Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kriminalistika.pdf
Скачиваний:
77
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
9.36 Mб
Скачать

Частина четверта. Криміналістична методика

§ 5. Профілактичні дії слідчого при розслідуванні злочинів проти довкілля

Науково-технічнийпрогрес, сучаснийрозвитоквиробництва, створення нових технологій супроводжуються значним впливом на стан довкілля, що все більше піддається забрудненню. Останнє досягає у світовому масштабі та в окремих регіонах такого рівня, що загрожує не тільки здоров’ю, а й життю людей. Турбота про екологічне благополуччястаєважливимзавданнямдержави, узв’язкуізчимвживаються заходи, спрямовані на профілактику всякого роду забруднень, що порушують нормальний екологічний баланс.

Конституція України в ст. 16 (Забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи — катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу є обов’язком держави) передбачає захист екологічної безпеки.

При розслідуванні злочинів проти довкілля слідчі зобов’язані виявляти їхні причини і вживати профілактичних заходів.

До причин злочинів проти довкілля можна віднести такі: 1) виробничі недоліки в забезпеченні технологічної дисципліни і екологічних стандартів у процесі проектування та будівництва захисних і очисних споруд; 2) організаційно-правові недоліки, що виражаються в неповному використанні регламентацій щодо очисних споруд; 3) відсутність контролю за роботою очисних споруд; 4) ігнорування зауважень уповноважених органів, що призводить до екологічних катастроф; 4) організаційно-управлінські недоліки в підготовці кваліфікованихкадрів, відповідальнихзастаніроботуочиснихспорудтаконтролюючих діяльність останніх.

Причинамизабруднень, викидів, скиданьабоіншихвидівпорушень щодо екологічного середовища можуть бути як об’єктивні, так і суб’єктивнічинники. Дооб’єктивнихналежать екологічні катастрофи (тайфуни, землетруси, грози та ін.); до суб’єктивних — недоліки в діяльності іконтролі задіяльністю підприємств, установ, атомних станцій та ін., що входить у компетенцію осіб, відповідальних за екологічну чистоту середовища, де мешкають люди та інші живі істоти.

Профілактиказлочинівпротидовкілляможездійснюватисятакими методами: а) пропагандоюзахистудовкілля; б) внесенням пропозицій органами прокуратури про усунення причин і умов, що сприяють та-

428

Розділ 32. Розслідування злочинів проти довкілля

кого роду злочинам у процесі їхнього розслідування; в) внесенням поданьпроусуненняпричиніумов, щопорушуютьекологічнийбаланс у тому чи іншому регіоні по закінченні розслідування злочинів.

Запитання для самоконтролю

1.Які діяння відносять до злочинів проти довкілля?

2.Які вирізняють способи вчинення та приховування злочинів проти довкілля?

3.Вякихформахможутьвиявлятисяслідизлочинівпроти довкілля?

4.Які обставини необхідно з’ясовувати у процесі розслідування злочинів проти довкілля?

5.Які види ситуацій необхідно враховувати під час розслідування даної категорії злочинів?

6.У чому полягають особливості огляду місця події при розслідуванні злочинів проти довкілля?

7.Які тактичні операції можуть бути проведені при розслідуванні злочинів проти довкілля?

8.Які обставини необхідно з’ясовувати під час допиту свідків по даній категорії справ?

9.Зякоюметоюможе бутипроведений слідчий експеримент при розслідуванні злочинів проти довкілля?

10.Які судові експертизи доцільно призначати у справах даної категорії?

11.Що належить до компетенції судово-екологічної експертизи?

12.В яких випадках призначається судово-іхтіологічна експертиза?

