Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
indiv_rob_FO_zaoch_12.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
25.11.2019
Размер:
323.58 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ПЕРСПЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра обліку і аудиту

Бухгалтерський облік іі

Методичка для виконання контрольної роботи

для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня

„молодший спеціаліст”

спеціальності 5.03050901 “Бухгалтерський облік”

заочної форми навчання

Затверджено на засіданні кафедри обліку і аудиту

Протокол № 1 від 27 серпня 2009 року

Укладачі викл. Кавин М. Ф.

ст. викл. Грицай О.І.

В.о. зав. кафедри ОА Свірська О.Б.

Львів - 2009

1. Зміст і структура контрольної роботи

Контрольна робота з дисципліни „Бухгалтерський облік – ІІ” виконується студентами освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст” спеціальності “Бухгалтерський облік” заочної форми навчання у відповідності з навчальним планом по даній дисципліні. ІКонтрольна робота складається з двох частин кожна з яких включає теоретичну та практичну (розрахункову) частину.

У теоретичній частині контрольної роботи студент зобов’язаний підтвердити засвоєні ним теоретичні базові знання з дисципліни „Бухгалтерський облік – ІІ” за допомогою відповіді на одне з поставлених питань, що приведені у таблиці 2.1 та таблиці 2.2 контрольного завдання. Кожний студент виконує теоретичну частину контрольної роботи за варіантом, номер якого співпадає з порядковим номером студента в Журналі обліку поточної успішності та відвідування студентів. Обсяг викладеного теоретичного питання має становити: не менше двох та не більше п’яти друкованих сторінок .

Студент повинен розв’язати завдання для практичної (розрахункової) частини контрольної роботи, використавши отримані теоретичні знання, здійснити відповідні розрахунки та написати бухгалтерські проведення кожної із вказаних господарських операцій. Заповнити Журнал реєстрації господарських операцій та вказати первинні документи, що використовуються в кожній конкретній господарській операції.

Суми та окремі значення за господарськими операціями, що представлені у таблиці 3.1, 3.2 та 3.3 кожен студент вибирає індивідуально у відповідності з порядковим номером Журналу обліку поточної успішності та відвідування студентів. При обчисленні - відповідь повинна заокруглюватись до цілих.

Робота повинна бути написана від руки або за допомогою комп’ютера на одному боці аркуша білого паперу формату А4 із дотриманням наступних полів: ліворуч – 2,5 см., праворуч – 2 см., зверху – 2 см., знизу – 2 см. Титульний лист повинен містити номер варіанту. Зразок оформлення титульного листа подано в додатку А.

2. Завдання для виконання теоретичної частини контрольної роботи

Таблиця 2.1.

Номер варіанту

Зміст питання

1

Визнання, класифікація та оцінка основних засобів

2

Документування операцій з обліку основних засобів

3

Облік надходження основних засобів

4

Облік вибуття основних засобів

5

Облік переоцінки основних засобів

6

Амортизація основних засобів

7

Облік інших необоротних активів та їх амортизація

8

Облік нематеріальних активів та їх амортизація

9

Визнання, класифікація та оцінка запасів

10

Документування операцій з обліку запасів

11

Облік надходження запасів

12

Облік вибуття запасів

13

Облік переоцінки запасів

14

Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів

15

Калькулювання собівартості продукції

16

Облік витрат виробництва.

17

Облік транспортно-заготівельних витрат.

18

Облік готової продукції

19

Облік браку.

20

Облік грошових коштів у касі

21

Облік грошових коштів на рахунках у банку

22

Облік розрахунків з покупцями та замовниками

23

Облік резерву сумнівних боргів

24

Облік розрахунків з оренди

25

Облік векселів

26

Облік розрахунків з підзвітними особами

27

Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками

28

Облік кредитних операцій

29

Облік розрахунків з учасниками

30

Облік розрахунків за податками та платежами

Таблиця 2.2.

Номер варіанту

Зміст питання

1

Структура заробітної плати

2

Документування розрахунків з оплати праці

3

Синтетичний облік оплати праці

4

Облік відпусток

5

Облік допомоги вразі тимчасової непрацездатності

6

Облік матеріальної допомоги. Індексація заробітної плати

7

Облік утримань із заробітної плати

8

Облік нарахувань на фонд оплати праці

9

Порядок та документальне оформлення виплати заробітної плати

10

Облік довгострокових зобов’язань – оренда.

11

Облік довгострокових зобов’язань – векселі.

12

Облік кредитних операцій

13

Поняття та види фінансових інвестицій

14

Облік придбання та реалізації фінансових інвестицій

15

Методи оцінки фінансових інвестицій на дату балансу

16

Облік статутного капіталу

17

Облік пайового, резервного та додаткового капіталу

18

Облік вилученого та неоплаченого капіталу. Облік нерозподіленого прибутку

19

Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів

20

Облік цільового фінансування та цільових надходжень

21

Облік доходів

22

Облік витрат

23

Облік фінансових результатів

24

Принципи та методи калькуляції у будівництві

25

Принципи та методи калькуляції на сільськогосподарських підприємствах

26

Принципи та методи калькуляції у торгівлі

27

Принципи та методи калькуляції в аптеках

28

Принципи та методи калькуляції в автотранспортних підприємствах

29

Принципи та методи калькуляції у громадському харчуванні

30

Фінансова звітність та показники фінансового аналізу

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]