Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФІЛОСОФІЯ СЕРЕДНІХ ВІКІВ ТА ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
623.62 Кб
Скачать

Тема 5. Християнська антропологія: мішель монтень і еразм ротердамський

Філософія людини. Мішель Монтень (І533–1592). Доля філософії. Розумне і вільне філософування проти тиранії схоластичних догм. Особливості скептицизму: співіснування сумніву і щирої віри. Пізнання як процес. Відносність знання. Людина – найцікавіший предмет філософського дослідження. Критика антропоцентризму. Воля до життя як основа мудрості.

Відродження та релігія. Реформація та Відродження. Гуманістична концепція християнської філософії Еразма Ротердамського (1467–1536). Лютер (1483–1546) та його відношення до філософії і гуманізму Відродження.

Соціально-політичні доктрини Ренесансу. Політична теорія Нікколо Макіавеллі (1469–1527). Утопічні концепції Томаса Мора (1490–1525) і Томмазо Кампанелли (1568–1639).

Історичне значення філософії доби Відродження.

Література

Антология мировой философии: В 4 т. – М., 1969. – Т.2. – С.53-222.

Беме Я. Аврора, или Утренняя Заря в восхождении. – СПб., 1994.

Баткин Л. М. Итальянские гуманисты: стиль жизни и стиль мышления. – М., 1978.

Бруно Д. Диалоги. – М., 1949.

Бруно Д. О героическом энтузиазме. – М., 1953.

Гарэн Э. Проблемы итальянского Возрождения. – М., 1986.

Горфункель А.Х. Гуманизм и философия итальянского Возрождения. – М., 1977.

Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения. – М., 1980.

Данте Алигьери. Божественная комедия. – М., 1967.

Данте Алигьери. Малые произведения. – М., 1968.

Еразм Ротердамський. Похвала Глупоті. – К., 1979.

Из истории культуры средних веков и Возрождения. – М., 1976.

КампанеллаТ. Город Солнца//Утопический роман XVI–XVII веков. – М., 1971. – С.143-191.

Кассирер Э. Избранное: Индивид и космос. – М.–СПб., 2000.

Кузнецов Б. Г. Идеи и образы Возрождения. – М., 1979.

Лоренцо Валла. Об истинном и ложном благе. О свободе води. – М., 1989. – С.463.

Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. – М., 1998.

Макиавелли Н. Государь. – М., 1989.

Макьявелли Н. История Флоренции. – М., 1987.

Монтень Мишель. Опыты. Избранные произведения: В 3-х т. – М., 1992.

Мор Т. Утопия // Утопический роман XVI–XVII веков. – М., 1971. –С.41-141.

Николай Кузанский. Апология ученого незнания // Там само. – Т.2. – С.5-33.

Николай Кузанский. О вершине созерцания. //Там само. – Т.2. – С.417-432.

Николай Кузанский. Об ученом незнании // Сочинения: В 2 т. – М., 1980. – Т.І. – С.47-184.

Петрарка Франческо. Избранное. – М., 1974.

Петрарка Франческо. Эстетические фрагменты. – М. 1963.

Рассел Б. История Западной философии: В 2 т. – М., 1993.

Рутенбург В.И. Титаны Возрождения. – Л., 1976.

Соколов Б.В. Очерки философии эпохи Возрождения. – М., 1962.

Сочинения итальянских гуманистов эпохи Возрождения (XV в). – М., 1985.

Томас Мор. Утопія. Томмазо Кампанелла. Місто Сонця. – К., 1988.

Эразм Роттердамский. Философские произведения. – М., 1986.

Эстетика Ренессанса. Антология: В 2 т. – М., 1981.

Структура залікового кредиту навчальної дисципліни

ТЕМА

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН ВІДВЕДЕНИХ НА

Разом

Лекц.

Пр-сем занят.

Пер. мод. к.р.

Самос. роб.

Інд. роб.

