Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФІЛОСОФІЯ СЕРЕДНІХ ВІКІВ ТА ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
623.62 Кб
Скачать
  1. Форми організації самостійної роботи

Основною формою контролю за самостійною роботою студентів з курсу „Філософія Середніх віків і доби Відродження” є виступи студентів на семінарських заняттях, рівень знань при написані модульних контрольних робіт, рефератів, здатність до філософського мислення, виявлених при різних формах контрольного опитування, зокрема і під час лекцій, а також під час спеціальних співбесід з викладачем по проблематиці опрацьованих першоджерел.

  1. Вказівки до підготовки рефератів і контрольних робіт

Реферат і контрольна робота з філософії Середніх віків та доби Відродження є необхідним елементом навчального процесу. Мета такого виду роботи – це набуття навичок самостійного осмислення філософської літератури, поглиблене дослідження певної проблематики за обраною темою, співставлення різних позицій і вироблення власної. Виступаючи одним з основних засобів організації самостійної роботи студента в міжсесійний період, письмові роботи служать формою звітності про власні навчальні досягнення студента, рівень його знань і ставлення до навчальної дисципліни.

До комплексу вимог щодо оформлення реферату і контрольних робіт включаються: вимоги щодо змісту роботи, обсягу і термінів подання на перевірку.

3.4. Структура реферату

1. План.

2. Вступ.

3. Основна частина (розкриття теми).

4. Висновки.

5. Список використаної літератури.

3.5. Вимоги щодо оформлення реферату

 1. Робота повинна бути надрукована грамотно.

 2. У тексті не допускаються неточність цитат, закреслення, скорочення слів (крім загальноприйнятих).

 3. На титульному листі обов’язково вказується тема, назва факультету (інституту), номер курсу і назва групи, де навчається студент, прізвище і ініціали автора, науковий ступінь, звання і прізвище з ініціалами викладача.

 4. Обсяг роботи повинен складати від 10 до 15 сторінок друкованого тексту, кегль 14, інтервал – 1,5; посилання даються у квадратних дужках, де перша цифра вказує на джерело в переліку літератури, а друга – номер сторінки (сторінок).

 5. Сторінки нумеруються у верхньому правому куті.

 6. Наприкінці роботи необхідно подається перелік використаної літератури.

 7. Дані про джерела наводяться у повному обсязі.

3.6. Теми рефератів

 1. Філософський зміст Святого Письма в його основних рисах.

 2. Синтез еллінізму та християнського спіритуалізму.

 3. Філософський зміст євангельського послання.

 4. Християнська сотеріологія: проблема спасіння як філософська проблема.

 5. Філософський зміст вислову Августина: «Вірю, тому що безглуздо».

 6. Вплив ареопагітичний корпус на формування християнської філософії.

 7. Роль філософії Боеція в становленні християнської освіти та науки.

 8. Філософська спадщина Іоанна Скотта Еріугени.

 9. Вчення П’єра Абеляра про трійцю.

 10. Концепція Ансельма Кентерберійського щодо свободи людини та існування зла в світі.

 11. Проблема універсалій: варіанти рішення.

 12. Проблема співвідношення розуму і віри та її розв’язання високою схоластикою.

 13. Концепція ісіхії у практиці християнського чернецтва.

 14. Філософія Мейстера Екхарта.

 15. Концепція гуманізму у філософії Ренесансу.

 16. Ренесансний антропоцентризм: основні аспекти.

 17. Основні ідеї філософії Я.Бьоме.

 18. Вчення М.Кузанського про кінечне і безкінечне.

 19. Філософська антропологія М.Монтеня.

 20. Філософський пантеїзм Дж.Бруно.

 21. Філософський зміст соціальних утопій доби ренесансу.

 22. Політична програма Н.Макіавеллі.