Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Дипл. метод ГРС ост..doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
18.08.2019
Размер:
657.41 Кб
Скачать

Міністерство освіти та науки, молоді та спорту України

Львівський інстинут економіки і туризму

Факультет туризму, готельної та ресторанної справи

Кафедра теорії і практики туризму і готельного господарства

Методичні РЕКОМЕНДАЦІЇ

до написання та оформлення

дипломних робіт СТУДЕНТІВ ЗА ОКР «спеціаліст»

Напрям підготовки 14010 1Готельно-ресторанна справа

Спеціальність 7.14010101 Готельна і-ресторанна справа

(денна та заочна форми навчання)

Розглянуто та ухвалено на засіданні

кафедри теорії і практики туризму

і готельного господарства

Протокол № __2___

від «_17__» «____11_____» 2011р.

Зав. кафедри ______________

д.е.н. проф. Бочан І.О.

Львів – 2011

Укладач: Білоцерківська Т.М., ст. викладач, заст. зав. кафедри теорії і практики туризму і готельного господарства з навчально – методичної роботи

Рецензенти: Максимець О.Б., декан факультету туризму, готельної та ресторанної справи;

Майор О.В., к.е.н, доцент кафедри бухгалтерського обліку та фінансів ЛІЕТ.

Затверджено на засіданні кафедри теорії і практики туризму і готельного господарства

«_17_» «_11_ » 2011р.

ЗМІСТ

1. Загальні положення дипломної роботи спеціаліста

4

2. Загальні вимоги до дипломної роботи спеціаліста.

5

3. Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи спеціаліста

6

3.1. Вибір теми, об'єкта дослідження та оформлення завдання на виконання дипломної роботи

6

3.2. Структура та зміст дипломної роботи

7

4. Правила оформлення дипломної роботи

11

5. Підготовка дипломної роботи до захисту та його організація

16

6. Тематичне спрямування дипломних робіт

17

Додаток А. Заява для затвердження теми

20

Додаток Б. Завдання на дипломну роботу

21

Додаток В. Оформлення титульної сторінки

23

Додаток Д. Відгук

24

Додаток Ж. Рецензія

25

Додаток З. Приклад оформлення ілюстрацій

26

Додаток К. Методика розрахунку основних показників діяльності підприємств готельного та закладів ресторанного господарства.

27

1. Показники виробничо - експлуатаційної програми готельних підприємств.

27

2. Показники виробничої програми підприємства ресторанного господарства .

28

3. Показники стану та ефективності використання основних фондів підприємств готельно-ресторанного бізнесу.

29

4. Показники ефективності використання оборотних фондів підприємств готельно-ресторанного бізнесу.

32

5. Витрати та собівартість послуг в підприємствах готельного та закладів ресторанного господарства.

33

6. Показники ефективності використання персоналу у готельному та ресторанному господарстві.

37

7. Дохід, прибуток і рентабельність підприємств готельного та закладів ресторанного господарства.

41

8. Інвестиційна діяльність підприємств готельного та закладів ресторанного господарства.

44

9. Ціноутворення в підприємствах готельного та закладах ресторанного господарства.

46

10. Таблиця «Загальні показники фінансово-господарської діяльності підприємства.

48

11. Інформаційні джерела економічного аналізу діяльності підприємств готельного та закладів ресторанного господарства.

49

12. Довідкова література (для розрахунку економічних показників діяльності підприємств).

49

1. Загальні положення дипломної роботи спеціаліста

Дипломна робота спеціаліста є заключним етапом науково-дослідної роботи студентів, яка виконується самостійно на V курсі і засвідчує зрілість та фахову підготовку спеціалістів з «Готельної і ресторанної справи». Вона спрямована на розв'язання проблемних питань, пов'язаних з пошуком шляхів підвищення якості надання послуг, впровадження іноваційних технологій в підприємствах готельного господарства, вдосконалення та оптимізації технологічних процесів створення та надання послуг гостинності, вдосконалення методів менеджменту, підвищення ефективності господарювання .

Спеціаліст – це освітньо-кваліфікаційний рівень професіонала , який грунтуючись на рівні бакалавра набуває поглиблених спеціальних умінь та одержує знання інноваційного характеру, набуває певний досвід їх застосування та формування нових знань для вирішення проблемних професійних завдань й обов'язків (робіт) визначеної професійної діяльності та передбачені для посад у певному виді діяльності.

Дипломна робота студента передбачена навчальним планом і завершує його підготовку в інституті. Вона визначає загальноосвітню та професійну зрілість випускника, вміння діалектично мислити і творчо застосовувати набуті знання у розв'язанні конкретних проблем і завдань у сфері технологій готельної і ресторанної справи, зокрема, на завершальному етапі підготовки майбутніх професіоналів у вищому навчальному закладі, здатність до проведення досліджень, систематизації та свідомого засвоєння знань. Важливою складовою виконання роботи є підготовка та подання, за результатами дослідження, наукової статті.

Дипломна робота підтверджується процедурою публічного захисту й отриманням диплому спеціаліста за результатами самостійного розв'язання конкретних прикладних проблем і поєднання їх з основами наукових досліджень. У зв'язку з цим робота повинна містити глибокий аналіз експериментальних даних чи зібраної інформації у вигляді текстового та ілюстративного матеріалу, в якому автор на власний розсуд упорядковує накопичені практичні факти, дає їм наукове обґрунтування, доводить практичну та наукову значимість тих чи інших положень, використовуючи з цією метою як загальнонаукові, так і спеціальні методи наукового пізнання.

Рівень виконання дипломної роботи дає можливість перевірити фахову придатність спеціаліста до виконання подальшої науково-дослідної, науково-педагогічної та організаційно-управлінської діяльності відповідно до вимог чинного положення про вищу освіту. Підготовка спеціалістів на базі бакалаврів спрямована на створення умов для творчого розвитку обдарованих студентів, які виявили схильність до науково-дослідної, науково-педагогічної та організаційної діяльності.

Дипломна робота виконується на основі поглибленого вивчення спеціальної вітчизняної та зарубіжної літератури, передового досвіду з обраної проблеми, а також результатів проведення власних досліджень реального об'єкта (підприємства готельного або закладу ресторанного господарства) з метою вирішення визначених професійних завдань.

Зміст роботи можуть складати результати теоретичних та експеримен­тальних досліджень, розробка нових методів та методичних підходів.

Метою написання дипломної роботи є:

- систематизація, закріплення, розширення та застосування у вирішенні конкретних науково-дослідних завдань, теоретичних та практичних знань студента;

- розвиток навичок самостійної роботи, оволодіння методикою дослідження та проведення експериментів у розв'язанні наукових проблем та узагальнення результатів;

- діагностика рівня підготовленості студента до практичної професійної або науково-дослідної діяльності.

Дипломна робота засвідчує здатність студента критично мислити та вміння аргументувати власну точку зору, що підтверджується у ході публічного захисту.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.