Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Misceve_samovrjaduvannja_v_Ukrajini

.pdf
Скачиваний:
11
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
3.54 Mб
Скачать

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ:

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

11) плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя;

12) реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що справляється виконавчимиорганамивідповіднихмісцевихрад;

13) плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя ліцензіатами, які здійснюють діяльністьнатериторіїмістКиєватаСевастополя;

14) платазаліцензіїнаправороздрібноїторгівліалкогольними напоями та тютюновими виробами, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя ліцензіатами, які здійснюють діяльністьнатериторіїмістКиєватаСевастополя;

15) державнемитовчастині,щоналежитьвідповіднимбюджетам. місцевихбюджетів,щоневраховуються приДовизначеннідругоїгрупиобсягудоходівміжбюджетних трансфертів, належать

(ст.69):1) фіксований податок, що зараховується до місцевих бюджетів

у порядку, визначеному статтями 65 і 66 цього Кодексу для податку надоходифізичнихосіб;

2) податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальноївласності.

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, засновником яких є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні, міські, селищні та сільські ради, зараховується відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних,районних,міських,селищнихтасільськихбюджетів;

3) плата за користування надрами для видобування корисних копалинмісцевогозначення;платазакористуваннянадрамивцілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин; збір за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення; збір за спеціальне використання лісових ресурсів (крім збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в

41

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

порядкурубокголовногокористування).Такіплатежізараховуються до бюджетів місцевого самоврядування за місцезнаходженням (місцем розташування) відповідних природних ресурсів, а щодо водних об’єктів-замісцемподатковоїреєстраціїплатниказбору;

4) плата за землю, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;

(Пункт 5 частини першої статті 69 виключено на підставі Закону № 2856-VI від 23.12.2010)

(Пункт 6 частини першої статті 69 виключено на підставі Закону7) місцеві2856-VIподаткивід 23.12і.2010)збори (крім єдиного податку), що зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування, включаючи податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності (крім збору в частині провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувнихавтозаправнихстанціях,заправнихпунктах);

8) фіксований сільськогосподарський податок у частині, що зараховуєтьсядобюджетівмісцевогосамоврядування;

9) частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету, у порядку, визначеному Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповіднимимісцевимирадами;

10) плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів (крім коштів, отриманих вищими та професійно-техніч- ними навчальними закладами від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг,якщотакимзакладамзакономнадановідповіднеправо); вання11) ; штрафні санкції за порушення законодавства про патенту-

12) адміністративні штрафи, що накладаються місцевими органами виконавчої влади та виконавчими органами місцевих рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями;

42

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ:

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

13) штрафні санкції внаслідок невиконання укладених розпорядникомбюджетнихкоштівдоговорівзсуб’єктамигосподарювання на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів місцевих бюджетів;

14) надходженнявідорендноїплатизакористуваннямайновим комплексомтаіншиммайном,щоперебуваєвкомунальнійвласності; 15) платазанаданіворендуводніоб’єктимісцевогозначення; 16) концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності

(крімплатежів,визначенихпунктом5частинидругоїцієїстатті); 17) кошти,отриманівіднаданняучасникамипроцедуризакупі-

вельзабезпеченняїхпропозиціїконкурснихторгів,якінепідлягають поверненнюцимучасникам,увипадках,передбаченихЗакономУкраїни «Про здійснення державних закупівель», в частині здійснення закупівельзарахуноккоштівмісцевихбюджетів;

18) кошти, отримані від учасника - переможця процедури закупівлі під час укладання договору про закупівлю як забезпечення виконання цього договору, які не підлягають поверненню учасникупереможцю, в частині здійснення закупівель за рахунок коштів місцевихбюджетів;

19) 80 відсотків коштів, отриманих підприємствами, установами та організаціями, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів, за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50 відсотків коштів, отриманих цими підприємствами, установами та організаціями за здане у виглядібрухтуівідходів срібло;

20) кошти від реалізації безхазяйного майна (у тому числі такого, від якого відмовився власник або отримувач), знахідок, спадковогомайна(уразівідсутностіспадкоємцівзазаповітомізазаконом, усуненняїхвідправанаспадкування,неприйняттянимиспадщини,а також відмови від її прийняття), майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютних цінностейігрошовихкоштів,власникиякихневідомі;

21) іншідоходизагальногофондумісцевихбюджетів,щовизначаютьсязакономпроДержавнийбюджетУкраїни.

