Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФІЛОСОФІЯ СЕРЕДНІХ ВІКІВ ТА ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
623.62 Кб
Скачать

Розподіл балів, присвоюваних студентам

МОДУЛЬ 1

Самостійна робота

Екзамен

Загальна сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Змістовий модуль 3

Зан.

1

Зан.

2

Зан

3

Зан

4

Зан

1

Зан

2

Зан

3

Зан

4

Зан

5

Зан

6

Зан

7

Зан

1

Зан

2

К.р

14

50

100

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

10

Шкала оцінювання

100-90 балів – відмінно („А”)

89-82 балів – добре („В”)

81 – 75 балів – добре («С»)

74 – 68 – задовільно («D»)

67 – 60 – задовільно («Е»)

59 – 35 балів – незадовільно з можливістю повторного складання („FX”)

34 – 1 балів – незадовільно з обов’язковим повторним курсом („F”)

2.2. Теми лекцій

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. РАННЬОХРИСТИЯНСЬКА ФІЛОСОФІЯ

Тема І. ВСТУП ДО ХРИСТИЯНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ. ГНОСТИКИ (2 год.) Логіка викладу

 1. Вплив елліністичної філософії на становлення становлення середньовічної християнської картини світу.

 2. Неоплатонізм як джерело християнської філософії.

 3. Філон Олександрійський та його вплив на становлення християнської філософії.

 4. Періодизація етапів середньовічної філософії: огляд.

 5. Гностицизм як інваріант християнської філософії.

Тема 2. РАННЬОХРИСТИЯНСЬКА ФІЛОСОФІЯ. АПОСТОЛЬСЬКІ ОТЦІ ТА ОТЦІ АПОЛОГЕТИ. ДОНІКЕЙСЬКА ПАТРИСТИКА: ТЕРТУЛЛІАН, ОРІГЕН (2 год.)

Логіка викладу

 1. Література апостольських отців.

 2. Неканонічні книги Старого та Нового Заповіту.

 3. Творчість Юстина Флавія і Татіана.

 4. Апологетика східна і західна: огляд.

 5. Філософська творчість Ори гена.

Тема 3. ПІСЛЯНІКЕЙСЬКА ПАТРИСТИКА. КАППАДОКІЙЦІ: ВАСИЛІЙ ВЕЛИКИЙ, ГРИГОРІЙ НАЗІАНЗІН ТА ГРИГОРІЙ НІССЬКИЙ (2 год.)

Логіка викладу

 1. Післянікейська патристика: огляд.

 2. Формування догматики. Тринітарний догмат.

 3. Східна патристика: огляд. Отці каппадокійці.

 4. Філософська антропологія у вченні Григорія Нісського.

Тема 4. ЛАТИНСЬКА ПАТРИСТИКА. АВГУСТИН АВРЕЛІЙ. ВІД ПАТРИСТИКИ ДО СХОЛАСТИКИ. СЕВЕРИН БОЕЦІЙ (2 год.)

Логіка викладу

 1. Західна патристика: огляд.

 2. Боецій – «останній римлянин». Філософська та педагогічна спадщина.

 3. Тривіум і квадривіум – фундамент середньовічної освіти.

Тема 5. ДІОНІСІЙ АРЕОПАГІТ- МІСТИЧНЕ БОГОСЛОВ’Я. МІСТИЧНА ФІЛОСОФІЯ. МЕЙСТЕР ЕКХАРТ І ГРИГОРІЙ ПАЛАМА. МІСТИЧНА ФІЛОСОФІЯ ЯКОБА БЬОМЕ (2 год.)

Логіка викладу

 1. Псевдо Діонісій Ареопагіт: огляд ідей.

 2. Містика Мейстера Екхарта.

 3. Енергетизм Григорія Палами у східній традиції.

 4. Містика Я.Бьоме.

Література

Аврелий Августин. Исповедь. – М., 1991.

Блаженный Августин. Энхиридион или О вере, надежде и любви. – Киев, 1996.

Антология мировой философии: В 4 т. – М., 1969. – Т.1. – Ч.2. – С.581-625.

Антология средневековой мысли (Теология и философия европейского Средневековья): В 2 тт. – СПб., РХГИ, 2001. – Т.1.

Апокрифы древних христиан. – М., 1989.

Библия. – М., 1988.

Благая весть. Новый завет. – М., 1990.

Боецій. Розрада від філософії. – К., 2002.

Гностики или "о лжеименном знании". – Киев, 1996.

Григорий Нисский. Об устроении человека. – СПб., 1995.

Григорій Нісський. Життя Мойсея. –Львів: Свічадо, 2001.

