики магістрантів» для студентів УІ курсу факультету історії та права за напрямом підготовки _________________, спеціальністю ________________, Кіровоград, 2014. – 35 с.

Розробники:

Рябовол Л. Т., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри правознавства.

Краснощок І. П., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри .

Клочек Л. В., кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри .

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри правознавства Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Протокол від “____”________________2013 року № ___

“__”_____2013 року Завідувач кафедри ___________ (________________)

Схвалено методичною радою Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

__________________________________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол від “____”________________2013 року № ___

“_____”_____2013 року Голова ___________ (__________)

 Рябовол Л. Т., 2014 рік

 Краснощок І.П., 2014 рік

 Клочек Л. В., 2014 рік

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів –

Галузь знань

правознавство_______________

(шифр і назва)

Нормативна

Напрям підготовки

_______________

(шифр і назва)

Модулів –

Спеціальність (професійне

спрямування):

_______________

додаткова спеціальність/

спеціалізація

Рік підготовки:

VІ-й

Змістових модулів – 4

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)

Семестр

ХІІ (ІІ)-й

Загальна кількість годин -

Лекції

год.

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр

Практичні, семінарські

год.

Лабораторні

год.

Самостійна робота

год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю:

залік

Робоча програма «Асистентської практики студентів-магістрантів» розроблена на основі Положення про організацію педагогічної практики в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка, затвердженому Вченою радою цього університету (протокол № 3 від 29 жовтня 2012 р.).

Відповідно до цього положення, асистентська педагогічна практика є складовою частиною професійної підготовки спеціалістів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».

Відповідно до навчального плану тривалість асистентської практики – – 2 тижні.

Базою проходження педагогічної практики студентів-магістрантів є кафедра правознавства КДПУ ім. В. Винниченка. Всі завдання, що передбачені програмою асистентської практики мають виконуватися на базі академічних груп студентів І-ІІІ курсів денної форми навчання.

Базами практики можуть також бути кафедри вищих навчальних закладів ІІ-ІУ рівнів акредитації, в яких викладаються юридичні дисципліни і здійснюється підготовка спеціалістів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за умови, що з ними укладені договори про проходження даного виду педагогічної практики студентами КДПУ ім. В. Винниченка.

Мета, завдання і нормативний зміст асистентської практики визначаються освітньо-кваліфікаційною характеристикою та освітньо-професійною програмою підготовки магістрів правознавства.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]