Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
mizhnarodne_modul (1).docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
225.26 Кб
Скачать

26. Правовий статус юридичних осіб у мпп

Юо в правовій доктрині- будь-яка організація, що не залежить від її учасників та володіє властивими тільки їй майновими правами. У сучасній доктрині здебільшого визнається, що юо — це організація, що створюється в порядку, передбаченому законодавством, має власне найменування, характеризується організаційною єдністю, має відокремлене майно, права та обов'язки, переважно майнові, самостійно (від свого імені) виступає у цивільних правовідносинах та господарському обороті, відповідає за зобов'язаннями договорів та деліктів. Ознаки юридичної: 1. Майнова відокремленість 2. Організаційна єдність (юо існує та діє як єдине ціле)3. Участь у цивільному обороті від свого імені (власне найменування). 4. Здатність організації нести самостійну майнову відповідальність. 5. Здатність бути позивачем або відповідачем у суді, арбітражному чи третейському суді. Інколи ще виділяють такі як похідна природа юридичних осіб, самостійність у цивільному обороті. Правовий статус юо – це закріплені нормами мпп і гарантовані договірними державами суб’єктивні права та юридичні обов’язки цієї особи. Види: За характером об’єднання: 1) об’єднання осіб (їх діяльності) - товариства; 2)об’єднання майна - корпорації. За ступенем відповідальності учасників за зобов’язаннями юо: 1) усім своїм майном; 2) виключно у межах внеску. За правовою природою: 1) юо публічного права (держава, адміністративно-територіальні одиниці, різноманітні державні органи та установи, торгово-промислові палати); 2) юо приватного права (утворюються суб’єктами права різних держав як колективної власності, так і заснованими на власності однієї приватної особи. Розмежування їх здійснюється відповідно до природи акта, на підставі якого утворено ці особи. Якщо юридичну особу засновано на підставі публічного акта (закон, декрет, указ, адміністративний наказ), вона є публічно правовою, якщо відповідно до приватноправового акта, — приватноправовою.За кількістю учасників: 1) одноосібні; 2) колективні. За метою діяльності: 1)підприємницькі (комерційні); 2) непідприємницькі (некомерційні).Способи утворення: 1) розпорядчий (власник майна або уповноваженій ним орган приймає рішення (розпорядження) про створення організації та затверджує й статут або положення про не); 2) нормативно-явочний (умови створення юо зафіксовані у законі (нормативному акті) у вигляді загального дозволу держави, але для виникнення конкретної організації потрібні прояв ініціативи (явки) її організаторів і реєстрація у відповідному органі.; 3) дозвільний (однією з необхідних умов її виникнення є дозвіл (згода) відповідного органу чи підприємства); 4) договірний (шляхом укладення установчого договору громадянами чи організаціями, що добровільно об'єднуються для досягнення певних цілей). «Національність» юо у МПП – це її державна належність та особистий закон. Критерії визначення «національності»: 1) місце створення (заснування) юо (використовується у державах «сім’ї загального права» - США, Великобританія) - означає поширення на неї закону держави, де створено цю особу і зареєстровано її статут (закон інкорпорації); 2) місцезнаходження особи (місце осілості). Місцезнаходження юо -місцезнаходження її постійно діючого органу управління, або місце проживання одного із засновників, або місцезнаходження за іншою адресою, що підтверджується договором оренди тощо; 3) місце основної діяльності; 4) належність (громадянства) засновників (учасників) і складу правління до певної правової системи. Правосуб’єктність: 1) заг.(будь-які права та обов’язки, сумісні із сутністю суб’єкта); 2) спец.(набуття суб’єктом прав та обов’язків у відповідності із цілями, зазначеними у статуті, меморандумі, договорі, законі).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]