43

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Доходи бюджетів місцевого самоврядування мають бути достатніми для ефективного здійснення завдань та функцій місцевогосамоврядування.

Аналіз зазначених положень Бюджетного кодексу України дозволяє зробити висновок, що в ньому передбачаються різні шляхи формуваннядоходноїчастинимісцевихбюджетів:

за рахунок власних джерел (місцеві податки і збори), щоповідповідає-перше, вимогам Європейської Хартії місцевого самоврядування і гарантує фінансову автономність місцевого самоврядування. Зокрема, стаття 9 Хартії встановлює, що принаймні частина коштівмісцевогоса­моврядуванняповиннанадходитизарахунокмісцевихзборівіподатків.

до доходів місцевих бюджетів зараховуються закріпленіпо-доходируге,, тобто закріплені законом загальнодержавні податки,зборитаіншіобов’язковіплатежі;

в дохідну частину місцевих бюджетів можуть входитикоштиздержавногобюджету,якіпередаютьсязметоюнадання

попідтримки- тє,

фінансової місцевого самоврядуванняз боку держави, яка гарантує органам місцевого самоврядування доходну базу, достатню для забезпечення населення послугами на рівні мінімальних соціальних потреб. При цьому мінімальні розміри місцевих бюджетів мають визначатися на основі нормативів бюджетної забезпеченості на одного жителя з урахуванням економічного, соціального, природного та екологічного стану відповідних територій, виходячи з рівня мінімальнихсоціальнихпотреб,встановленогозаконом.

Фінансовадопомогамісцевомусамоврядуваннюзбокудержави можездійснюватисяуформідотаційабосубвенцій.

- це кошти, які передаються до місцевого бюджету з державногоДотаціїбюджету у випадках, коли коштів, що надходять з власних джерел та закріплених доходів, недостатньо для формування мінімального розміру місцевого бюджету. Використання дотацій не має цільового призначення, вони виділяються державою на безвідплатнійтабезповоротнійоснові.

44

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ:

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

- це кошти, які виділяються з державного бюджету напевнийСубвенціїстрокдляфінансуванняконкретнихпрограмзметоюсоці- ально-економічного вирівнювання відповідних територій. Або, як записано у статті 2 Бюджетного кодексу України, - це міжбюджетні трансфертидлявикористаннянапевнуметувпорядку,визначеному органом,якийприйняврішенняпронаданнясубвенції

до дохідної частини місцевого бюджету включаються покошти-четверте, необхідні, для фінансування витрат, пов’язаних зі здійсненняморганами місцевого самоврядування повноважень органів виконавчої влади та виконанням рішень органів виконавчої владиАналіз. статей 88-91 Бюджетного кодексу України дозволяє здійснити таку класифікацію видатків бюджетів місцевого самовря- дування: видатки, які визначаються функціями держави та можутьпобути-першепередані, на виконання місцевому самоврядуванню з метоюнайбільш ефективного їх виконання на основі принципу субсидіарності. Ці видатки враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, держава регулює їх здійснення та бере на себе зобов’язаннязабезпечувативідповіднимиресурсами;

видатки, які спрямовані на реалізацію повноважень місцевогопо-дру , самоврядування, що мають місцевий характер. Ці видаткине враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

Видатки бюджетів місцевого самоврядування включають бюджетні призначення, встановлені рішенням про місцевий бюджет, на конкретні цілі, що пов’язані з реалізацією програм, зазначених у статтях88-91БюджетногокодексуУкраїни.

Наприклад, до видатків, що здійснюються з бюджетів сіл, їх об’єднаньǻǻ ,селищ,містрайонногозначенняівраховуютьсяпривизначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (

),належатьвидаткивидаткина: на виконання делегованих1) органиповноваженьмісцевого самоврядування сіл, селищ, міст районного значення;

2) освіту:

45

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

а) дошкільнуосвіту; б) загальну середню освіту (навчально-виховні комплекси

«дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад»,«загальноосвітнійнавчальнийзаклад-дошкільнийнавчаль- нийзаклад»заумови,щозагальноосвітнійнавчальнийзаклад-Iсту- пеня);3) сільські, селищніта міські палаци і будинки культури, клуби, центридозвілля,іншіклубнізакладитабібліотеки.

