Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФІЛОСОФІЯ СЕРЕДНІХ ВІКІВ ТА ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
623.62 Кб
Скачать

Трудомісткість курсу(заочна форма навчання)

Семестр

Кіль-кість нав-чаль-них тиж-нів

Кіль-кість годин на тиж-день

Розподіл годин

Усього

Кількість кредитів

Кількість кредитів за ECTS

Аудиторні

Самостійна робота

Індивідуальна робота

Лекції

Практичні

Семінари

Лабораторні

Контрольні

Консультації

Усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2

18

3

162

3

4,5

10

10

20

142

Разом

162

3

4,5

10

10

20

142

 1. Мета і завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі

  1. Мета викладання дисципліни

Головна мета навчального процесу полягає в тому, щоб допомогти студентам засвоїти основоположні принципи й головні парадигми філософії Середньовіччя та доби Відродження. Мета курсу – сформувати у студентів уявлення про Середньовічну філософію та філософію доби Відродження. При цьому акцентувати увагу на збереженні уявлення про традицію філософії в Європі та Західному світі в цілому. З’ясувати зв’язок між Середньовічною філософією та християнською теологією. У результаті цього вийти на розуміння культурологічної єдності цих доктрин.

  1. Завдання вивчення дисципліни. Знання та вміння

Програма курсу побудована з урахуванням досягнень сучасної філософії. Завдання курсу :

 • засвоїти знання, що передбачають володіння основним поняттєвим апаратом;

 • провести паралелі між курсом латинської мови та термінологією Середньовічної схоластики;

 • чітко визначити зв’язок апологетики, патристики та схоластики з епохою Ренесансу та з його філософськими й ідеологічними концепціями.

У ході вивчення дисципліни студенти набувають знання: з історії зарубіжної філософської думки епох Середньовіччя та Ренесансу, проблем розвитку й методики аналізу суспільства.

Крім отримання теоретичних знань студенти виробляють практичні навички визначення, аналізу й пошуку шляхів вирішення соціальних проблем.

У процесі навчання відпрацьовуються вміння системного аналізу понятійно-категоріального апарату в філософській науці, вміння застосувати діалектичний метод до філософської проблематики. Все це сприятиме наближенню теоретичних знань до майбутньої практичної діяльності чи наукової роботи.

 1. Структура і зміст дисципліни

  1. . Структура та обсяг годин за темами курсу

ТЕМА

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН ВІДВЕДЕНИХ НА

Разом

Лекц.

Пр-сем занят.

Пер. мод. к.р.

Самос. роб.

Інд. роб.

Змістовий модуль 1. РАННЬОХРИСТИЯНСЬКА ФІЛОСОФІЯ

Тема 1. ВСТУП ДО ХРИСТИЯНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ. . ГНОСТИКИ

13

2

2

9

0

Тема 2. РАННЬОХРИСТИЯНСЬКА ФІЛОСОФІЯ. АПОСТОЛЬСЬКІ ОТЦІ ТА ОТЦІ АПОЛОГЕТИ. РАННЬОХРИСТИЯНСЬКА ФІЛОСОФІЯ. ДОНІКЕЙСЬКА ПАТРИСТИКА: ТЕРТУЛЛІАН. ДОНІКЕЙСЬКА ПАТРИСТИКА: ОРІГЕН

17

4

4

11

0

Тема 3. ПІСЛЯНІКЕЙСЬКА ПАТРИСТИКА. КАППАДОКІЙЦІ: ВАСИЛІЙ ВЕЛИКИЙ, ГРИГОРІЙ НАЗІАНЗІН ТА ГРИГОРІЙ НІССЬКИЙ

13

2

2

9

Тема 4. ЛАТИНСЬКА ПАТРИСТИКА. АВГУСТИН АВРЕЛІЙ. ВІД ПАТРИСТИКИ ДО СХОЛАСТИКИ. СЕВЕРИН БОЕЦІЙ

13

2

2

9

Тема 5. ДІОНІСІЙ АРЕОПАГІТ- МІСТИЧНЕ БОГОСЛОВ'Я. МІСТИЧНА ФІЛОСОФІЯ. МЕЙСТЕР ЕКХАРТ І ГРИГОРІЙ ПАЛАМА. МІСТИЧНА ФІЛОСОФІЯ ЯКОБА БЬОМЕ

15

4

2

9

Всього

71

14

12

47

Змістовий модуль 2. ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА СХОЛАСТИКА

Тема 1. . РАННЯ СХОЛАСТИКА. ДИВО ТА ЕТИМОЛОГІЯ. АЛКУЇН. ІОАНН СКОТ ЕРІУГЕНА

12

2

2

8

0

Тема 2. ЗМІСТ ДИСКУСІЇ ПРО УНІВЕРСАЛІЇ. СУПЕРЕЧКИ ПРО РОЗУМ І ВІРУ

13

2

2

9

0

Тема 3. ФІЛОСОФІЯ ШКІЛ. ЗАСНУВАННЯ РЕЛІГІЙНИХ ОРДЕНІВ: ФРАНЦИСКАНЦІ І

ДОМІНІКАНЦІ. ФІЛОСОФІЯ ОРДЕНУ ФРАНЦИСКАНЦІВ. БОНАВЕНТУРА. ФІЛОСОФІЯ ОРДЕНУ ДОМІНІКАНЦІВ. ФОМА АКВІНСЬКИЙ

14

4

2

8

Тема 5. ФІЛОСОФІЯ АНСЕЛЬМА КЕНТЕРБЕРІЙСЬКОГО. ФІЛОСОФІЯ П’ЄРА АБЕЛЯРА

13

2

2

9

0

Тема 6. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ. ФІЛОСОФІЯ ІОАННА ДУНСА СКОТА. ФІЛОСОФСЬКА СПАДЩИНА ВІЛЬЯМА ОККАМА

13

2

2

9

Всього

65

12

10

43

Змістовий модуль 3. ФІЛОСОФІЯ ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ

Тема 1. ГУМАНІСТИЧНА ФІЛОСОФІЯ. НЕОПЛАТОНІЗМ. ФІЛОСОФІЯ НІКОЛИ КУЗАНСЬКОГО. НАТУРФІЛОСОФІЯ.

13

2

2

9

Тема 2. ХРИСТИЯНСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ: МІШЕЛЬ МОНТЕНЬ І ЕРАЗМ РОТЕРДАМСЬКИЙ

13

2

2

9

Всього

26

4

4

18

Контрольна робота

Всього годин:

162

28

26

108

0