Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kriminalistika.pdf
Скачиваний:
77
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
9.36 Mб
Скачать

Частина третя. Криміналістична тактика

§6. Фіксація результатів огляду місця події

Основнимспособомфіксаціїрезультатівоглядумісцяподіїєскладання протоколу. Способами фіксації є також плани (схематичні чи масштабні), фотознімки, щоілюструютьмісцеподії, йогоокремівузли, сліди, речові докази.

Складання протоколу огляду місця події передбачає додержання певних вимог. Протокол має бути повним, містити детальний опис окремих слідів, інших обставин злочину. Протокол огляду місця події складається з трьох частин: вступної, описової та заключної.

Вступна частина протоколу містить такі відомості:

а) час і місце складання протоколу; б) прізвищапосадових осібіпонятих(щодоостанніх— прізвища,

імена та по батькові, домашні адреси); в) підстави для проведення огляду;

г) правове обґрунтування огляду (посилання на відповідні статті КПК);

ґ) відмітка пророз’яснення учасникам огляду і понятим їхніх прав та обов’язків;

д) умови проведення огляду (погода, температура повітря, освітлення);

е) час початку і закінчення огляду.

Описовачастинапротоколумаєміститивідомостіщодозагальної характеристики місця події, його оточення, меж підданої огляду території. Описуються також шляхи підходу до даного місця і шляхи відходу; щодо самого місця огляду — стан входів, суміжних приміщень, сходів, дверей, вікон, запорів. Далі необхідно послідовно описати окремі об’єкти (предмети, сліди, речові докази, трупи) із зазначенням їх місцезнаходження, ознак і застосованих способів виявлення, вилучення та фіксації. У протоколі мають бути описані негативні обставини у міру їх виявлення.

Щодо виявлених слідів і предметів у протоколі вказуються: найменуваннявиявленого, йогомісцезнаходження, розмір, форма, колір, а також окремі ознаки. У разі, коли названі об’єкти фіксуються, у протоколі вказуються місце і способи їх виявлення, а також способи фіксації.

Заключна частина протоколу повинна містити вiдомості про вилучені предмети і сліди, умови їх фіксації (фотозйомка, відеозапис,

180

Розділ 15. Слідчий огляд

умови їх виконання, кількість кадрів, дані про чутливість плівки, видержку). В заключній частині має знайти своє відображення інформація про додані плани, схеми, малюнки, фотознімки. Наприкінці протоколу наводяться зауваження понятих та учасників огляду щодо здійснених слідчим дій. За відсутності зауважень у протоколі робиться відмітка про те, що таких зауважень не надійшло. Протокол підписують слідчий і всі особи, які брали участь в огляді, та поняті.

Допротоколуоглядумісцяподіїмаютьдодаватисяпланимісцяподії (схематичні чи масштабні), схеми, фотознімки, плівки відеозапису.

Прискладанні протоколуоглядумісця подіїнеобхідно додержуватися вимог щодо термінології. Не слід вживати невизначені поняття: «біля», «неподалік», «ліворуч», «праворуч», «поряд» тощо.

У протоколі також не можуть мати місця чіткі найменування тих предметів чи слідів, характеристику яких під час проведення огляду не визначено. Наприклад, не слід писати «плями крові», «гільза від патронапістолета«Макарова»», «шматочкимозковоїречовини» тощо. Утакихвипадкахупротоколівиявленетребазазначативиразамитипу «плями, що нагадують кров», «шматочки речовини, що нагадує мозкову речовину».

Протоколповиненвідображатисвоєріднулогікуоглядумісцяподії, тобто послідовність усіх виконаних дій. Такий опис дозволить досить повно уявити картину місця події, а відтак, і побудувати уявну модель події злочину.

Однимиізспособівфіксаціїмісцяподіїєфотозйомкатавідеозапис. Традиційнівидифотозйомки— орієнтуюча, оглядова, вузлова, детальна. У випадках, коли на місці події знайдено сліди або речові докази (дрібні частки, сліди рук) і вони не можуть бути вилучені через різні причини, використовуютьсяметодимасштабноїтавеликомасштабної фотозйомки.

Поряд з фотозйомкою може бути здійснений відеозапис. Він застосовується у випадках, коли подія ще не завершена (пожежа, екологічна катастрофа, автопригода), або в інших випадках, якщо слідчий вважає це за потрібне.

