Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

диплом 2.1

..docx
Скачиваний:
15
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
39.87 Кб
Скачать

Готельно-навчальний комплекс «Гетьман» заснований та діє згідно з Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законами України «Про господарські товариства», «Про власність», та іншими законодавчими актами України.

Повне найменування готельно-навчальний комплекс «Гетьман». Скорочене найменування підприємства ГНК «Гетьман».

Місцезнаходження ГНК «Гетьман» (юридична адреса): Україна, м. Львів, вул. Володимира Великого,50 .

Готельний комплекс згідно Статуту (див.дод. А) здійснює свою діяльність з метою отримання прибутку та сприяння членським профспілковим організаціям ОПЛ в розробці та реалізації соціально-економічних, просвітницьких, культурних та інших заходів, навчання та підвищення кваліфікації профспілкових кадрів і профактиву, а також здійснення господарської діяльності для реалізації основних статутних завдань власника.

Відповідно предметом діяльності готелю є:

 • Надання готельних та ресторанних послуг.

 • Організація навчання профспілкових працівників та членів профспілок.

 • Налагодження та розширення ділових зв’язків профспілкових організацій всіх рівнів, інших юридичних осіб.

 • Організація та проведення науково-практичних конференцій, симпозіумів, виставок-продажів, бізнес-турів тощо.

 • Здійснення екскурсійно-туристичної діяльності, в тому числі в рамках культурного обміну, сервісного та готельного обслуговування.

 • Здійснення туристичної діяльності в межах України та за кордоном.

 • Рекламно-інформаційна та інноваційна діяльність.

 • Організація торгівлі та громадського харчування тощо.

Готель «Гетьман» має право від свого імені укладати правочини (договори, контракти тощо). Самостійно встановлювати ціни на свої товари, роботи та послуги, виходячи із рівня світових цін, реального ринкового стану та виходячи із обмежень, які передбачені діючим ціновим законодавством України, та рішенням виконавчого комітету.

Готель «Гетьман» надає такі види основних та додаткових послуг як послуги розміщення, послуги харчування, окрім того, додаткові послуги.

Структура управління готелем «Гетьман» складається з:

 • Виконавчого комітету.

 • Дирекції готелю.

 • Загальних зборів трудового колективу.

Відповідно, вищим органом управління є виконавчий комітет, який здійснює стратегічне управління готельним комплексом. В структурі дирекції готелю є такі посади як директор, його заступники, головний бухгалтер, головний інженер, завідувач ресторану.

Директор здійснює оперативне управління готелем «Гетьман». Основними функціями працівників апарату управління є: визначення цілей, видача завдань, організація виконання рішень та завдань, контроль за виконанням завдань та стимулювання своїх підлеглих.

Для ефективного керування готелем «Гетьман» проектовано його організаційно-управлінську структуру. Структуру можна віднести до типу лінійно-функціонального, що має певні переваги і певні недоліки.

Перевагами такого виду структури є створення при директорові різних служб, що дозволяє займатись йому найголовнішими питаннями. Проте, важливо також те, що директор готелю «Гетьман» не повинен володіти багатобічними знаннями, необхідними для оперативного управління готелем, а зосереджується на стратегічному управлінні та представленні готелю на ринку.

Недоліком є те, що підлеглі інколи отримують суперечливі та не пов’язані між собою завдання від різних керівників.

Організаційно-функціональна структура, яка використовується в готелі, дає можливість кожному лінійному керівникові нести повну відповідальність за результати роботи свого підрозділу; при цьому забезпечується єдність керівництва зверху донизу.

Організаційна структура готелю «Гетьман» завдяки своїй ієрархічності забезпечує швидку реалізацію управлінських рішень, сприяє спеціалізації і підвищенню ефективності роботи функціональних підрозділів, уможливлює швидкий маневр ресурсами. Проте в умовах частих технологічних змін, оновлення послуг, використання власне цієї структури розтягує терміни підготовки та прийняття управлінських рішень, не забезпечує злагодженості у роботі функціональних підрозділів.

