Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Anatoliy_Moskalenko_Teoriya_zhurnalistiki.doc
Скачиваний:
712
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
3.3 Mб
Скачать

2. Моральний кодекс

(Ухвалено Товариством професійних журналістів США

21 Вересня 1996 р.)

Преамбула

Члени Товариства професійних журналістів вважають, що гро­мадська просвіта є запорукою справедливості і підвалиною де­мократії. Обов'язком журналіста є сприяння досягненню цієї мети через пошук істини та чесне й усебічне висвітлення подій і про­блем. Сумлінні журналісти усіх засобів масової інформації і на­прямків журналістської діяльності прагнуть сумлінно й щиро служити громадськості. Професійна чесність є наріжним каме­нем довіри до журналіста.

Члени Товариства поділяють відданість етичним принципам і ухвалюють цей кодекс, щоб проголосити принципи й стандарти діяльності Товариства.

ДОШУКУВАТИСЯ ПРАВДИ Й ПОВІДОМЛЯТИ ПРО НЕЇ

Журналісти мають бути чесними, справедливими й мужніми у збиранні, поданні і тлумаченні інформації.

Журналісти повинні:

Перевіряти точність інформації, отриманої з будь-яких дже­рел, і піклуватися про уникнення ненавмисних помилок. Зумис­не викривлення фактів є неприпустимим.

Невтомно розшукувати об'єкти повідомлень, аби дати їм мож­ливість відповісти на твердження про їхню ганебну поведінку.

За можливості визначати джерела інформації. Громадськість має право на якомога повнішу інформацію про надійність джерел.

Перш ніж обіцяти анонімність, завжди з'ясовувати мотиви джерел інформації. Чітко визначати умови, що супроводжують таку обіцянку, яка дається в обмін на інформацію. Виконувати обіцяне.

Впевнюватися, що заголовки, короткі рекламні ролики, а та­кож рекламні матеріали, фотографії, відео-, аудіо-, графічні ма­теріали, короткі радіовиступи і цитати не спотворюють дійснос­ті. Вони не повинні надмірно спрощувати або висвітлювати події поза контекстом.

162

Нормативна база діяльності преси

Ніколи не спотворювати зміст фото- чи відеоновин. Завжди припустимим є збільшення зображення з метою досягнення його чіткості, супроводжувати фотомонтажі й фотоілюстрації підпи­сами.

Уникати відтворення чи інсценування подій, якщо це може ввести в оману. Якщо відтворення необхідне для подання мате­ріалу, зазначити це.

Уникати таємних або інших прихованих засобів збирання ін­формації, окрім тих випадків, коли традиційні відкриті засоби не принесуть інформації, вкрай необхідної для громадськості. Засто­сування таких методів має пояснюватися як частина матеріалу.

Ніколи не займатися плагіатом.

Не боятися розповідати про різноманітність та важливість люд­ського досвіду, навіть якщо це не користується популярністю.

Бути свідомими своїх власних культурних цінностей і уника­ти нав'язування цих цінностей іншим.

Уникати слідування стереотипам щодо раси, статі, віку, релі­гії, етнічної приналежності, географії, сексуальної орієнтації, фізичних вад, зовнішнього вигляду або соціального статусу.

Сприяти вільному обмінові думками, навіть якщо вважаєш ці думки огидними.

Давати висловитися тим, хто не має такої можливості; офі­ційні та неофіційні джерела інформації можуть бути однаково надійними.

Розрізняти заступництво і повідомлення новин. Аналітичні матеріали та коментарі мають супроводжуватися підписами і не перекручувати фактів чи ситуацій.

Відокремлювати новини від реклами, остерігатися матеріалів, де ця межа не є достатньо чіткою.

Усвідомлювати як особливий обов'язок забезпечення того, щоб питання громадського життя розглядалися відкрито, а урядові документи були доступними для перевірки.

ДО МІНІМУМУ ЗВОДИТИ ШКОДУ

Моральні журналісти ставляться до осіб, які є джерелом ін­формації, об'єктів журналістських досліджень та колег, як до людей, які заслуговують на повагу.

Журналісти повинні:

Виявляти співчуття до тих, на кого виклад новин може спра­вити негативний вплив. Бути особливо делікатним, маючи спра-

163

Теорія журналістики

ву з дітьми, недосвідченими джерелами інформації або об'єкта­ми повідомлень.

Виявляти делікатність, домагаючись чи використовуючи ін­терв'ю або фотографії тих, хто зазнав трагедії або кого спіткало торе.

Усвідомлювати, що збір і повідомлення інформації можуть заподіяти шкоду або створити незручності. Пошуки інформації не є виправданням зухвальства.

Усвідомлювати, що приватні особи мають більше право кон­тролювати інформацію, що їх стосується, ніж державні посадові особи та інші, хто прагне влади, впливу або уваги. Лише найна-гальніша громадська потреба може бути достатньою підставою для втручання у будь-чиє особисте життя.

Виявляти смак. Уникати потурання інтересові до сенсацій. Виявляти обережність, встановлюючи особу неповнолітніх підозрюваних або жертв злочинів на статевому грунті.

Виявляти розважливість, називаючи імена осіб, підозрюваних у скоєнні злочину, до висунення офіційного звинувачення.

Урівноважувати право підозрюваного у скоєнні злочину на справедливий судовий розгляд з правом громадськості на поін­формованість.

ДІЯТИ НЕЗАЛЕЖНО

Журналісти мають бути вільними від зобов'язань перед будь-чиїм інтересом, крім права громадськості знати.

Журналісти повинні:

Уникати конфліктів інтересів, реальних або усвідомлюваних.

Не брати участі в об'єднаннях та діяльності, що можуть пос­тавити під загрозу репутацію чесного журналіста або зашкодити довірі до нього.

Відмовлятися від подарунків, послуг, винагород, безплатних подорожей та особливого до себе ставлення, уникати додаткової роботи, участі у політичному житті, публічних посад, а також праці в організаціях громади, якщо це ставить під загрозу репу­тацію чесного журналіста.

Не приховувати конфлікти, яких не можна уникнути.

Виявляти пильність і мужність, домагаючись підзвітності мож­ новладців. ,

Відмовляти в особливому ставленні рекламодавцям та осо­бам, контакти з якими можуть становити особливий інтерес і протистояти їхньому тискові стосовно висвітлення новин.

ч

164

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]