Змістовий модуль 1. РАННЬОХРИСТИЯНСЬКА ФІЛОСОФІЯ

Тема 1. ВСТУП ДО ХРИСТИЯНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ. . ГНОСТИКИ

13

2

2

9

0

Тема 2. РАННЬОХРИСТИЯНСЬКА ФІЛОСОФІЯ. АПОСТОЛЬСЬКІ ОТЦІ ТА ОТЦІ АПОЛОГЕТИ. РАННЬОХРИСТИЯНСЬКА ФІЛОСОФІЯ. ДОНІКЕЙСЬКА ПАТРИСТИКА: ТЕРТУЛЛІАН. ДОНІКЕЙСЬКА ПАТРИСТИКА: ОРІГЕН

17

4

4

11

0

Тема 3. ПІСЛЯНІКЕЙСЬКА ПАТРИСТИКА. КАППАДОКІЙЦІ: ВАСИЛІЙ ВЕЛИКИЙ, ГРИГОРІЙ НАЗІАНЗІН ТА ГРИГОРІЙ НІССЬКИЙ

13

2

2

9

Тема 4. ЛАТИНСЬКА ПАТРИСТИКА. АВГУСТИН АВРЕЛІЙ. ВІД ПАТРИСТИКИ ДО СХОЛАСТИКИ. СЕВЕРИН БОЕЦІЙ

13

2

2

9

Тема 5. ДІОНІСІЙ АРЕОПАГІТ- МІСТИЧНЕ БОГОСЛОВ'Я. МІСТИЧНА ФІЛОСОФІЯ. МЕЙСТЕР ЕКХАРТ І ГРИГОРІЙ ПАЛАМА. МІСТИЧНА ФІЛОСОФІЯ ЯКОБА БЬОМЕ

15

4

2

9

Всього

71

14

12

47

Змістовий модуль 2. ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА СХОЛАСТИКА

Тема 1. . РАННЯ СХОЛАСТИКА. ДИВО ТА ЕТИМОЛОГІЯ. АЛКУЇН. ІОАНН СКОТ ЕРІУГЕНА

12

2

2

8

0

Тема 2. ЗМІСТ ДИСКУСІЇ ПРО УНІВЕРСАЛІЇ. СУПЕРЕЧКИ ПРО РОЗУМ І ВІРУ

13

2

2

9

0

Тема 3. ФІЛОСОФІЯ ШКІЛ. ЗАСНУВАННЯ РЕЛІГІЙНИХ ОРДЕНІВ: ФРАНЦИСКАНЦІ І

ДОМІНІКАНЦІ. ФІЛОСОФІЯ ОРДЕНУ ФРАНЦИСКАНЦІВ. БОНАВЕНТУРА. ФІЛОСОФІЯ ОРДЕНУ ДОМІНІКАНЦІВ. ФОМА АКВІНСЬКИЙ

14

4

2

8

Тема 5. ФІЛОСОФІЯ АНСЕЛЬМА КЕНТЕРБЕРІЙСЬКОГО. ФІЛОСОФІЯ П’ЄРА АБЕЛЯРА

13

2

2

9

0

Тема 6. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ. ФІЛОСОФІЯ ІОАННА ДУНСА СКОТА. ФІЛОСОФСЬКА СПАДЩИНА ВІЛЬЯМА ОККАМА

13

2

2

9

Всього

65

12

10

43

Змістовий модуль 3. ФІЛОСОФІЯ ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ

Тема 1. ГУМАНІСТИЧНА ФІЛОСОФІЯ. НЕОПЛАТОНІЗМ. ФІЛОСОФІЯ НІКОЛИ КУЗАНСЬКОГО. НАТУРФІЛОСОФІЯ.

13

2

2

9

Тема 2. ХРИСТИЯНСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ: МІШЕЛЬ МОНТЕНЬ І ЕРАЗМ РОТЕРДАМСЬКИЙ

13

2

2

9

Всього

26

4

4

18

Контрольна робота

Всього годин:

162

28

26

108

0

МЕТОДИ НАВЧАННЯ: інформаційно-репродуктивний; виконавський; репродуктивний; продуктивно-практичний; пошуковий.

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: поточне опитування, індивідуальні бесіди, колоквіуми, індивідуальні навчально-дослідні завдання, тестування, виконання контрольних робіт, перевірка завдань, підсумковий тест/іспит.