Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ispit_dlya_samopidgotovki_2_2011_rozvyazkim (1)....doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
05.08.2019
Размер:
107.01 Кб
Скачать

!1 Філософія, її предмет та науковий статус

 1. Спільним об’єктом дослідження для науки і філософії є система (людина-світ)

 2. (Реальність) – це наявне буття системи “людина-світ”, її можливості як у минулому, так і в майбутньому

 3. Слово “філософія” дослівно означає (любов до мудрості)

 4. Вперше увів поняття “філософія” для позначення певного типу знання давньогрецький філософ (Платон)

 5. Мистецтво жити не на шкоду собі та іншим людям, користуючись власним розумом у розумінні західної культури – це (мудрість)

 6. Світоглядне універсальне знання, спрямоване на тотальність і сутність буття – це (Метафізика)

 7. Вчення про сутність, структуру та закономірності функціонування духовних цінностей – це (Аксіологія)

 8. Вчення про сутність, структуру, шляхи і межі пізнання й знання – це (Гносеологія)

 9. Вчення про сутність, функції, природу і походження моральних норм, вартостей та ідеалів – це (Етика)

 10. Філософська (антропологія) ставить загальне питання про сенс людського існування взагалі

 11. Ділянка філософії, яка досліджує сутність, структуру, форми та фундаментальні принципи буття – це (-------------------)

 12. (Методологічна) функція філософії визначає перспективи людини та людства в цілому, попереджає про можливі загрози і небезпеки

 13. (Світоглядна) функція філософії полягає у пошуку відповіді на смисложиттєві питання, що постають перед юдиною

 14. (Критична) функція філософії сприяє виробленню неупередженого ставлення до світу та культури людського мислення

 15. (Комунікативна) функція філософії полягає у ролі посередника в обміні цінностями між науковими та культурними світами

!2 Філософія. Світогляд. Культура

 1. Поняття “світогляд” запровадив у вжиток німецький філософ ХVІІІ ст. (------)

 2. (Релігійний) світогляд є системою символічно-містичного знання про світ та місце людини в світі

 3. Філософія – це (частина) духовності в культурі

 4. (Містика) – це вчення про потойбічне, переживання потойбічного і прагнення злитися з ним

 5. (Абсолют) – це вічне, нескінченне, творче, духовне начало, що є основою всього існуючого

 6. (Світогляд) – це система поглядів людини на світ та її місце у світі, що постає разом з формуванням особи та її досвіду у процесі виховання та освіти

 7. Погляд, що є взірцем досконалості поведінки і вчинків людини – це (Ідеал)

 8. Погляд, що виражає позитивне чи негативне ставлення до людей і подій – це (Оцінка)

 9. (Світовідчування) – це почуттєво-емоційне відображенні дійсності, переживання людиною свого ставлення до неї

 10. (Міфологічний) світогляд є системою образного знання про світ, де світ постає у єдності з людиною, у взаємопереходах усього в усе

 11. (Світобачення) – це цілісне образне конструювання дійсності

 12. Раціонально-логічне пояснення світу і людини на основі світобачення та його рефлексивної інтерпретації – це (Світорозуміння)

 13. Риса національного характеру українців, що полягає в переважанні почуттів над раціональними міркуваннями при вирішенні смисложиттєвих проблем – це (філософія серця)

 14. Семен Франк стверджує, що предмет філософії і релігії збігається, бо єдиним предметом філософії є (Бог)

 15. Філософія, доводить Семен Франк, за цільністю та універсальністю свого завдання є не теорія пізнання, а (-----------)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]