Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Intelektualna_vlasnist.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
19.12.2018
Размер:
645.12 Кб
Скачать

49.Строки чинності майнових авторських прав

Ознакою майнових прав інтелектуальної власності є строковий характер їх чинності. Вказане загальне положення знаходить свій розвиток у коментованій статті, яка регулює строк чинності майнових прав інтелектуальної власності стосовно творів літератури, науки і мистецтва.Слід підкреслити, що правила ст. 446 ЦК поширюються лише на майнові права, оскільки особисті немайнові права автора охороняються безстроково (ч.10ст.28 Закону «Про авторське право і суміжні права») Авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення і починає діяти від дня створення твору.

Майнові права автора мають визначений законом строк дії — вони діють протягом життя автора та 70 років після його смерті, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком смерті автора чи останнього зі співавторів, крім випадків, передбачених законом.

особливості щодо строків дії майнових прав автора встановлено для творів, оприлюднених анонімно або під псев­донімом. У таких випадках строк дії майнових авторських прав закінчується через 70 років після того, як твір було оприлюд­нено. Якщо авторство твору, оприлюдненого анонімно або під псевдонімом, розкривається не пізніше ніж через 70 років після оприлюднення твору, строк дії майнових прав автора закінчуєть­ся через 70 років після його смерті. Можливі випадки, коди твір публікується частинами, строк дії майнових прав автора виз­начається у таких випадках окремо для кожної оприлюдненої частини твору.

Авторське право на твори, створені у співавторстві, діє протягом життя співавторів і 70 років після смерті останнього співавтора.

     Авторське право на твори посмертно реабілітованих авторів діє протягом 70 років після їх реабілітації.

Майнові права на твір, вперше опублікований протягом ЗО років після смерті автора, діють протягом 70 років від дати його правомірного опублікування

Будь-яка особа, яка після закін­чення строку охорони авторського права щодо неоприлюдненого твору вперше його оприлюднює, користується захистом, що є рівноцінним захисту майнових прав автора. Строк охорони цих прав становить 25 років від часу, коли твір був оприлюднений вперше.

     

50.Зміст права інтелектуальної власності виконавців

Права суб'єктів авторських і суміжних прав поділяються па майнові та особисті немайнові. Виконавцю належать такі немайнові права:

1) вимагати визнання того що він є виконавцем твору.

2) вимагати, щоб його ім’я або псевдонім, зазначалися чи повідомлялися у зв’язку з кожним його виступом, записом, виконанням при можливості.

3)вимагати забезпечення належної якості запису його виконання і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій суттєвій зміні, що може завдати шкоди його честі і репутації

Право на імя –право авторства, псевдонім ,не вказувати ім’я.

Майновими правами інтелектуальної власності на об'єкт суміжних прав є:

1) право на використання об'єкта суміжних прав;

2) виключне право дозволяти використання об'єкта суміжних прав;

3) право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта суміжних прав, у тому числі забороняти таке використання;

4)інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

2. Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт суміжних прав належать відповідно виконавцеві, виробнику фонограми, виробнику відеограми чи організації мовлення, якщо інше не встановлено договором чи законом. Використанням виконання є:

1) доведення виконання до відома публіки під час його здійснення;

2) записування(фіксування)виконання під час його здійснення, якщо таке записування дає можливість сприйняття, відтворення та передачі виконання за допомогою технічних засобів;

3) пряме чи опосередковане відтворення запису виконання будь-яким способом та у будь-якій формі;

4) продаж та інше відчуження оригіналу чи примірника запису виконання;

5) оренда оригіналу чи примірника запису виконання;

6) забезпечення засобами зв'язку можливості доступу будь-якої особи до записаного виконання з місця та в час, обраних нею.

2. Використанням виконання є також інші дії, встановлені законом.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]