Дідахе. – Львів: Свічадо, 2002.

Дионисий Ареопагит. Мистическое богословие. Письма. Божественные имена // Мистическое богословие. – Киев, 1991.

Дионисий Ареопагит. О божественных именах. О мистическом богословии. – СПб., 1995.

Дионисий Ареопагит. О небесной иерархии. – СПб., 1997.

Дионисий Ареопагит. Таинственное богословие (перевод А.Ф.Лосева) // Символ. – Париж, 1995. – №33. – С.247-261.

Максим Исповедник. Четыреста глав о любви ,// Добротолюбие: В 5 т. – М., 1992. – Т.З. – С. 163-229.

Максим Исповедник. Комментарии на книгу Дионисия Ареопагита "О божественных именах. О мистическом богословии" //Дионисий Ареопагит. О божественных именах. О мистическом богословии. – СПб., 1995.

Немезий Эмесский. О природе человека. – М., 1998.

Ориген. О началах. – Самара, 1993,

Ориген. Против Цельса. – М., 1996.

Пастырь Гермы. – М., 1997.

Патристика. Новые переводы, статьи. – Нижний Новгород, 2001.

Плотин. Эннеады: В 2 т. – К., 1995-1996.

Ранние отцы церкви. – Брюссель, 1988.

Тертуллиан. Избранные сочинения. – М., 1994.

Чаша Гермеса. – М., 1996.

АверинцевС.С. Поэтика ранневизантийской литературы. – М., 1977, 1997.

Аверинцев С.С. Софія-Логос. Словник. – К., 1999.

Александрова А.В. Об особенностях диалектики патристики /Філософсько-антропологічні студії 2001. – К.: Стилос, 2001. – С.239-258.

Александрова О.В. Досвід "сходження" у філософи східної патристики як джерело формування цілісності духу особистості /Наукові записки. Том XII. Філософський факультет. – К.: КНУШТ, 2004. – С.27-35.

Бибихин В.В. Язык философии. – М., 1994.

Бычков В.В. Эстетика Аврелия Августина. – М., 1984.

Бычков В.В. Эстетика поздней античности. – М., 1981.

Бычков В.В. На путях "незнаемого знания". К публикации малых сочинений из Согрш Аґеора£Ііісшті // Историко-философский ежегодник. 1990. – М., 1991.

Ванеев А.А. Два года в Абези. В память о Л. П. Карсавине, – Брюссель, 1990.

Владимирский Ф.С. Отношение космологических и антропологических воззрений Немезия к патриотической литературе и влияние его на последующих писателей // Немезий Эмесский. О природе человека. Приложение. – М., 1998.

Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии. Книга третья // Сочинения. – Т.ХІ. – М.-Л., 1935.

Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. – М., 1994.

Жильсон Э. Философ и теология. – М., 1995.

Жильсон Э. Философия в средние века. – М.,2004.

Из истории культуры средних веков и Возрождения. – М.. 1976.

Зеньковский В.В. Основы христианской философии. – М., 1997.

Карсавин Л.П. Католичество. Общий очерк. – Петроград, 1918. Фототипическое изд. Брюссель, 1974.

Карсавин Л.П. Святые отцы и учителя Церкви. – М., 1994.

Кондзьолка В.В. Історія середньовічної філософії. – Львів, 2001.

Коплстон Ф.Ч. История средневековой философии. – М., 1997.

Кремона Карло. Августин из Гиппона. Разум и вера. – М., 1995.

Лосев А.Ф. История античной эстетики. Последние века. – М., 1988.

Лосев А.Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития. – М., 1992. – Кн.1.

Майоров Г. Г. Формирование средневековой философии. – М., 1979.

Маритен Ж. Философ в мире. – М.. 1994.

Мейендорф Иоанн. Введение в святоотеческое богословие. – Вильнюс-Москва, 1992.

Неретина С.С. Верующий разум. К истории средневековой философии. – Архангельск, 1995.

Поснов М.Э. Гностицизм II века и победа христианской церкви над ним. – К., 1917. Брюссель, 1991.

Рассел Б. История западной философии: В 2 т. – М., 1993. – Т.1.

Свенцицкая И.С. Изгои Вечного города. Первые христиане в Древнем Риме. – М., 2006.

Словарь средневековой культуры. – М., 2003.

Соколов В.В. Средневековая философия. – М., 1979.

Уколова В.И. Последний римлянин Боэций. – М., 1987.

Философия западноевропейского Средневековья. – СПб., 2005.

Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. – М., 1991.

Экхарт Майстер. Об отрешенности. – М.–СПб., 2001.

Экхарт Мейстер. Духовные проповеди и рассуждения. – М., 1991.