Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
TsB_i_GKP.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
411.65 Кб
Скачать

51.Політика обов’язкових резервних вимог, суть,напрями використання в сучасних умовах.

Дія обов.резервув.полягає у зміні ЦБ норми резервування в межах якої ком.банки зобов’язані частину залучених коштів зберігати на рах.в НБУ.В суч.умовах обов.резерв.викор.за такими напрямами:1)як інструмент монетарної політики 2)як інст..регулювання банк.ліквідності.3)як засіб анти циклічної та антиінфляційної політики 4)як засіб стимулювання розвитку окремих банк.опер.

Як інструмент монетарної політики обов.резервування використ для розв’язання макроек.завдань стабілізації грошового обороту та для регулювання грошової маси.Використання базується на здатності банків проводити кредитну емісію грошей ,а його дія передбачає вплив на грошово-вкредитний мультиплікатор.Змінюючи норму об.резерв.ЦБ безпосередньо впливає на грошово-кред.мультиплікатор ,а через нього на пропозицію банк.кредиту та на грошову масу.

Як інст. регулювання банк.ліквідносіті ЦБ регулюючи стан банк.рахунків своїми діями намагається підтримувати оптимальну суму коштів на цих рахунках.Так підвищеня ЦБ норми резерв.призводить до скорочення надлишкових резервів у розпорядження банків,тобто до скорочення їх вільної ліквідності.А зниження норми резервування розширює можливості банків щодо проведення активних операції.

Як засіб анти циклічної та антиінфляційної політики.Резервні вимоги взаємодіють з макроек.показниками через трансмісійні механізми впливу змін грош.пропозиції на реальний сектор економіки зокрема у фазі ек.піднесення норми резер. Як правило підвищується з метою утримання надмірних темпів зростання ек.конюктури,а у фазі ек.занепаду норма резервування знижується.

Маневруючи окремими елементами механізму об.резерв.цб може стимулювати розвиток окремих банк.опер.При цьому основними елементами механізму об.резерв.є:порядок визачення норми об.резерв.вимог,база що використ.для обчислення об.резервів,банк.активи які цб дозволяють використовувати для задоволення резервних вимог,величина норм.обов.резерв та критерії її диференціації ,розрах.період дотримання резерв.вимог і порядок регулювання рез.вимог.

Метою застосування резервних вимог є:

  • обмеження темпів зростання грошої маси; - вилучення надлишкових коштів із грошовї сфери, - формування жорсткого зв’язку між грошовою базою і грошовою масою, - регулювання попиту на банківські ресурси.

52.Механізм застосування обов’язкових резервних вимог нбу

НБУвикористовує нормативи обов'язкового резервування як один із монетарних інструментів для регулювання обсягів грошової маси в обігу та управління грошово-кредитним ринком.Обов'язковому резервуванню підлягають усі залучені банком кошти, за винятком коштів, залучених від інших банків та іноз інвестицій, отриманих від міжнародних фінансових організацій, а також коштів, залучених на умовах субординованого боргу. Національний банк може встановлювати для різних видів зобов'язань диференційовані нормативи обов'язкового резервування залежно від: строку залучення коштів (короткострокові зобов'язання банку, довгострокові зобов'язання банку);виду зобов'язань у розрізі валют (національна, іноземна, у тому числі в банківських металах);суб'єктів (юридичні, фізичні особи).

Формування та зберігання банками коштів обов'язкових резервів здійснюється в грошовій одиниці України на кореспондентському рахунку банку в НБУта/або на окремому рахунку в НБУ. Сума зобов'язань банку, що береться для розрахунку обов'язкових резервів, і залишки коштів на кореспондентському рахунку банку в НБУза вихідні й святкові дні визначаються на рівні залишків коштів на кінець того робочого дня банку, що передував вихідним чи святковим дням.

Сума залишків коштів, що береться для розрахунку обов'язкових резервів за відповідний звітний період резервування, визначається за формулою середньоарифметичної: Ld = (L1 + L2 + L3 + ... + Ln) / n

де Ld - середньоарифметичні залишки коштів, що використовуються для розрахунку обов'язкових резервів за звітний період резервування;

L1, 2, 3, ... - сума залишків коштів за визначеним об'єктом резервування за станом на кожне число (дату) звітного періоду;

Ln - сума залишків коштів за визначеним об'єктом резервування на початок останнього календарного дня звітного періоду;

n - кількість календарних днів у звітному періоді резервування.

Розраховані таким чином середні залишки залучених коштів перемножуються на норму резервування, а отриманий результат – сума мін обов’язкових резервів – повинна перебувати на коррах комерц банку або (за ріш Правління НБУ) має перерахувати на окремих рах в Опер та ТУ НБУ.

Дотримання банком резервних вимог НБУ визначається шляхом порівняння фактичної середньоарифметичної суми залишків коштів на кореспондентському рахунку комерційного банку за звітний період (календарний місяць) із середньоарифметичною сумою залучених банком коштів у межах установленої норми обов’язкових резервів. За недотримання банком норми обов’язкового резервування Національний банк застосовує певні заходи впливу. За перше порушення протягом календарного року — письмове застереження, за друге — штраф у розмірі не більше одного відсотка від суми зареєстрованого статутного капіталу банку. За порушення норми обов’язкових резервних вимог утретє НБУ може застосовувати до банку більш жорсткі заходи впливу.Територіальні управління НБУ відстежують дотримання банками норми обов’язкового резервування шляхом порівняння даних довідки про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку, яка надається кожним банком протягом двох робочих днів після закінчення розрахункового періоду, з даними щоденного балансу банку.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]