Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Дипл. метод ГРС ост..doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
18.08.2019
Размер:
657.41 Кб
Скачать

3. Доходи від реалізації надання послуг(товарів)

Д(В) = К х Цс

Д(В – доходи від реалізації послуг (товарів, страв), грн.

К – кількість реалізованих послуг (товарів, страв) (у готельному господарстві людино/діб, у ресторанному господарстві – страви), од.

Цс – середня ціна послуги чи товару (страви), грн.

4. Доходи від оренди.

Д(В)о = Ц х S х 12

Д(В)о - дохід (виручка) від оренди, грн.

Ц - місячна ставка орендної плати, грн.

S - площа, здана в оренду, м2

5. Доходи від продажу матеріальних цінностей

Д(В) м = Ц прод – Цприд – А – Впрод

Д(В) м – дохід(виручка) від продажу матеріальних цінностей, грн.

Ц прод – продажна ціна матеріальних цінностей, грн.

Цприд - ціна придбання матеріальних цінностей, грн.

А – нарахована сума амортизації за період експлуатації основних фондів, грн.

Впрод – витрати, пов'язані із продажем (демонтаж, передпродажний ремонт, транспортування до місця реалізації, оплата посередницьких або брокерських послуг), грн.

6. Доходи від участі в капіталі

Д(В)пу = ЧПсп х Чп / 100

Д(В)пу – дохід (виручка) від пайової участі в капіталі, грн.

ЧПсп – обсяг чистого прибутку, отриманий спільним підприємством, грн.

Чп - частка прибутку, яка належить підприємству-засновнику, % до загального обсягу отриманого прибутку спільним підприємством, грн.

7. Доходи від цінних паперів, які належать підприємству

Д(В)акц = (ЧПат х Ч Пдив х Ан) / ( СФат х 100)

Д(В)акц – дохід (виручка) від цінних паперів, які належать підприємству, грн.

ЧПат – чистий прибуток акціонерного товариства, грн.

ЧПдив - частка чистого прибутку акціонерного торвариства, призначена для формування фонду виплати дивідендів, % до загального обсягу.

Ан – номінальна вартість акцій, грн.

СФат – розмір статутного фонду акціонерного товариства, грн.

7.2. Відносні показники оцінки доходу (виручки) підприємств готельного та закладів ресторанного господарства.

1. Дохідна ставка на одного туриста

Дст = Д(В)/ Км(н)

Дст – дохідна ставка на одного туриста(місце/номер, грн/місце, грн./номер)

Д(В) – дохід(виручка) від реалізації продукції( товарів, робіт, послуг), грн.

Км(н) – кількість туристів (місць/номерів), осіб/од.

2. Рівень дохідності комерційного або споживчого кредиту

РДкр = Пк / Кк х 100

РДкр – рівень дохідності комерційного або споживчого кредиту, %

Пк - плата за кредит, грн

Кк – розмір наданого кредиту, грн.

3. Рівень дохідності інвестиційної діяльності

Рдінв = ДІ / І х 100

Рдінв – рівень дохідності інвестиційної діяльності, %

ДІ – інвестиційний дохід, грн.

І – сума інвестиційного капіталу, грн.

4. Рівень дохідності орендних операцій

РДор = ОП/ Омор х 100

Рдор – рівень доходності орендних операцій, %

ОП – отримана орендна плата від здавання майна в оренду, грн.

Омор - вартість майна, яке здається в оренду, грн.

7.3.Поняття прибутку підприємства готельного та закладів ресторанного господарства.

1. Прибуток як економічна категорія є грошовою формую чистого доходу суспільства.

2. Прибуток як економічний показник є різницею між чистим доходом від реалізації послуг та їх повною собівартістю.

3. Прибуток являє собою головну мету діяльності підприємства і найваж­ливішим показником, що відображає результати його діяльності. Наявність прибутку свідчить про перевищення надходжень коштів за певний період ча­су над сумарними витратами.

4. Формування прибутку.

Дохід (виручка) від реалізації послуг( продукції, робіт) – ПДВ = Чистий дохід –Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) = Валовий прибуток – Операційні витрати = Операційний прибуток + Фінансові доходи – Фінансові витрати = Прибуток від звичайної діяльності – Податок на прибуток = Чистий прибуток.

7.4. Показники рентабельності, які розраховують в підприємствах готельного та закладах ресторанного господарства.

1.Рентабельність обороту

Ро = П / Д х 100

П – чистий прибуток від реалізації послуг (продукції), грн.

Д – виручка (дохід) від реалізації послуг (продукції), грн.

2. Рентабельність послуг (продукції)

Рп = П / СВ х 100

СВ – собівартість послуг (продукції), грн.

3. Рентабельність витрат обертання

Рв.о. = П / ПВ х 100

ПВ – поточні витрати підприємства, грн.

4. Рентабельність основних фондів

Ро.ф. = П / ОФс х 100

ОФс – середньорічна вартість основних фондів, грн.

5. Рентабельність оборотних фондів

Роб.ф. = П / ОбФс х 100

ОбФс – середньорічна вартість оборотнихфондів , грн.

6. Рентабельність виробничих фондів

Рв.ф. = П / (ОФс + ОбФс) х 100

7. Рентабельність трудових ресурсів

Ртр. = П / Чс х 100

Чс – середньооблікова чисельність працівників, осіб

8. Рентабельність власного капіталу

Рв.к. = П / ВК

ВК – власний капітал, грн.

9. Рентабельність активів

РА = П / А х 100

А – активи підприємства, грн.

10. Рентабельність функціонуючого капіталу

Рфк = П / ФК х 100

ФК – функціонуючий капітал, грн.

Таблиця______

Формування доходу та прибутку підприємства

Показники

Од.вим.

20----р

20------р

Зміни

+,- т.грн

+,- %

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Інші операційні доходи

Інші звичайні доходи

Надзвичайні доходи

Разом чисті доходи

Разом витрати

Прибуток до оподаткування

Податок на прибуток

Чистий прибуток

Для оцінки показників рентабельності підприємства за даними Ф №1 «Баланс» та Ф №2 «Звіт про фінансові результати» заповнюємо таблицю.

Таблиця ____

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.