Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Дипл. метод ГРС ост..doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
18.08.2019
Размер:
657.41 Кб
Скачать

Витрати готельного підприємства

Показник

Од. вим

20---

20---

Зміни

+, -

%

Дохід (виручка від реалізації)

тис.грн.

Витрати підприємства

 • сума

 • рівень

в т.ч.

тис. грн

%

- матеріальні витрати

 • сума

 • рівень

тис. грн

%

- витрати на оплату праці

 • сума

 • рівень

тис. грн

%

 • відрахування на соціальні заходи

 • сума

 • рівень

тис. грн

%

- амортизація

 • сума

 • рівень

тис. грн

%

- інші витрати

 • сума

 • рівень

Відносна економія (перевитрати)

+.- грн

Після таблиці необхідно зробити висновки.

6. Показники ефективності використання персоналу у готельному та ресторанному господарстві.

6.1.Продуктивність праці – результативність праці, результат отриманий на одиницю витрат, пов'язаних із використанням трудових ресурсів підприємства; у вузькому розумінні – обсяг реалізації продукції (послуг та товарів) підприємств готельного та закладів ресторанного господарства одним працівником за одиницю робочого часу або кількість робочого часу , що витрачається на одиницю продукції ( послуг та товарів).

6.2. Продуктивність праці :

- продуктивність = результат праці / затрати праці

- трудомісткість = затрати праці / результат праці.

6.3. Результати праці:

- Дохід (виручка) від реалізації продукції (послуг, товарів), грн.;

- Обсяг наданих послуг у натуральних одиницях ( людино-діб, страв);

- Кількість обслужених споживачів, осіб.

6.4. Затрати праці:

- Середньоблікова чисельність працівників підприємства, осіб;

- Відпрацьований фонд робочого часу

- Витрати на оплату праці, грн.

- Сукупні витрати на утримання трудових ресурсів, грн.

6.5. Трудомісткість – показник, що характеризує затрати живої прац і(часу) на виробництво та реалізацію одиниці продукції підприємств готельного та закладів ресторанного господарства (послуг, продукції, товарів)

6.6. Ефективність праці – характеризує суспільно необхідні затрати праці, пов'язані з кінцевим результатом – задоволенням потреб споживачів у послугах підприємств готельного та закладів ресторанного господарства.

6.7. Ефективність праці персоналу підприємств готельного та закладів ресторанного господарства оцінює:

- результати затрат праці

- культуру персоналу

- економію часу споживачів

- скорочення витрат споживання

- якість наданих послуг, виготовленої продукції

6.8. Показники ефективності використання персоналу підприємств готельного та закладів ресторанного господарства:

1. Продуктивність праці:

ПП = Д(В) / Чс

ПП = ОП / Чс

ПП – виробіток на одного працівника грн./особу (людино-діб/особу, страв/особу)

Д(В) – дохід (виручка) від реалізації послуг, грн

Оп – обсяг послуг, людино-діб, страв

Чс – середньооблікова чисельність працівників, осіб.

2. Трудомісткість:

ТМ = Ч / Д(В) = 1 / ПП

Ч – час , затрачений на виробництво та реалізацію послуг, год.

3. Рентабельність персоналу:

Рп = П / Чс х 100

П – прибуток підприємства, грн.

6.9. Кількісна оцінка впливу факторів на продуктивність праці в підприємствах готельного та закладів ресторанного господарства.

1. Вплив економії чисельності працівників:

ΔПП = ЕЧ х 100 / Чn – ЕЧ

ΔПП – зміна темпів росту продуктивності праці, %

ЕЧ – економія чисельності основного персоналу, %

Чnчисельність основного персоналу в звітному періоді при збереженні базового виробітку, осіб.

2. Вплив впровадження заходів науково – технічного прогресу

ЕЧ нтп = (ВПз – ВПб) х ОПз х М/12

ВПз, ВПб – витрати праці на одиницю послуг після і до впровадження заходів науково технічного прогресу , чол.

ОПз – обсяг послуг у звітному періоді, грн.

М – кількість місяців дії заходів науково технічного прогресу у звітному періоді.

3. Вплив втрат робочого часу.

Ечс(%) = (Сб – Сз) х ПВоб / Сз

Сб,Сз – кількість робочих днів одного середньооблікового працівника відповідно в базисному та звітному періодах

ПВоб – питома вага обслуговуючого персоналу у чисельності основного персоналу в базисному періоді, %

4. Вплив удосконалення наукової організації праці

ЕЧноп = Чб х ΔЧ / 100

Чб – чисельність основного персоналу у базисному періоді, осіб

ΔЧ – скорочення чисельності основного персоналу за рахунок впровадження заходів наукової організації праці, %

5. Вплив збільшення обсягів надання послуг:

ЕЧоп = (ΔЧП – ΔОП) х ЧПб /100

ΔЧП – збільшення чисельностіосновного персоналу у зв'язку зі зростанням обсягу наданих послуг, %

ΔОП – приріст обсягу наданих послуг у звітному періоді, %

ЧПб – чисельність основного персоналу в базовому періоді, осіб.

6. Для визначення зміни затрат праці на одиницю товарообігу в результаті зміни його складу в ресоранному господарстві застосовується формула

Зп = (deltaВп х 100) / ( 50 х Вб )

Зп – зростання (зниження) затрат праці, %

deltaВп – зміна частки продукції власного виробництва у плановому періоді, %.

Вб – частка продукції власного виробництва у загальному обсязі товарообігу в базисному періоді, %

7. Істотно впливає на продуктивність праці перехід підприємств ресторанного господарства на роботу з напівфабрикатами та готовою кулінарною продукцією. Вплив цього чинника визначається за формулою:

Чз = ( delta Hп / ( 100 - Hб ) х 100

Чз – зміна чисельності працівників, %

delta Hп – зміна частки напівфабрикатів у загальній витраті сировини в плановому періоді у відношенні до базисного, %

Hб – частка напівфабрикатів у загальній витраті сировини у базисному періоді, %

8. Для кількісної оцінки ефективності праці можна застосувати наступну формулу:

ЕФп = ( ОВд х Кя) / Чср.

ЕФп – ефективність праці

ОВд – валовий дохід ( обсяг товарообігу), грн..

Кя– коефіцієнт якості обслуговування

Чср.– середньооблікова чисельність працівників

6.10. Показники ефективності використання фонду оплати праці:

Фонд оплати праці = фонд основної заробітної плати + фонд додаткової заробітної плати + інші заохочувальні та компенсвційні витрати.

1. Середня заробітна плата

Зс = ФОП /Чс

Зс – середня заробітна плата, грн.

ФОП – фонд оплати праці,грн

Чс – середньооблікова чисельність працівників, осіб

2. Затратомісткість

ЗМ = ФОП / Д(В)

ЗМ – затратомісткість, грн

Д(В) – дохід (виручка від реалізації), грн.

3. Затратовіддача

ЗВ = Д(В) / ФОП = 1 / ЗМ

ЗВ – затратовіддача, грн.

4. Рівень фонду оплати праці

РВфоп = ФОП / Д(В) х 100

РВфоп – рівень фонду оплати праці, %

5. Рентабельність фонду оплати праці

Рфоп = П /ФОП х 100

Рфоп – рентабельність фонду оплати праці, %

П – прибуток підприємства, грн

Для оцінки ефективності персоналу за даними Ф №1 «Баланс» та Ф №2 «Звіт про фінансові результати», ф №1 - ПВ (звіт з праці); ф №3 - ПВ (звіт про використання робочого часу) заповнюються таблиці.

Таблиця ____

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.