Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Anatoliy_Moskalenko_Teoriya_zhurnalistiki.doc
Скачиваний:
712
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
3.3 Mб
Скачать

Фонд evrimages

Важливим досягненням у галузі сприяння продукції та поши­рення європейських аудіовізуальних творів було започаткування у 1988 р. Євррпейського фонду підтримки та поширення творчих аудіовізуальних творів (EVRIMAGES) — Резолюція 88 (15). Цей фонд спрямований на заохочення розвитку багатосторонньої єв­ропейської продукції та її поширення в Європі через фінансову підтримку.

Колекція даних з потоку програм

За рекомендаціями Другої європейської конференції Мініст­рів, яка проходила в Стокгольмі у листопаді 1988 p., CDMM ак­тивно сприяє колекціонуванню даних з потоку аудіовізуальних програм для того, щоб мати надійний та точний огляд ринку.

104

Нормативна база діяльності преси

Робота у цій галузі доручена представникам кіно, телебачення та відеосекторів.

Нові електронні засоби в Європі

Постійно уважний до технологічного розвитку у секторі ЗМІ, CDMM, починаючи з 1982 p., зосередив свою увагу на нових електронних інформаційних послугах (відеотекст, телетекст), зок­рема, у перспективі їхніх транскордонних вимірів.

Предметом обговорення Третьої європейської конференції Міністрів щодо політики ЗМІ був саме моніторинг технологіч­ного розвитку у цій галузі.

Європейська конвенція з транскордонного

телебачення (1989)

У 1989 р. Комітет Міністрів Ради Європи прийняв Євро­пейську Конвенцію з транскордонного телебачення. 1 травня 1993 р. ця Конвенція була відкрита для підписання. Мета Кон­венції — забезпечити міжнародну структуру для вільного тран­скордонного обігу телевізійних програм мовлення. Цей доку­мент не охоплює усі аспекти теле- та радіомовлення, але вста­новлює комплекс необхідних правил в галузі, що була визначе­на Першою європейською конференцією Міністрів щодо пол­ітики ЗМІ як «найсуттєвіші аспекти» транскордонної трансля­ції. Це такі аспекти, як захист певних індивідуальних прав, від­повідальність суб'єкта мовлення щодо програмних матеріалів, реклама та спонсорство.

Правові питання у галузі змі

Європейські угоди з питань теле- та радіомовлення

Правові угоди Ради Європи з питань теле- та радіомовлення мають на меті сприяти розширенню «Європейського аудіовізу­ального простору» та охороняти право інтелектуальної власнос­ті. Робота Ради Європи у галузі права інтелектуальної власності тісно координується з всесвітньою діяльністю у цій галузі, яка проводиться Міжнародною організацією праці (ILO), Спілкою

105

Теорія журналістики

міжнародних телекомунікація (1TU) та Світовою організацією з інтелектуальної власності (WIPO).

Це - Європейська угода про обмін програмами через телеві­зійні фільми (1958), сторонами якої с 14 країн - члені* Ради

Європи та дві країни, що не є членами та організації — Ізраїль і Туніс. Європейська угода про захист телевізійного мовлення (1960) з її протоколом (1956) та двома додатковими протоколами (1974, 1983), яка набула чинності у 6 країнах - членах Ради Єв­ропи. Європейська угода про захист теле- та радіомовлення, шо ведеться зі станцій поза національними територіями С1956), які набула чинності у 17 країнах - членах Ради Європи.

Теле- та радіомовлення через супутники та кабельне

поширення програм

Робота Ради Європи у галузі теле- та радіомовлення через су­путники та кабельні канали пов'язана з розвитком європейської правової структури у галузі транскордонного телебачення, яке належним чином охороняє права та інтереси авторів» Водночас ця європейська правова структура враховує необхідність не зава­жати розвиткові нових технологій ЗMU та визнавати інтерес гро» мадськості мати доступ до програм, які передаються новими за­собами.

На базі роботи Комітету правових експертів у галузі ЗМ ї (MM -JU), який є структурою Ради Європи, були видані матеріали «Су-путникове та кабельне телебачення». Це видання охоплює най­актуальніші проблеми у цій сфері, а також правові інструменти та положення, що є придатними для супутникового і кабельного телебачення у таких питаннях, як закон з авторського права та суміжні з ним права, закон про телекомунікації і т. ін.

Рекомендація № R (86) 2 за лютий 1986 p., яка базується голов­ним чином на висновках вищезгаданого видання, закладає прин­ципи, що мають скерувати країни - члени Ради Європи на пошук задовільних рішень, пов'язаних з питанням закону про авторські права у галузі кабельного та супутникового телебачення.

Правовий захист телевізійних програм

У рамках моніторингу розвитку, який відбувається у секторі ЗМІ, CDMM, починаючи з 1989 p., вирішив приділити особливу увагу новим проблемам, які виникають у результаті зростання

106

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]