Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Anatoliy_Moskalenko_Teoriya_zhurnalistiki.doc
Скачиваний:
706
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
3.3 Mб
Скачать

Теорія журналістики

Журналістські права та свободи

Під керівництвом CDMM була утворена група спеціалістів з питань журналістських прав та свобод (MM-S-JF). На основі багатьох політичних документів, вже складених як на Парламент­ському, так і на міжурядовому рівні Ради Європи, група спеціа­лістів розглядає такі специфічні питання, як необхідність гаран­тувати нічим не обмежений доступ до журналістської професії, гарантію справжньої незалежності від політичної влади та еко­номічного тиску, можливу напругу у відношеннях між журналіс­тами та їхніми роботодавцями, доступ до інформації, якою воло­діють державні.влади, захист конфіденційності інформаційних джерел, які використовуються журналістами.

У своїй діяльності група спеціалістів керується попередньою міжурядовою роботою, яка проводилася Радою Європи у галузі журналістики. У Резолюції № R (74) 26 Комітету Міністрів Ради Європи йдеться про право індивідуума на відповідь у пресі, по радіо та телебаченню. Резолюція 1003 (1993) та Рекомендація 1215 (1993) Парламентської асамблеї Ради Європи стосується питань етики журналістів. Резолюція 428 (1970) та Рекомендація R 582 (1970) Парламентської асамблеї містять декларацію про засоби масової комунікації та права людини.

Місцеве та регіональне теле-та радіомовлення

Доповідь про місцеві та регіональні телевізійні станції в Євро­пі обговорювались у Страсбурзі 16—18 жовтня 1984 р. на 19-й Постійній конференції місцевих та регіональних влад Європи (CLRAE). Особлива увага приділялась внеску місцевих та регіо­нальних станцій теле- та радіомовлення у реалізацію демократії та свободи інформації. З цього питання Конференція прийняла рад положень (Резолюція 152 (1984)).

У 1987 р. в Європі з метою покращення та поширення місце­вого, регіонального та національного телевиробництва був запо­чаткований Приз EVROPA. У рамках Проекту № 10 (Культура та регіони) Рада з культурного співробітництва Ради Європи (CDCC) у листопаді 1990 р. організувала у м. Ліль (Франція) зустріч з питань «Телебачення регіонів Європи». Ця зустріч дозволила майже 400 учасникам ознайомитися з політичними, економіч-

100

Нормативна база діяльності преси

ними та культурними вимірами телебачення у різних європейсь­ких регіонах. Наступним заходом став симпозіум з питань «Пре­си, телебачення європейських регіонів», проведений CDCC у вересні 1993 р. у Кракові (Польща).

У січні 1993 р. Парламентською асамблеєю Ради Європи була прийнята Резолюція 957 (1991) про ситуацію з місцевим радіо в Європі.

Європейська Хартія регіональних мов та меншин, прийнята Комітетом Міністрів у червні 1992 p., розглядає у ст. 11 (ЗМІ) при­йняття державами — членами Хартії певної кількості положень, при­значених надати носіям регіональних мов або мов національних меншин на територіях, де використовуються ці мови, можливості доступу до ЗМІ (теле- та радіомовлення регіональними мовами і т. ін.), поважаючи при цьому незалежність та самостійність ЗМІ.

У березні 1993 р. Постійна конференція місцевих та регіональ­них влад Європи (CLRAE) прийняла Резолюцію 253 (1993) про регіональні виміри Європейського аудіовізуального простору.

ЗМІ, тютюнові та алкогольні вироби, наркотична залежність

Продовжуючи роботу, яка проводилася в рамках відбіркового комітету експертів з питань співробітництва з ЗМІ у галузі на­ркотичної схильності та залежності, у жовтні 1986 р. Комітет Мі­ністрів Ради Європи прийняв Рекомендацію № R (86) 14 про вироблення стратегії протистояння курінню, алкоголю та нарко­тичній залежності у співробітництві зі спеціалістами у галузі фор­мування громадської думки та ЗМІ.

Доступ громадськості до інформації та ексклюзивні права на телетрансляцію основних подій

Тепер, оскільки телебачення є одним з головних джерел ін­формації для громадськості, здійснення ексклюзивних прав суб'єк­том мовлення у транскордонному контексті може обмежити право громадськості на доступ до інформації в одній або кількох краї­нах, що охоплені суб'єктом мовлення; тому частина громадсь­кості може бути позбавлена ретрансляції основних подій через технічні причини чи бути неспроможною отримати коментарі своєю мовою.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]