Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Indyvidual_zavdan.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
137.73 Кб
Скачать

Вимоги до виконання та оформлення індивідуальних письмових завдань з навчальної дисципліни “Основи економічної науки”

1. Індивідуальна письмова робота з навчальної дисципліни “Основи економічної науки” виконується студентом (студенткою) самостійно у позааудиторний час у стандартному зошиті (18-24 аркуші) з використанням рекомендованої літератури. Друковані варіанти індивідуальних робіт зарахуванню не підлягають. Номер варіанту призначається викладачем.

2. На титульній сторінці зошита із виконаною індивідуальною роботою студент (студентка) вказує своє прізвище, ім’я та по батькові, групу, варіант індивідуального завдання та інші, передбачені додатком А, реквізити.

3. Відповіді на теоретичні запитання повинні містити розгорнутий виклад суті аналізованих явищ, класифікацій, процесів чи проблем, але без надмірного цитування навчальних посібників, підручників чи інших джерел.

4. Розв’язання задач передбачає не лише знаходження правильної відповіді, а й стислий виклад самого процесу пошуку результату.

5. Наприкінці роботи студент (студентка) вказує належним чином оформлений перелік джерел (див. приклад у списку рекомендованої літератури), які фактично були використані під час виконання індивідуального завдання.

6. Виконана та оформлена індивідуальна робота подається на кафедру економічної теорії та маркетингу (кімната №210) не пізніше 20 листопада 2012 року та підлягає реєстрації лаборантами, про що робиться відмітка на титульній сторінці. Незареєстрована робота вважається такою, що не була подана, а тому не перевіряється. Лаборант може відмовити у реєстрації роботи, якщо очевидними є недоліки у її оформленні.

Рекомендована література Базова

  1. Економічна теорія: вступ, макроекономіка, мікроекономіка: Навч. посібник / [З.Г.Ватаманюк, О.З.Ватаманюк, Н.І.Гнатюк та ін.]; за ред. О.З.Ватаманюка. – Львів: Інтелект-Захід, 2011. – 656с.

  2. Економічна теорія: практикум (тести і задачі): Навчальний посібник / [О.Ватаманюк, Є.Майовець, М.Стирський та ін.]; за ред. О.Ватаманюка. – Львів: Інтелект-Захід, 2010. – 374с.

Допоміжна

  1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: підручник.: у 2 кн. – Кн.1.: Вступ до аналітичної економіки. Макроекономіка / [С.М.Панчишин, П.І.Островерх, В.Б.Буняк та ін.]; за ред. С.Панчишина і П.Островерха. – 4-е вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2010. – 723с.

  2. Вступ до економічної теорії: Підручник. – Вид. третє, доповнене / [З.Ватаманюк, С.Панчишин, С.Кудин та ін.]; за ред. З.Ватаманюка. – Львів: “Новий Світ – 2000”, 2006. – 504с.

  3. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка / [З.Ватаманюк, С.Панчишин, В.Буняк та ін.]; за ред. З.Ватаманюка і С.Панчишина. – К: Альтернативи, 2005. – 608с.

  4. Макконнелл К.Р. Макроекономіка / К.Р.Макконнелл, С.Л.Брю. – Львів: Просвіта, 1997. – 672с.

  5. Макконнелл К.Р. Мікроекономіка / К.Р.Макконнелл, С.Л.Брю. – Львів: Просвіта, 1999. – 650с.

  6. Стирський М.В. Вступ до економічної теорії: Практикум. / М.В.Стирський. – Видання друге, випр. і доп. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 78с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]