Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Bulava_Olimpiada_OSNOVA.doc
Скачиваний:
230
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.91 Mб
Скачать

10 Клас

Завдання 2. Чинниками розміщення виробництва називають умови, які слід враховувати для того, щоб досягти максимального зниження собiвартостi продукції, i разом з тим, зменшити негативний вплив на навколишнє середовище i здоров`я населення. На розміщення світового господарства впливають такі чинники:

1) природно-ресурсний (сировинний);

2) чинник території;

3) економiко-географiчого положення;

4) паливно-енергетичний;

5) транспортний;

6) трудових ресурсів (робочої сили);

7) споживчий;

8) наукомiсткостi;

9) територіальної концентрації;

10) чинник ринкової кон’юнктури;

11) екологічний чинник.

Розглянемо приклади впливу деяких чинників:

Сировинний чинник- провідний при розмiщеннi виробництв з великою матерiаломiсткiстю, перш за все, добувних галузей (гiрничовидобувної, лiсозаготiвельної), первинної переробки сировини (збагачення руд кольорових i чорних металів, виробництво чорної мiдi, нiкелю; цукру-сирцю), деяких переробних виробництв (калійних добрив, лляних тканин, целюлози, металургiйного i гiрничого обладнання тощо).

В економічно розвинених країнах, пiд впливом НТР, триває процес зниження матерiаломiсткостi виробництва i тому зменшується вплив сировинного чинника. У країнах, що розвиваються, значна частка добувного сектора економiки, i цей чинник ще має значний вплив на розмiщення виробництва i спецiалiзацiю господарства.

Чинник території(чим бiльша територiя - тим бiльша вiрогiднiсть наявності рiзноманiтних i великих сировинних ресурсів, різних варiантiв розмiщення виробництва) зв`язаний з попереднім. За ресурсним потенціалом малi країни не можуть конкурувати з великими.

Вплив економiко-географiчного положенняполягає у тому, що країна, регіон чи підприємство отримають певні переваги чи зазнають збитків при взаємодії з іншими країнами чи підприємствами завдяки своєму розташуванню.

Виділяють такi види економiко-географiчного положення країн:

1) сусідське (як впливає економічний потенціал сусiднiх країн на розвиток господарства країни). Є країни - центри світового господарства, його субпериферії i периферії. Україна належить до субпериферійних держав.

2) Транспортне (перш за все, відношення до морів - приморське чи внутрішньоматерикове);

3) Полiтико-географiчне (вплив політичної ситуації в регiонi, належність до певних блоків країн).

Паливно-енергетичний чинникважливий для розмiщення енергомiстких виробництв (виплавки легких металів - алюмiнiю, титану, магнію, виробництва віскозного шовку, штучного каучуку), та паливомiстких виробництв (виплавки цинку i свинцю, роботи ТЕС).

Транспортний чинникдiє опосередковано: залежно від розмiрiв транспортних витрат розмiщення виробництва тяжіє або до сировини, або до споживача. А транспортні витрати залежать вiд вартості вантажу i способу транспортування, та вiдстанi перевезень. Чим густіша транспортна мережа та інші види виробничої інфраструктури - тим вигідніше розміщувати в регiонi виробництво.

Наукомiсткi виробництварозміщуються в центрах науки i освіти, квалiфiкованих кадрів (виробництво складної електронної i робототехніки, бiотехнологiї).

Чинник трудових ресурсіву сучасному світовому господарстві проявляється в орiєнтацiї на дешеву робочу силу країн, що розвиваються (збірне машино- i приладобудування, легка промисловість).

Споживчий чинник проявляється у наближені виробництва до місць споживання готової продукції (фосфорних добрив, залізобетону, харчової i легкої промисловості).

Чинник територіальної концентрації полягає у розмiщеннi нових виробництв у межах великих міст, міських агломераціях i мегалополісах, де вже створена високорозвинена виробнича та соціальна інфраструктура.

Кон’юнктура ринку - це умови реалiзацiї продукції i послуг, які залежать від спiввiдношення попиту i пропозиції (розвиваються ті виробництва, продукція яких має більший попит внаслідок вищої якості i нижчої ціни).

Екологічний чиннику розвинених країнах проявляється у заборонені розміщення шкідливих виробництв, їх концентрації в урбанізованих зонах, перенесенні цих виробництв в країни, що розвиваються.

Завдання 4в (приклад): На рівні моря температура повітря становить 22°С , а на висоті 3000 метрів …?

Слід пам’ятати, що зниження температури повітря відбувається в підняттям в середньому на -0,6°С/100 м.

  1. Складаємо пропорцію: -0,6°С/100 м = х°С/3000 м;х = 18°С (різниця в температурі повітря між рівнем моря і вказаною висотою).

  2. Визначаємо температуру повітря на висоті 3000 м: 22°С 18°С = +4°С.

Тести:1а; 2г; 3д; 4в; 5а; 6б; 7в; 8в; 9б; 10в;11(40 км.).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]