Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
кпу 1-62йо.docx
Скачиваний:
6
Добавлен:
20.09.2019
Размер:
151.66 Кб
Скачать

§41. Конституційні основи закріплення політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності.

Політична та ідеологічна багатоманітність. Громадянське Суспільство може існувати лише за умови реального політичного та ідеологічного плюралізму, що випливає з права кожної людини на свободу переконань і на вільне їх виявлення1.

Закріплений ст. 14 Конституції України принцип політичної багатоманітності означає багатопартійність, себто можливість створення будь-якої політичної партії чи громадської організації, які вільно провадять свою діяльність відповідно до вимог закону. Принцип політичної багатоманітності отримав закріплення в бага­тьох міжнародно-правових документах універсального характеру, серед яких - Загальна декларація прав людини, Європейська кон­венція про захист прав та основних свобод, Міжнародний пакт про громадянські та політичні права. В демократичному суспільстві роль політичних партій надзви­чайно велика, вони суттєво впливають на процеси формування і діяльності органів державної влади та органів місцевого самовря­дування, на розвиток політичної і економічної систем. Конституція України закріплює не лише можливість діяльності різних партій та інших об'єднань громадян, а й їхню рівність пе­ред законом (ч. 5 ст. 36).

Нормативне визначення поняття політичної партії сфор­мульоване в ст. 2 Закону України «Про політичні партії в Украї­ні» - це зареєстроване згідно з законом добровільне об 'єднання громадян - прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуван­ню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах. У цьому Законі також визначаю­ться: умови членства в політичних партіях та його обмеження; вимоги до змісту програми, структури статуту, назви і сим­воліки політичної партії; порядок створення та реєстрації політичних партій; права політичних партій; вимоги щодо фінансування політичних партій та форми і порядок державного фінансування їх статутної діяльності; організація державного контролю за діяльністю політичних партій та їх відповідальність у разі порушення вимог чинного за­конодавства.

Закріплений Конституцією України принцип ідеологічної ба­гатоманітності:

  1. Право кожної окремої людини, соціальних груп, політичних партій і організацій безперешкодно розробляти тео­рії, ідеї щодо економічного, політичного, правового та іншого уст­рою Укаїни; пропагувати свої погляди через засоби масової інфо­рмації; здійснювати діяльність із втілення своїх ідеологічних кон­цепцій у практичну сферу; за допомогою правових засобів захищати право на ідеологічну багатоманітність.

  2. Заборону надавати будь-якій ідеології загальнообов'язковий характер, визнання рівноправності всіх ідеологій.

  3. Заборону цензури (ч. З ст. 15 Конституції України). При цьому під цензурою розуміють перегляд відповідною державною посадовою особою творів, призначених для друку, прокату та ін­ших форм поширення, за наслідками якого надається офіційний дозвіл чи накладається заборона на їх поширення.

Важливими принципами ринкової економіки є: свобода еконо­мічної діяльності та свобода конкурещії. Конституція України надає кожному право на підприємницьку діяльність, не заборонену законом (ч. 1 ст. 42) та зобов'язує державу забезпечити захист конкуренції у підприємницької! діяльності (ч. З ст. 42).