Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
політична економія №1..doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
08.11.2019
Размер:
2.03 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

«Бердичівський коледж промисловості, економіки та права»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Методично радою коледжу

Голова методичної ради

____________В. Р.Рішан

Протокол №__ від _____20__

Навчальний комплекс з дисципліни

Політична економія

Для студентів спеціальностей:

5.03050901 "Бухгалтерський облік"

5.03050401 "Економіка підприємства"

5.03050801"Фінанси і кредит"

Розглянуто та схвалено цикловою комісією

Соціально - гуманітарних дисциплін

Протокол № ___від" ___" ____________20__р .

Голова циклової комісії __________Марковський Б.В.

Вступ

Економіка представляє собою систему економічних відносин, яка складається як на рівні окремих господарюючих суб’єктів, так і національної економіки в цілому. Щоб ці відносини систематизувати і представити як цілісну систему, їх, як правило, класифікують за характером функціонування та за роллю в суспільному виробництві: соціально - економічні відносини, загально - організаційні та конкретно економічні відносини .

Відповідно до даної структури складається система економічних наук, які вивчають ці відносини: політична економія, мікроекономіка, макроекономіка, історія економічних вчень, конкретні економічні науки. Логічний зв’язок між ними можна представити таким чином: на мікрорівні узагальнюються дані конкретно - економічних досліджень, виводяться моделі і формулюються принципи поведінки окремих господарюючих суб’єктів у певному ринковому середовищі; на макрорівні - акцентується увага на виявленні взаємозв’язків між цими окремими суб’єктами і розкриваються загальні тенденції економічного розвитку. Завершуватися будь - які фундаментальні дослідження мають виходом на узагальнення політ економічного характеру. Зокрема, необхідно показати, як ті чи інші перетворення у господарстві позначаються на відносинах власності, відносинах розподілу, економічному становищі окремих груп суб’єктів підприємницької діяльності, заробітній платі, соціальному захисті населення. Отже, в субординації економічних наук політичну економію варто поставити на саму вершину . Це вінець економічної науки. Кожен економіст так само як і господарський практик, повинен уміти дати належну оцінку соціально - економічної природи тих господарських рішень, які приймаються як на мікро -, так і на макрорівні.

Метою вивчення політичної економії є формування системи знань про економічні відносини як суспільну форму виробництва , проблеми ефективного використання обмежених виробничих ресурсів і шляхи забезпечення суспільних потреб у різних суспільно - економічних формаціях.

В основу дійсного компелксу покладено навчальний матеріал підручників: 1) Політична економія :Навч. Посіб. Мочерного С.,В.; 2) Політекономія : Підручник.За загальною редакцією Ю.,В. Ніколенка , а також матеріали підручників , навчальних посібників з "ОЕТ", "Економічної теорії", "Макроекономіки" вітчизняних та закордонних авторів.

За будовою, логікою, змістом, методологічними принципами комплекс виходить з реальних завдань сьогодення в необхідності задоволення потреб українського суспільства на певному етапі розвитку, а також навчального плану коледжу.

Тематичний план

п/п

Назва та зміст тем

Кількість годин

Всього

В тому числі

Ауд.

СРС

1

Політична економія як фундаментальна суспільна наука

6

2

4

2

Виробництво і його основні чинники. Суспільний продукт

4

2

2

3

Економічні потреби суспільства і роль виробництва в їх задоволенні

8

4

4

4

Економіка суспільства, як сукупність видів економічної діяльності

6

2

4

5

Відносини власності в економічному житті суспільства

6

4

2

6

Товарне виробництво і товарно - грошові відносини

8

2

6

7

Загальні основи ринку

8

2

6

8

Суб’єкти ринкової економіки . Підприємництво

16

8

8

9

Капіталістична економіка як вища форма ринкової економіки

4

4

10

Перехідна економіка та її закономірності

2

2

11

Роль держави в ринковій економіці

6

4

2

12

Суспільний продукт і його форми. Національний дохід

10

4

6

13

Економічне зростання і його чинники

4

2

2

14

Розподіл національного доходу . Споживання заощадження і добробут

8

4

4

15

Міжнародна економіка та її роль у зростанні добробуту людської спільноти світу

12

8

4

Всього

108

50

58