Проте найважливішим ресурсом готелю «Гетьман» є його персонал. Від результатів роботи окремого працівника залежать результати діяльності всього готелю. Персонал готелю «Гетьман» є висококваліфікований. Більшість працівників готелю «Гетьман» мають спеціалізовану освіту та досвід роботи в готельній і туристичній індустрії. Близько 40% всіх працюючих мають вищу спеціалізовану освіту, а також досвід роботи в сфері туризму понад 5 років. Такі показники доводять високий професіоналізм працівників.

Як показав аналіз, працівники готелю є найбільш складним об’єктом управління. Управління персоналом готелю «Гетьман» являє собою низку взаємозалежних організаційно-економічних та соціальних заходів для створення умов щодо нормального функціонування, розвитку й ефективного використання потенціалу робочої сили на рівні готелю. Персонал готелю «Гетьман» є тією рушійною силою, що сприяє досягненню поставлених цілей. Ось чому директор намагається створити всі належні умови для ефективної роботи працівників на кожному робочому місці.

Готель як суб’єкт підприємницької діяльності сплачує різні податки в державні фонди:

 • в пенсійний фонд 33,2% з фонду оплати праці;

 • фонд соціального страхування 1,4% також з фонду оплати праці;

 • фонд зайнятості 1,6% з фонду оплати праці;

 • фонд соціального страхування від нещасних випадків 0,6% відповідно з фонду оплати праці.

Окрім того, що сам готель сплачує певні податки, щодо працівників готелю, то на них також покладений обов’язок сплачувати різного роду податки. Для прикладу, з зарплати працівників сплачуються такі податки:

 • пенсійний фонд – 2%;

 • фонд зайнятості – 0,6%;

 • фонд соціального страхування – 0,5% від зарплати, що складає 869грн. до 1% від зарплати більшої за суму 869грн.;

 • прибутковий податок – 15%.

Система економічних регуляторів є досить гнучкою та динамічною, проте ці економічні регулятори є обов’язковими до виконання.

Наступна група методів – організаційно-розпорядчі. Ця група методів в діяльності готелю набула найбільшого застосування. Ці методи застосовуються в межах системи виробничих відносин між працівниками готелю «Гетьман». В їх складі можна виділити дві групи методів:

 • організаційно-стабілізуючі;

 • розпорядчі.

Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства в динаміці проводиться для забезпечення комплексного аналізу фінансово-економічної діяльності досліджуваного підприємства.

Інформаційною основою аналізу фінансового стану досліджуваного підприємства є бухгалтерська фінансова звітність. Це система показників, що містять інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітній період.

Для підтвердження вище наведеної економічної характеристики ГНК «Гетьман» необхідно розглянути економічні показники, які відображають результати діяльності за надані послуги. Для цього необхідно скласти таблицю 2.1 в процесі складання таблиці використовуємо дані балансу, звіту про фінансові результати.

Таблиця 2.1

Показники стану основних засобів ГНК «Гетьман» за 2011-2013 рр.

Показники

Роки

Відхилення 2013 р. від

2011р.

2012р.

2011

2012

2013

Абсолютне

Віднос-

Абсо-

Віднос-

не, %

лютне

не, %

1.Первісна вартість, тис. грн.

6056

6758

7129

1073,0

17,7

371,0

15,9

2.Знос, тис. грн.

3627

3848

4056

429,0

11,8

208,0

5,4

3.Залишкова вартість, тис. грн.

2429

2910

3073

644,0

26,5

163,0

5,6

4.Коефіцієнт зносу, % 2/1)(2/1)

0,6

0,57

0,57

-0,03

-5,0

0

0

5.Коефіцієнт придатності, % (3/1)

0,4

0,43

0,43

0,03

7,5

0

0

Основні засоби на підприємстві мали тенденцію до зростання як за первісною, так і за залишковою вартістю. За період 2011 – 2013 років вони збільшилися на 644 тис. грн. або 26,5 %. За 2012 – 2013 роки темп зміни становив 5,6 %, а суми на - 163,0 тис. грн. Коефіцієнт зносу збільшився, що пояснюється збільшенням суми зносу у зв’язку із збільшенням обсягів ремонтних робіт та вибуттям застарілого обладнання. Відповідно збільшився коефіцієнт придатності з 0,4 до 0,43, що показує зменшення придатності основних засобів щодо подальшого використання.

