Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Anatoliy_Moskalenko_Teoriya_zhurnalistiki.doc
Скачиваний:
706
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
3.3 Mб
Скачать

4. Порушення професійної честі журналіста:

 • якщо журналіст використовує свій професійний статус для одержання якихось переваг для себе, своїх рідних і близьких від третіх осіб чи організацій;

 • якщо журналіст з корисливих чи інших особистих мірку­вань перешкоджає чи відмовляється від публікації певного мате­ріалу чи його окремих частин, або ж публікує його, або ж схиляє своїх колег до його обнародування;

 • якщо журналіст одержує від зацікавленої особи чи органі-

зації певні подарунки, переваги чи пільги, які можуть вплинути на його незалежність під час виконання професійного обов'язку;

якщо журналіст для одержання інформації вдається до брехні, шантажу чи інших способів, які суперечать нормам моралі і права;

 • якщо журналіст у тій чи іншій формі розголошує інформа­цію, яка не підлягає поширенню, всупереч домовленості з осо­бою, яка довірила її;

 • якщо журналіст у тій чи іншій формі розголошує відомості про особу, яка передала інформацію за умови збереження її дже­рела, за винятком випадків, коли законом спеціально обумовле­на обов'язковість розкриття такого джерела;

 • якщо журналіст у тій чи іншій формі розкриває псевдонім, який належить іншій особі, без її згоди, за винятком випадків, коли псевдонім був публічно розкритий раніше;

 • якщо журналіст порушує авторське право, допускає плагіат, використовуючи чужий твір, представляє його повністю або час­тково як свій, не вказуючи його справжнього автора і джерела

. запозичення;

• якщо журналіст, не попереджаючи про це відповідну редак­ цію, передає один і той же матеріал у дві чи більше редакцій або

пропонує для обнародування вже опублікований матеріал, за винятком випадків, коли цього вимагають обставини;

• якщо журналіст використовує свій професійний статус для збирання інформації на користь сторонньої особи чи організації, що не є засобом масової інформації.

157

Теорія журналістики

5. Порушення службової етики:

 • якщо журналіст, використовуючи своє посадове становище в редакції, перекручує шляхом редагування зміст матеріалу, підго­товленого його колегою і без згоди останнього обнародує у тако­му вигляді;

 • якщо журналіст, використовуючи своє посадове становище в редакції, нав'язує колегам шляхом довільної правки їх матеріа­лів свої особисті смаки і суб'єктивні оцінки, перешкоджаючи розвитку їх творчих здібностей;

 • якщо журналіст із кар'єристських, корисливих та інших мо­тивів представляє свого колегу в непривабливому світлі в очах інших журналістів чи громадської думки;

 • якщо журналіст із свого помилкового, невірного розумін­ня творчого суперництва чи інших мотивів свідомо утруднює колезі виконання професійних обов'язків, а також публікацію його творів;

 • якщо журналіст порушує норми творчого спілкування між колегами, дезорієнтує їх про події і факти, зневажливо ставить­ся до їх творчості, вдається до образ та інших непристойних випадів;

 • якщо журналіст, використовуючи своє посадове становище в редакції, стає на перешкоді діяльності журналістської організа­ції або обмежує її самостійність.

Зауважимо, що журналіст несе відповідальність не тільки пе­ред законом, а й перед своєю, сказати б, журналістською гіль­дією. До членів Спілки журналістів України, які допустили по­рушення принципів і норм професійної етики, можуть бути вжиті різні заходи адміністративного впливу аж до виключення із Спілки. Може бути також прийняте рішення про публікацію у періодич­ній пресі повідомлення про провину журналіста і вжиті до нього заходи впливу. Заходи впливу по службовій лінії вживаються незалежо від заходів правової та іншої відповідальності.

Свобода преси — це захист і охорона журналіста при вико­нанні службових обов'язків, що й записано в ст. 43 Закону про ЗМІ: «Професійний журналіст редакції при виконанні служ­бових обов'язків перебуває під її правовим і соціальним захис­том. Честь, гідність, недоторканість журналіста охороняються законом».

Але в журналістів, як і раніше, стріляють. Журналістика зали­шається однією з найнебезпечніших професій і насамперед там, де йдуть воєнні дії, де не дотримуються свободи слова, порушу­ються права людини.

158

Нормативна база діяльності преси

Справа дійшла навіть до того, що Міжнародна федерація жур­налістів створила робочу групу, яка підготувала і випустила кни­гу з оригінальною назвою: «Обережно: журналісти за роботою. Керівництво з безпеки».

Міжнародна федерація журналістів — це велика організація по захисту свободи преси. Видана нею книга — це дохідливі, прості поради ветеранів журналістики, котрим довелось працю­вати в екстремальних умовах, навіть під вогнем.

Наведемо хоча б деякі з них.

Жоден журналістський матеріал не вартий вашого життя. Будь­те обережні, намагаючись показати конфлікт з обох сторін.

Постарайтесь не пристати на ту чи іншу сторону конфлікту: ви професійний спостерігач, а не учасник подій.

Не робіть записів привселюдно. Ніколи не користуйтесь мік­рофоном чи записною книжкою без згоди співрозмовника. Три­майте деталі в голові.

Пам'ятайте, що безвідповідальний вчинок чи неперевірений матеріал може не лише стати джерелом небезпеки для вас, але й неприємностями для ваших колег.

Залиште вдома всі документи і газетні вирізки, які можуть бути розцінені як критика політики, релігії та інших сфер життя регіону чи району, де ви маєте знаходитись.

Якщо вас змушують показати матеріал, постарайтесь одержа­ти письмову вимогу.

Одним словом, не буває абсолютно схожих обставин, і вміння щоразу знаходити вірний вихід із кожного становища — талант індивідуальний.

Зауважимо, що свобода слова — серце Всезагальної деклара­ції прав людини, прийнятої і проголошеної Генеральною Асам­блеєю ООН 10 грудня 1948 р. Журналісти, де б вони не працюва­ли, знаходяться під захистом Декларації, у якій викладені їх пра­ва. У ст. 19 читаємо: «Кожний має право на свободу думок і висловлювань; це право включає свободу висловлювати свою думку без тиску і страху, одержувати і передавати інформацію і ідеї у засобах масової інформації, незалежно від кордонів».

Свобода преси — це шлях до побудови демократичного суспіль­ства, гармонійного розвитку особи.

IX з'їзд СЖУ 17 квітня 1997 р. затвердив Кодекс професійної етики українського журналіста, який подано повністю.

Одночасно подамо й інші документи, пов'язані безпосередньо з нормами професійної етики журналіста.

159

Теорія журналістики

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]