Додатками до протоколу огляду місця події можуть бути плани та схеми. План — це графічне площинне зображення (креслення) даного місця, виконане у масштабі чи схематично (у вигляді схеми). Різниця між планом і схемою полягає в тому, що перший виконується у масштабі, другий — без масштабу, орієнтовно, із зазначенням розмірів об’єктів, їх форм та відстаней між ними.

181

Частина третя. Криміналістична тактика

Плани та схеми можуть бути загальними, що охоплюють приміщення чи значну частину місцевості, та окремими, що відображають лише безпосередньо місце події або його найважливішу частину (наприклад, кімнату, де вчинено злочин).

Залежно від місця події складаються плани відкритої місцевості і приміщень. Планприміщеньможебутиплощиннимпростим(рис. 26) або розгорнутим (рис. 27). На останньому зображують не тільки підлогу кімнатизрозташованиминанійречами, айурозгорнутомувиглядістіни кімнати з усіма предметами і слідами, що є на них, а також стелю, коли нанійєякісьознаки, щопідлягаютьфіксації. Уразіпотребинастінинаносятьпроекціюпредметів обстановки, щорозташованібіляних.

1 — письмовий стіл;

2 — тумбочка; 3, 4, 5 — крісла;

6 — платяна шафа;

7 — диван;

8 — книжкові стелажі;

9 — труп.

Слідчий

Поняті

(підписи)

Рис. 26. Схематичний площинний план кімнати

1 — письмовий стіл;

2 — телевізор; 3, 4, 5 — стільці;

6 — сервант; 7 — шафа; 8 — диван; 9 — книжкові полиці; 10 — труп; 11, 12 — кульові пробоїни у вікні.

Слідчий

Поняті

(підписи)

Рис. 27. Розгорнутий масштабний план кімнати

182

Розділ 15. Слідчий огляд

Планмісцевостівикреслюєтьсяметодомвимірівзаспрямованістю

або за способом засічок. Останній полягає в тому, що виміри між двома об’єктами і відображення на плані відрізка у відповідному масштабі проводять лише після першого візирування. Інші об’єкти візують якзпочатковоїточки, такізточки, наякупроводилосяпершевізування. У цьому разі відрізок між двома даними точками слугує базою зйомки. Таке перехрестя відображає місце розташування об’єкта, на якийпроводилосявізування. Оскількибазазйомкиідвілініївізування утворюють трикутник, то вирахувати відстань від одного об’єкта до іншого нескладно (рис. 28).

Слідчий

Поняті

(підписи)

Рис. 28. Схема викреслювання плану місцевості за способом подвійних засічок:

А — вихідна точка; Б — перший з об’єктів, що наноситься на план; 1, 2, 3, 4, 5 — об’єкти, на які провадилося візування з точок А і Б.

Накожномупланіабосхеміповиннібути: заголовокіззазначенням, що саме накреслено, стрілка з позначенням «північ — південь» для орієнтування на сторони світу, масштаб (на планах), пояснювальні написи про те, що являють собою ті чи інші зображені об’єкти.

Прискладанні планучисхемивикористовують умовніпозначення (табл. 3). Плани і схеми місця події підписують слідчий і поняті.

183

Частина третя. Криміналістична тактика

Таблиця 3

Умовні позначення при складанні схем і планів

Умовне

Найменування

Умовне

позначення

позначення

 

 

 

 

 

Кам’яна будівля

 

 

 

 

 

 

 

 

Дерев’яна будівля

 

 

 

 

Споруджувана будівля

Зруйнована будівля

Окремий двір

Кам’яний паркан

Дерев’яний паркан

Одностулкові двері

Двостулкові двері

Вікно на дві рами

Вікно на одну раму

Плита газова

Плита електрична

Найменування

Міст кам’яний (залізобетонний)

Шосе

Ґрунтовий шлях

Стежка

Одноколійна залізниця:

а— насип;

б— полустанок;

в— труба

Двоколійна залізниця

Кілометровий стовп

Автомобіль

Мотоцикли:

а— з коляскою;

б— без коляски

Велосипед

Труп

Місце злому

Знаряддя злому

184