Показники ефективності використання оборотних активів відображено в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2

Показники ефективності використання оборотних активів ГНК «Гетьман» за 2011-2013 рр.

Показники

Роки

Відхилення

2012 р. від 2011 р.

Відхилення

2013 р. від 2012 р.

2011

2012

2013

абсолютне

відносне, %

абсолютне

відносне, %

1.Обсяг реалізованої продукції (послуг), тис. грн.

4117

4713

4345

596,0

14,5

-368

-7,8

2.Середньорічна вартість оборотних активів, тис. грн.

680,5

860

932

179,5

20,9

72,0

8,4

3.Коефіцієнт оборотності (1/2)

6,05

5,48

4,66

-0,57

-9,7

-0,82

-15,0

4.Коефіцієнт завантаження (2/1)

0,17

0,18

0,21

0,01

5,9

0,03

16,7

5.Число днів в аналізованому періоді (році), дні

360

360

360

-

-

-

-

6.Тривалість обороту, дні( 5/3)

59,5

65,7

77,3

6,2

10,4

11,6

17,7

Середньорічна вартість оборотних активів за роки, що аналізуються збільшилася з 680,5 тис. грн. до 932 тис. грн. За 2011 – 2012 роки вони збільшилися на 179,5 тис. грн. або 20,9 %, і за 2012 - 2013 роки збільшилась на 72,0 тис грн. або 8,4 %. Наявність тенденції щодо зменшення коефіцієнта оборотності обороту оборотних засобів та збільшення тривалості їх обороту свідчить про неоптимальну структуру оборотних засобів та зменшення ефективності їх використання.

Таблиця 2.3

Показники ефективності використання трудових ресурсів

ТзОВ «Альтаміра» за 2010-2012 рр.

Показники

Роки

Відхилення, +, -

Темп зміни, %

2011

2012

2013

2012 р. від 2011 р.

2013 р.

від

2012 р.

2012 р. до 2011 р.

2013 р.до

2012 р.

1.Обсяг реалізованих товарів

2. Прибуток ( збиток), тис. грн.

3.Середньооблікова чисельність працівників, осіб

4. Продуктивність праці (1/3)

5.Фонд оплати праці працівників, всього, в т.ч., тис. грн.

6.Фонд основної заробітної плати, тис. грн.

7.Фонд додаткової заробітної плати, тис. грн.

8.Середньомісячна заробітна плата працівника, грн.

9. Затратомісткість ( 5/2)

10.Затратовіддача (2/5)

Таблиця 2.4

Структура операційних витрат ТзОВ «Альтаміра»

за 2010-2012 рр.

Елементи операційних витрат

2010 рік

2011 рік

2012 рік

Абсолютне відхилення, 2012 р. від

Темп зміни, % 2012р. до

тис. грн.

Питома вага, %

тис. грн.

Питома

вага, %

тис.

грн.

Питома

вага, %

2010

2011

2010

2011

Операційні витрати підприємства, в т.ч.:

4026

100

4439

100

4421

100

395

-18

9,8

-0,41

- матеріальні витрати

1197

29,7

1523

34,3

1748

39,5

551

225

46

14,8

- витрати на оплату праці

1421

35,3

1442

32,5

1373

31

-48

-69

-3,4

-4,8

- відрахування на соціальні заходи

513

12,7

509

11,5

484

10,9

-29

-25

-5,7

-4,9

- амортизація

180

4,5

243

5,5

273

6,2

93

30

51,7

12,3

- інші операційні витрати

715

17,8

722

16,3

453

12,3

-172

-179

-24,1

-24,8

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.