Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
кпу / 诮ਠª¯ã.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
701.95 Кб
Скачать
  1. Правовий статус Президента Укр.

К-но-правов.статус През встановлюєтся нормами К-ції, які визначають місце та роль През в с-мі орг.держ.вл та його взаємо відносин з іншими орг.держ.вл; закріплюють порядок заміщення поста През, передбачают к-но-прав.відп-сть за держ.зраду та інші злочини; визначають фії та повноважен. Презид. Інститут Презид.як одноособового глави Д є порівняно новим явищем у політ.житті і держ.будівництві Укр.. Тривалий час в Укр. фії глави Д виконували переважно ВР, яка вважалась найвищім орг.держ.вл, її призидія як постійно діючий орг.держ.вл та її голова. Остаточний статус През як глави Д був визначений К-цією96р.

През.на час виконаня повнважен.користуєтся правом недоторканості-не несе Кр.відп-сть, проти нього не може бути порушена Кр. справа. Звання През.охороняється Зак і зберігаєтся за ним довічно, якщо тільки През. не був усунутий з поста в порядку імпічментй.

Дострокове припинен.повноважен:

1.відставки(-залишеня держ.посади особою, що її займає за власним бажаням або усуненя її з цієї посади через причини об’єктивного чи суб’єктивн.характеру. Набуває чиності з моменту проголошеня През. особистої заяви на засідані ВР);

2.неможливості вик.свої повноважен.за станом здоров’я(-означає такий стан здоров’я,внаслідок якого він не лише не може виконувати свої обов’язки на час обгоаореня цього пит.ВР,а й не може їх виконувати й в майбутньому. Має бути встановлена на засідані ВР і підтверджена рішеням, прийнятим більшістю від к-ного складу на підставі письмового подання ВСУ, за зверненям ВР і мед.висновком);

3.в порядку імпічменту(-в разі вчиненя ним держ.зради або іншого злочину. Умови застосуваня процедури імпічменту: -наявність висновку ВСУ про те, що діяння, в яких звинувачується Презид.містять ознаки держради або іншого злочину; -наявності висновку КСУ щодо додержаня к-ної процедури розслідуваня і розгляду справи про імпічмент. Стадії: 1.ініціюваня питан.з поста Презид в порядку імпічменту більшістю від к-ного складу ВР; 2.Прийнятя ВР не менше 2/3 від к-ного склад рішеня про звинуваченя Презид; 3.Прийнят ВР ¾ складу рішеня про усуненя През з поста. Для проведеня розслідуваня ВР створює спеціальну тимчасову слідчу комісію, до складу якої включаєтся спеціальн.прокурор і спец.слідчі).

Усуненя презид з поста автоматично припиняє ним своїх обов’язків, він втрачає недоторканість і може бути притягнутий до юр.відп-сті. 4.смерті

У достроков.припин.повноваж.През.виконаня обов’язків През. на період до обраня і вступу на пост нового През покладається на Голову ВР до 90днів. Голова ВР не може здійснювати такі повноважен.Презид: -звертатись з посланям до народу; -призначати всеукр. референдум; -признач.позачергові вибори до ВР; -припиняти повноважен.ВР, вносити до ВР про призначеня про міністра оборони Укр., міністр.закордоних справ; -призначати та звільняти за згодою ВР Ген. прокурора, половину складу Ради нац.банку, полов. складу націон.ради з пит.телебаченя і радіомо вленя, 1/3 складу КСУ, присвоювати вищі військові званя, вищі дипломатичні ранги;

-здійснювати помилуваня.

Акти През-у формі указів і розпоряджень, які є обов’язковими до викон.на територ.Укр. Мають підзаконний характер: видаються на основі К-ції та ЗУ.

Указ-ПравовАкт глави Д, який видається з найважливіших пит, віднесених до його компетенції. Може бути нормативним (стосуються до невизначеного кола фізичн та юр.осіб і мають довгострокову дію) і ненормативним(правозастосовний-має індиві дуальне значеня). Указами оформлюються: -норматвивні акти, розраховані на багаторазову чи постійну дію; -рішеня щодо призначеня з посад керівників відповідних держ.орг, установ,організацій; -скасуваня актів Ради міністівАРК, рішень голів місц. держ.адміністрацій; -присвоєня почесних звань, вищіх військ.,спец.звань; -встановленя, нагородженя Презид.відзнак; -прийнятя до громад.Укр,припинен.громад, наданя притулку; -помилуваня; -тлумаченя прийнятих Презид.актів.

Контрасигнація- попередне скріпленя акта глави Д підписами прем’єр-міністра і міністра,відповідального за цей акт та його виконаня, внаслідок чого вони приймають на себе юр.і політичн.відп-сть за акт глави Д.

Розпорядженя- ненормативн.акт глави Д, який має індивідуальний організаційний характер. Ними оформляються: -дорученя КМ міністерствам, іншим центр.орг.вик.вл; -рішеня з оперативних, організаційних, кадрових пит.роботи Секретаріату През; -призначеня представників від Укр..для участі у переговорах із представниками іноземн.Д; -призначеня уповноваж.Презид для представленя інтересів През. у відповідних держ.орг, установах, організац;.

Укази і розпорядженя на підпис Презид подає Глава Секретаріату През.

Нормативні акти През.набирають чинності через 10д з дня офіційного оприлюднен, якщо інше не передбачено самими актами, але не раніше дня їх опублікуван.в офіційному друк. видані. Ненормат.акти можуть не публікуватись. Ці акти офіційн.оприлюдн. шляхом надсилання відповідним держ.орг та орг.місц.самовряд. Акти про призначеня і звільн.з посад набир.чинності з моменту їх прийняття. З метою забезпеченя здійсненя повноважен глави Д През утворює постійно діючий допоміжний орг-Секретаріат През(-не є орг.держвл; до його фій входить створеня необхідних умов, без яких неможливі здійсненя повноваж. глави Д, його зв’язок з іншими орг.держ.вл та орг.місц. самовряд.

Соседние файлы в папке кпу