429

Розділ33

Розслідування злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами

§1. Криміналістична характеристика злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами

Організована злочинність — складне явище, чинник політичної і економічної нестабільності в суспільстві. Організовані злочинні формування модернізуються, змінюють свої види, виходять за межі національних кордонів однієї держави, набувають транскордонного та транснаціональногохарактеру. Сьогодніможнаговоритипронаявність в Україні професійної злочинності, її зрощеність з ешелонами влади, суттєвий контрольнад господарськими суб’єктами. Організоване злочинне середовище іноді називають «п’ятою гілкою влади».

Судовастатистикасвідчитьпроте, щосередусіхщорічнореєстрованих в Україні злочинів понад 30 % групові, тобто вчинені групами. Тільки в 2001 р. в Україні за вчинення злочинів групами засуджена 69 301 особа, або 42,6 % від кількості засуджених; за вчинення злочинів організованими групами — 953 особи, або 1,4 % від кількості осіб, засуджених за вчинення групових злочинів. У 2006 р. виявлено 466 організованих груп та злочинних організацій, із них 28 з міжнародними зв’язками, учасники яких вчинили 4 тис. злочинів.

Злочиннігрупиможутьрозрізнятисязаступенемїхорганізованості, стійкості, складності ієрархічної структури. Найбільш небезпечними злочинними групами є організовані групи та злочинні організації, які виступають активним елементом організованої злочинної діяльності.

Відповідно доч. 3 ст. 28 ККзлочинвизнається вчиненим організованою групою, якщо в його приготуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об’єднаннядлявчиненняцьоготаіншого(інших) злочинів, об’єднаних

430

Розділ33. Розслідуваннязлочинів, щовчиняютьсяорганізованимизлочиннимигрупами

єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи. Слід зазначити, щоорганізованазлочиннагрупахарактеризуєтьсястабільністю складу, жорсткою дисципліною, певними правилами поведінки. Ознаки організованості і стійкості злочинної групи можуть виявлятися у стабільності її складу; труднощах для осіб, які бажають вийти з групи; швидкій заміні співучасників, які вибувають; систематичності зустрічей і контактів злочинців поміж собою; у наявності в групі певноїструктури (ієрархії); наявності суворогопорядку, дисципліни, безумовного підкорення лідеру, системи заходів заохочення і покарання; постійноздійснюваній злочиннійдіяльності, розширенніїїмасштабів і підвищенні технічної оснащеності; наявності спільно використовуваної зброї, технічних засобів, автотранспорту; плануванні злочинної діяльності.

Уструктуріорганізованихгрупможутьбутиособи, якіздійснюють функції: лідера; ідеологічногозабезпечення; охоронилідера; бойовиків; забезпечення дисципліни; переслідування осіб, які намагаються припинити злочинну діяльність; реалізації викраденого; підтримання зв’язків із корумпованими представниками владних структур.

Організовані злочинні групи можуть вчиняти різні злочини. Залежно від сфери злочинної діяльності розрізняють злочинні групи: 1) зобмеженоюсфероюзлочинноїдіяльності (наприклад, шахрайство з фінансовими ресурсами); 2) з універсальною злочинною діяльністю (декілька видів злочинної діяльності, пов’язаних поміж собою). Злочинні групи можуть відрізнятися вузькою спеціалізацією і зосереджувати свою діяльність на якій-небудь сфері; діяльність інших може мати поширеність у декількох галузях, характеризуватися універсальністю.

Існуютьорганізованізлочиннігрупи, щоподіляютьсязаетнічними, культурними та історичними зв’язками. Деякі з них відомі під своїми національними назвами («в’єтнамське земляцтво», «китайська дружба», «африканська єдність» та ін.). Злочинні групи можуть мати регіональний рівень, охоплювати більшість регіонів України, виходити за межінаціональнихкордонівінабуватитранснаціональногохарактеру. Найбільш відомими транснаціональними злочинними організаціями є: італійська мафія, китайські тріади, японська якудза, колумбійські картелі, нігірійськізлочинніорганізації, турецькіорганізаціїнаркобізнесу, ямайські організації «Посес» та ін.

431