Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
кпу / 诮ਠª¯ã.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
701.95 Кб
Скачать
  1. Правові основи організації суд.Вл.

Ідея поділу вл і виділення судової влади в самостійну гілку, знайшла своє відображення в К-ції. Кожна з гілок здійснює лише їй прита ману фію, має свою сферу реалізації, свою компетенцію. Такий поділ держ.вл забезпечує по–перше ефективність ф-іонування держ.вл в інтересах суспільства і по–друге створює перешкоди для зловживання вл, її узурпації.

Судова вл–діяльність всіх створених у Д судів,яка реалізуєтся з допомогою притаманих їм і законодавчо засобів з метою впливу на поведінку суб’єктів П та суспільні відносини за участю цих суб’єктів.

Для виконання покладеної на неї фії суд.вл наділена владними повноваженнями і засобами примусу до виконання прийнятих нею рішень. Зокрема, к-ційною засадою судочинства є обов’язковіст виконаня рішеня суду,що вима гає від держ.органів,посадов.осіб,усіх грома дян неухилного підкореня велінню суд.вл.

Суд.вл займає особливе місце в с-мі держ.вл. Взаємодія суд.вл з іншими гілками вл в Укр здійснюється на основі “ механізму стримувань і противаг”, який полягає у тому, що орг.зак.вл впливають на суди, створюючи для них законодавчу базу діяльності. Крім того ВРУ разом із Презид беруть участь у формуванні суд.с-ми – призначені суддів. Але суди їм не підлеглі і зазначені органи не вправі контролювати законність вироків та інших суд. рішень. У свою чергу КСУ наглядає за к-ційністю законів, прийнятих ВРУ, що має наслідком втрату ними чинності з моменту прийняття.

Взаємовплив вплив суд.вл та орг.вик.вл проявляється у тому, що суд може скасовувати суперечливі К-ції та законам Укр акти органів держ.управління; розглядати скарги громадян на незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів управління. Відповідно до ЗУ“ Про судоустрій”,в Укр створюются адміністративні суди, що розглядатимуть адміністративні справи, пов’язані з правовідносинами в сфері держ. управління (справи адміністративної юрисдикції).

Суди загальн.юрисдикції утворюються і ліквідуються Презид за поданням Міністра юстиції Укр, що узгоджується з Головою ВСУ чи головою вищого спеціалізованого суду.

Власне, головне призначення суд.вл– вирішення віднесених зак-вством до її компетенції правових конфліктів, які виникли у суспільстві. Тому суд.вл в с-мі держ.вл є рівнозначною, рівноправною, паритетною.

Суд.вл функціонує на засадах:- незалежності (-втручання будь-яких держ. органів, посадових осіб в її діяльність є неприпустимим. При вирішенні справ судді керуються внутрішнім переконанням, обґрунтовуючи відповідне рішення доказами поданими сторонами у справі); -самостійності(-суди нікому не підзвітні і мають для здійснення суд.фій усі необхідні повноваження, якими наділені законом; судові рішення не потребують попередньої згоди чи затвердження будь-якої посадової особи чи держ.органу; вирок, рішення, постанова чи ухвала суду, які набрали законної сили є обов’язковими для адресатів, мають для них силу закону і є обов’язкові для виконання на територ.Укр; діяльність органів дізнання, досудового слідства, прокуратури не підміняє діяльність суду, а лише сприяє їй.); -відокремленості(-суди не входять до будь-якої іншої с-ми держ.органів, займають особливе місце в держ.механізмі); -виключності(-полягає у неможливості делегування фій судів, а також привласнення цих фій іншими органами чи посадовими особами); -підзаконності(-у своїй діяльності судді керуються виключно К-цією та ЗУ. Підкорення суддів лише законові відбувається на підставі точного виконання ними матеріального і процесуального зак-вства. Законами врегульовані компетенція, порядок утворення, структура, фії судів, питання їх кадрового та матеріально-технічного забезпечення).

Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, які виникли у Д. Якщо в разі спору з правовідносин має П звернутися до суду, компетенцією якого є розв’язання такого спору і суд не вправі відмовити в розгляді і вирішенні такого спору на підставі лише того, що її вимоги можуть бути розглянуті іншим органом у досудовому порядку.

Характерною особливістю суд.вл є суворо регламентований законом процес, порядок її здійснення. Отже, суд.вл: 1)здійснює особливий вид держ.діяльності (здійснення правосуддя); 2) є незалежною, самостійною, виключною, відокремленою, підзаконною гілкою влади. 3) реалізується за визначеною законом процедурою.

Соседние файлы в папке кпу