До

ǻǻ Кодексвидатківвідносить, пов: ’язаних з виконанням власних повнова-

жень1) , місцевупожежнуохорону; 2) позашкільнуосвіту;

3) соціальнийзахисттасоціальнезабезпечення:

а) програмимісцевогозначеннястосовнодітей,молоді,жінок,сім’ї; б) місцеві програми соціального захисту окремих категорій

населення; 4) місцевіпрограмирозвиткужитлово-комунальногогосподар-

стватаблагоустроюнаселенихпунктів; 5) культурно-мистецькіпрограмимісцевогозначення;

6) програмипідтримкикінематографіїтазасобівмасовоїінформаціїмісцевогозначення;

7) місцевіпрограмизрозвиткуфізичноїкультуриіспорту; 8) типове проектування, реставрацію та охорону пам’яток архі-

тектуримісцевогозначення; 9) транспорт,дорожнєгосподарство:

а) регулювання цін на послуги метрополітену за рішеннями органівмісцевогосамоврядування;

б) експлуатацію дорожньої системи місцевого значення (в тому числі роботи, що проводяться спеціалізованими монтажно-екс- плуатаційнимипідрозділами);

в) будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг місцевогозначення;

10) заходизорганізаціїрятуваннянаводах; 11) обслуговуванняборгуорганівмісцевогосамоврядування; 12) програмиприродоохороннихзаходівмісцевогозначення;

46

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ:

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

13) управліннякомунальниммайном; 14) регулюванняземельнихвідносин;

15) членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядуваннятаїхдобровільнихоб’єднань;

16) інші програми, затверджені відповідною радою згідно із законом.

Видатки бюджетів місцевого самоврядування здійснюються органами місцевого самоврядування на потреби територіальних громад, а їх розмір і цільове спрямування визначаються місцевими бюджетами цих громад. Видатки, пов’язані із здійсненням районними, обласними радами заходів щодо забезпечення спільних інтересів територіальних громад, визначаються відповідними районними таобласнимибюджетами.

У бюджетах місцевого самоврядування можуть бути передбаченіǻǻ загальний фонд (поточний бюджет) та спеціальний фонд, у складіякоговиділяються

При цьому, згідно зівитратист. 71 БюджетногобюджетукодексурозвиткуУкраїни. , надходженнядобюджетурозвиткумісцевихбюджетіввключають:

(Пункт 1 частини першої статті 71 виключено на підставі Закону2) єдиний2856-VIподатоквід 23.12, .що2010)зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;

3) дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарськихтовариств,устатутнихкапіталахякихємайноАвтономноїРеспублікиКрим,комунальнавласність;

4) плата за надання місцевих гарантій (відповідно до статті 17 цьогоКодексу);

5) кошти від відчуження майна, що належить Автономній РеспубліціКрим,тамайна,щоперебуваєвкомунальнійвласності,кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначенняабоправнаних;

6) 90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності до розмежування земель державної і комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського

47

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

призначення, що перебувають у державній власності, на яких розта- шовані об’єкти, що підлягають приватизації), при цьому від продажу земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим: 35 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим, 55 відсотків - до сільських, селищних, міських бюджетів Автономної РеспублікиКрим;

7) субвенціїзіншихбюджетівнавиконанняінвестиційнихпрограм(проектів);

8) кошти від повернення кредитів, які надавалися з відповідногобюджетудонабраннячинностіцимКодексом,тавідсотки,сплаченізакористуванняними;

9) місцеві запозичення, здійснені у порядку, визначеному цим КодексомтаіншимизаконамиУкраїни;

10) кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідноїмісцевоїради.

