Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФІЛОСОФІЯ СЕРЕДНІХ ВІКІВ ТА ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
623.62 Кб
Скачать

Змістовий модуль 3. Філософія доби відродження

Тема 1 ГУМАНІСТИЧНА ФІЛОСОФІЯ. НЕОПЛАТОНІЗМ. ФІЛОСОФІЯ НІКОЛИ КУЗАНСЬКОГО. НАТУРФІЛОСОФІЯ (2 год.)

Логіка викладу

  1. Антропологічна орієнтація гуманістичного світогляду. Данте Аліг'єрі.

  2. Неоплатонізм філософії Відродження. Нікола Кузанський.

  3. Неоепікуреїзм Лоренцо Валла.

  4. Розвиток платонічної філософії в Італії. Марсиліо Фічино.

  5. Джованні Піко делла Мірандола. Проблема людської свободи.

  6. Натурфілософський етап у розвитку філософії Ренесансу. Бернардіно Телезіо, Франческе Патріці, Джордано Бруно.

Тема 2. ХРИСТИЯНСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ: МІШЕЛЬ МОНТЕНЬ І ЕРАЗМ РОТЕРДАМСЬКИЙ (2 год.)

Логіка викладу

  1. Філософія людини. Мішель Монтень.

  2. Відродження та релігія. Реформація та Відродження. Гуманістична концепція християнської філософії Еразма Ротердамського.

  3. Соціально-політичні доктрини Ренесансу. Політична теорія Нікколо Макіавеллі. Утопічні концепції Томаса Мора і Томмазо Кампанелли.

Література

Антология мировой философии: В 4 т. – М., 1969. – Т.2. – С.53-222.

Беме Я. Аврора, или Утренняя Заря в восхождении. – СПб., 1994.

Баткин Л. М. Итальянские гуманисты: стиль жизни и стиль мышления. – М., 1978.

Бруно Д. Диалоги. – М., 1949.

Бруно Д. О героическом энтузиазме. – М., 1953.

Гарэн Э. Проблемы итальянского Возрождения. – М., 1986.

Горфункель А.Х. Гуманизм и философия итальянского Возрождения. – М., 1977.

Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения. – М., 1980.

Данте Алигьери. Божественная комедия. – М., 1967.

Данте Алигьери. Малые произведения. – М., 1968.

Еразм Ротердамський. Похвала Глупоті. – К., 1979.

Из истории культуры средних веков и Возрождения. – М., 1976.

КампанеллаТ. Город Солнца//Утопический роман XVI–XVII веков. – М., 1971. – С.143-191.

Кассирер Э. Избранное: Индивид и космос. – М.–СПб., 2000.

Кузнецов Б. Г. Идеи и образы Возрождения. – М., 1979.

Лоренцо Валла. Об истинном и ложном благе. О свободе води. – М., 1989. – С.463.

Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. – М., 1998.

Макиавелли Н. Государь. – М., 1989.

Макьявелли Н. История Флоренции. – М., 1987.

Монтень Мишель. Опыты. Избранные произведения: В 3-х т. – М., 1992.

Мор Т. Утопия // Утопический роман XVI–XVII веков. – М., 1971. –С.41-141.

Николай Кузанский. Апология ученого незнания // Там само. – Т.2. – С.5-33.

Николай Кузанский. О вершине созерцания. //Там само. – Т.2. – С.417-432.

Николай Кузанский. Об ученом незнании // Сочинения: В 2 т. – М., 1980. – Т.І. – С.47-184.

Петрарка Франческо. Избранное. – М., 1974.

Петрарка Франческо. Эстетические фрагменты. – М. 1963.

Рассел Б. История Западной философии: В 2 т. – М., 1993.

Рутенбург В.И. Титаны Возрождения. – Л., 1976.

Соколов Б.В. Очерки философии эпохи Возрождения. – М., 1962.

Сочинения итальянских гуманистов эпохи Возрождения (XV в). – М., 1985.

Томас Мор. Утопія. Томмазо Кампанелла. Місто Сонця. – К., 1988.

Эразм Роттердамский. Философские произведения. – М., 1986.

Эстетика Ренессанса. Антология: В 2 т. – М., 1981.

2.3. Теми практичних та семінарських занять Змістовий модуль 1. Ранньохристиянська філософія