Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Anatoliy_Moskalenko_Teoriya_zhurnalistiki.doc
Скачиваний:
712
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
3.3 Mб
Скачать

31 Теорія журналістики

тому випадку, коли він бачить сьогоднішнє життя в історичній перспективі, якщо він вірно розуміє зв'язок поведінки людини з історичними обставинами. Одним словом, історизм обов'язко­вий не тільки при осмисленні минулого, але і в розумінні живої, динамічної сучасності.

Історизм — якість аналітична на відміну від чисто емоційно­го, імпульсивного сприйняття і відображення явищ дійсності. Емоції перешкоджають аналізові, заважають журналісту історич­но осмислити зображуване, можуть викликати у читача невірне уявлення про дійсність.

Сила журналістського впливу полягає в історично-конкрет­ному зображенні наших сучасників, людей, які живуть поруч з нами. Складність тут полягає в тому, щоб показати те, що було, яким воно було, а те, що є ,— яким воно є, і разом з тим розкри­ти причини і значення подій чи явищ.

Тут важливе значення має те, яка позиція "у автора: історично-конкретно чи тільки імпульсивно сприймає й оцінює він те чи інше явище життя. Історично-конкретне сприйняття та оцінка визначають конкретність аналізу, точність викладу, повагу до факту, неупередженість оцінок, ясність теоретичних посилань.

У курсі «Теорія журналістики» чітко визначаються дві групи питань. До першої слід віднести всі проблеми, зв'язані з розгля­дом суспільного становища преси і ролі журналістської діяль­ності. До другої групи питань слід віднести проблеми літератур­ного оформлення газетних і журнальних матеріалів. При цьому треба мати на увазі, що літературна форма матеріалів, маючи першорядне значення, не є єдиною формою, яка впливає на оформлення журналістського виступу. На відміну від творів бе­летристичного характеру співвизначальною формою обробки журналістських матеріалів є також графічне оформлення газет і журналів, звукове й аудіовізуальне оформлення передач у радіо­мовленні і на телебаченні.

У зв'язку з питаннями літературної обробки журналістського виступу постає не менш важлива проблема щодо методів роботи журналіста при збиранні та вивченні матеріалів. Справа в тому, що від правильної організації їх роботи залежить не тільки гли­бина вивчення змісту матеріалів, але й рівень їх літературного оформлення.

Курс «Теорія журналістики» не може обмежуватись тільки питаннями, пов'язаними із змістом і формою публіцистичного виступу. Не можна ні на хвилину забувати, що преса, передачі радіомовлення і телебачення виконують важливу суспільну функ-

32 Предмет і завдання курсу

цію, яка має особливо велике значення. Ці інституції відіграють важливу роль у вихованні трудящих, у мобілізації волі та енергії людей, в організації їх зусиль у розбудові демократичного сус­пільства. Ось чому ми повинні завжди тримати в полі зору пи­тання дієвості преси. Саме тому дієвість газетних виступів, їх вплив на погляди і поведінку читачів є невід'ємною частиною курсу.

Сучасна газета наповнена філософським, психологічним, економічним, політологічним змістом, матеріалами, взятими з точних наук тощо. Наука про пресу теж не може бути відокрем­леною від суміжних суспільних і гуманітарних наук. Ігнорування досягнень суміжних наук може призвести до ремісництва і це-ховщини. Вивчення преси вимагає об'єднаних зусиль філософсь­ких, історичних, лінгвістичних і літературознавчих дисциплін, а також використання їх методів. При вивченні преси залучення інших дисциплін зовсім не є свідченням неспроможності і недо­статності специфічних методів журналістських дисциплін, це перш за все результат дальшого неухильного розширення і поглиблен­ня сфери впливу та застосування соціології.

Збагачення методології, союз із суміжними науками, синтез їх методів — генеральна лінія сучасної науки. Без такого синтезу важко розвивати науку про пресу, розірвати цехову закляклість, що й досі заважає розвитку журналістських дисциплін.

У наш час самостійність будь-якої галузі науки не може бути абсолютною. Ізольованість від суміжних дисциплін призводить до відставання і творчої безплідності. Успіх дає тільки тісний зв'язок із спорідненими галузями наук.

Теорія і практика преси повинні вивчатися в тісному зв'язку і на основі глибокого використання таких суспільних наук, як фі­лософія, політологія, історія України, соціоніка, соціологія, ос­нови держави і права, спираючись на їх новітні досягнення. Крім того, теорія і практика преси немислимі без органічного зв'язку з такими науками, як психологія, організація і економіка народ­ного господарства, економіка ЗМІ, з теоретичними й історични­ми літературознавчими та лінгвістичними дисциплінами.

Вже давно нові галузі науки не виникають на цілині. Вони формуються або шляхом обмеження частини певного предмета, або на межі кількох галузей науки і зосереджують свою увагу на тих проблемах, які до цього часу самостійно не вивчалися. Про­тягом останнього сторіччя йшов надзвичайно бурхливий процес розвитку засобів масової інформації, який викликав потребу у вивченні природи і загальних рис характеру преси як людської

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]