Довитратбюджетурозвиткумісцевихбюджетівналежать: 1) погашеннямісцевогоборгу; 2) капітальні видатки, включаючи капітальні трансферти

іншим бюджетам (крім капітальних видатків, що здійснюються за рахунок визначених пунктами 2-15 частини другої статті 69 цього Кодексунадходженьспеціальногофондумісцевихбюджетів);

3) внескиорганіввладиАвтономноїРеспублікиКримтаорганів місцевого самоврядування до статутного капіталу суб’єкта господарювання;

4) проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу відповідно до статті 128 Земельного кодексу України,зарахунокавансу,внесеногопокупцемземельноїділянки; 5) підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них державної (до розмежування земель державної та комунальної власності) чи комунальної власності для

продажуназемельнихторгахтапроведеннятакихторгів. Капітальні видатки бюджету розвитку спрямовуються на: соці-

ально-економічнийрозвитокрегіонів;виконанняінвестиційнихпрограм (проектів); будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів

48

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ:

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

соціально-культурної сфери і житлово-комунального господарства; будівництвогазопроводівігазифікаціюнаселенихпунктів;будівництвоі придбанняжитлаокремимкатегоріямгромадянвідповіднодозаконодав- ства;збереженнятарозвитокісторико-культурнихмісцьУкраїнитазапо- відників; будівництво та розвиток мережі метрополітенів; придбання вагонівдлякомунальногоелектротранспорту;розвитокдорожньогогосподарства;придбанняшкільнихавтобусівтаавтомобілівшвидкоїмедичної допомоги; комп’ютеризацію та інформатизацію загальноосвітніх навчальнихзакладів;іншізаходи,пов’язанізрозширенимвідтворенням.

Повноваження органів місцевого самоврядування у бюджетній сфері чітко визначені Конституцією України, Законом України «Про місцевесамоврядуваннявУкраїні»таБюджетнимкодексомУкраїни.

Так, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (стаття 26) до відання сільських, селищних, міських рад у фінансовій сферівідноситьзатвердженнябюджетумісцевогосамоврядування,внесення до нього змін, затвердження звіту про виконання відповідного бюджету,встановленнямісцевихподатківізборіввідповіднодоПодаткового кодексу України, утворення цільових фондів, які є складовою спеціального фонду відповідного місцевого бюджету, затвердження положень про ці фонди, прийняття рішень щодо здійснення місцевих запозичень, прийняття рішень щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету, прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах, а також земельномуподатку,встановленнядляпідприємств,установтаорганізацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевогобюджетутощо.Прицьомувтручанняіншихорганівіорганізацій у процес складання, затвердження та виконання місцевого бюджету не допускається,крімвинятків,встановленихзаконамиУкраїни.

Районні та обласні ради затверджують районні та обласні бюджети, які формуються з коштів державного бюджету, для їх відповідного розподілу між територіальними громадами або для виконанняспільнихпроектів,тазкоштів,залученихнадоговірнихзасадах з місцевих бюджетів для реалізації спільних соціально-економічних такультурнихпрограм.

49

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Глава 6.

Соціальна основа місцевого самоврядування

Конституція України визнає людину, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпеку найвищою соціальною цінністю (ст.3) тавстановлює,щоправаісвободилюдинитаїхгарантіївизначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає передлюдиноюзасвоюдіяльність.Утвердженняізабезпеченняправ ісвободлюдиниєголовнимобов’язкомдержави.Місцевесамоврядування, як зазначалося вище, нерозривно пов’язане з державою, державною владою. Забезпечення прав і свобод людини і громадянина є головним обов’язком не лише держави, а й органів та посадових осіб місцевогосамоврядування.

ЗгіднозКонституцієюУкраїни(ст.1) Українаєсоціальноюдержавою.Соціальноювважаєтьсядержава,яканадаєпідтримкунезахищеним верствам населення, намагається впливати на розподіл матеріальних благ відповідно до принципу соціальної справедливості з тим,щобзабезпечитикожнійлюдинігіднеіснування.

Головним завданням соціальної держави є сприяння суспільному прогресу, що базується на закріплених законодавством принципах соціальної рівності, загальної солідарності та взаємної відповідальності. Соціальна держава бере на себе обов’язок забезпечити кожному членові суспільства гідний сучасної людини мінімум соціальнихблаг.

Конституційні положення щодо соціального характеру Української держави повною мірою відносяться і до місцевого самоврядування,йогоорганівтапосадовихосіб,якізобов’язанітурбуватисяпро соціальну справедливість, добробут населення, соціальний захист своїх жителів. Місцеве самоврядування в соціальній державі також має бути соціальним. У цьому полягає важливий принцип місцевого самоврядування,одназйогооснов.

Соціальні основи місцевого самоврядування спрямовані на гарантування соціально-економічних та соціально-культурних прав людиниігромадянинанамісцевомурівні.

50

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]