Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Intelektualna_vlasnist.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
19.12.2018
Размер:
645.12 Кб
Скачать

53.Строки чинності суб'єктивних суміжних прав

Майнові права суб'єктів суміжних прав охороняються про­тягом визначеного в законодавстві терміну. Так, майнові права виконавців охороняються протягом 50 років від дати першого запису виконання, а їхні особисті немайнові права — безстрокові. Права виробників фонограм і відеограм охороняються протягом 50 років від першого опублікування фонограми (відеограми) або їх першого запису.

Права організацій мовлення охороняються протягом 50 років від дати першого публічного сповіщення передачі.

Закінчення строків захисту суміжних прав настає 1 січня року, наступного за роком, у якому закінчилися передбачені цією статтею строки захисту.

54.Особисті немайнові права винахідника (автора промислового зразка)

Особистим немайновим правом винахідника (автора про­мислового зразка) є насамперед право авторства, яке передбачає можливість винахідника (автора промислового зразка) вимагати визнання його творцем відповідного о6'єкта.

Право авторства є абсолютним, оскільки даному праву ви­нахідника чи автора промислового зразка кореспондує обов'язок усіх інших осіб не порушувати його,крім того воно є невідчужуваним,тобто безстроковим.

До особистих немайнових прав належить також право на ім'я.

Також передбачено право винахідника (автора промислового зразка) вимагати, щоб його не згадували як винахідника (автора промислового зразка) винаходу (корисної моделі, промислового зразка) в будь-якій публікації.

Також особистим немайновим правом є право винахідника на присвоєння свого імені створеному ним винаходу (корисній моделі).

55.Майнові права на винахід, корисну модель та промисловий зразок

Майновим за своєю природою є право винахідника чи автора промислового зразка на винагороду. Таке право виникає у творця службового винаходу, корисної моделі чи промислового зразка. У цьому разі роботодавець укладає з винахідником чи автором промислового зразка письмовий договір щодо розміру та умов виплати йому винагороди відповідно до економічної цінності об'єкта або іншої вигоди, яка може бути одержана роботодавцем (ст. 9 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», ст. 8 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»).

Майновими правами є:

право на використання винаходу, корисної моделі, про­мислового зразка;

2) виключне право дозволяти використання винаходу, ко­рисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензії);

3) виключне право перешкоджати неправомірному вико­ристанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання.

4) інші права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Право на використання винаходу, корисної моделі, про­мислового зразка передбачає можливість використовувати відповідний об'єкт за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших володільців патенту.

До майнових прав також належить виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензії) іншим особам. Йдеться про розпорядження майновими права, дане права означає, що право дозволяти використання відповідного об'єкта належить тільки конкретно визначеному суб'єкту,тому воно має виключний характер.

Водночас патентне законодавство України передбачає випадки, коли використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка може здійснюватися без дозволу володільця патенту і при цьому не вважатиметься порушенням прав з патенту.

Згідно зі ст. 31 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» не визнається порушенням прав, що випливають з патенту, використання запатентованого винаходу, корисної моделі:

  1. на основі права попереднього користувача;

  2. в конструкції чи при експлуатації транспортного засобу іноземної держави, який тимчасово або випадково перебуває у водах, повітряному просторі чи на території України за умови, що винахід, корисна модель використовується виключно для потреб зазначеного засобу. Це правило сформульоване у ст. 5 Паризької конвенції про охорону промислової власності;

  3. без комерційної мети;

  4. з науковою метою або в порядку експерименту;

  5. за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія тощо) з повідомленням про таке використання володільця патенту одразу, як це стане практично можливим і виплатою йому відповідної компенсації.

Майновим правом, яке у певному сенсі доповнює розглянуте вище, є виключне право перешкоджати неправомірному вико­ристанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання. Наявність цього права дає його суб'єкту можливість усувати інших осіб від не­правомірного використання відповідного об'екта.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]