Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
587040_65850_luc_l_a_zagalna_teoriya_derzhavi_t....docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
06.12.2018
Размер:
915.24 Кб
Скачать

Правовий статус нації

Права

етнічні;

економічні;

політичні;

культурні;

екологічні

Універсальні

діяльнісні (Міжнародний Суд ООН); документальні (Статут ООН)

МІЖНАРОДНІ

 • діяльнісні (Комітет до-^ помоги національно-визвольним рухам ОАЄ);

 • документальні (Афри­канська хартія прав людини та народів) ^

ЮРИДИЧНІ ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ НАЦІЙ (НАРОДІВ)

- діяльнісні (Консти­туційний Суд України)

Внутрішньодержавні

- документальні ' (Конституція України)

За державним устроєм

За релігійним підходом

унітарна

федеративна - світська

За географічним критерієм

За видом релігії

європейська; азійська; американська; африканська

ісламська; індуська; іудейська; християнська (католицька; православна; протестантська)

За формою держави

1_

 • сегментарна;

 • моністична;

 • плюралістична

За формаційним підходом

рабовласницька; феодальна; буржуазна; соціалістична

ТИПИ ДЕРЖАВ

- теологічна

За цивілізаційним підходом

За ідеологічним підходом

За формою правління

* Первинні:

Монархія: абсолютна; дуалістична; - парламентська

 • андська;

 • візантійська;

 • греко-римська;

 • єгипетська;

 • крітська;

 • месопотамська;

 • центрально­американська

Вторинні:

 • африканська;

 • західна;

 • ісламська;

 • індуська;

 • китайська;

 • латиноамериканська;

 • японська

Республіка:

 • парламентська;

 • президентська;

 • парламентсько-президентська;

 • президентсько-парламентська

комуністична; консервативна; ліберальна; націоналістична

Моністична

ТИПИ ДЕРЖАВ ЗА ЇХ ФОРМОЮ ^

Сегментарна

Плюралістична

Державна влада централізована, здійснюється за принципом єдиновладдя

Державна влада доволі централізована, здійснено розподіл повноважень між системою органів державної влади

Державна влада здійснюється за принципом розподілу влад при ефективній системі стримувань і противаг

За часом дії:

 • постійні;

 • тимчасові

За сферою суспільних відносин

 • економічна;

 • політична;

 • культурна;

 • екологічна

ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ

За територією поширення: зовнішні:

 • оборонна;

 • підтримання світового порядку;

 • інтеграція в світову економічну систему;

 • міжнародне співробітництво;

 • екологічна внутрішні:

 • економічна;

 • політична;

 • фінансова;

 • соціальна (соціального забезпе­чення);

 • екологічна;

 • захисту прав і свобод особи

За соціальним значенням:

 • основні;

 • неосновні

за способом здійснення

- регулятивні;

- охоронні

ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ

Організаційні:

 • управлінсько-регламентуюча;

 • господарська;

 • ідеологічна

Правові:

 • правотворча;

 • правозахисна;

 • правоохоронна;

 • правореалізаційна;

 • правотлумачна

Позаправові:

 • насилля;

 • шантаж;

 • створення екстремаль­них умов

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. Назвіть теорію, яка пов'язує виникнення держави із суспіль- ної еволюції: від сім'ї (родини) до громади і держави:

1) теологічна; 2) патріархальна; 3) договірна; 4) гідравлічна.

2. Назвіть теорію, яка причиною виникнення держави називає божественну волю:

1) теологічна; 2) патріархальна; 3) договірна; 4) гідравлічна.

3. Назвіть теорію, що пов'язує походження держави із необ- хідністю організації іригаційних робіт:

1) теологічна; 2) патріархальна; 3) договірна; 4) гідравлічна.

4. Назвіть теорію, що пов'язує походження держави із резуль- татом суспільної угоди людей:

1) теологічна; 2) патріархальна; 3) договірна; 4) гідравлічна.

5. Назвіть теорію, що пов'язує походження держави із резуль- татом завоювання певних територій:

1) соціально-економічна; 2) насильницька; 3) психологічна; 4) органічна.

6. Назвіть теорію, що пов'язує походження держави із непри- миренністю класових суперечностей:

1) марксистська; 2) насильницька; 3) психологічна; 4) орга­нічна.

7. Назвіть теорію, що пояснює походження держави із особли- востей психіки людини, усвідомлення людьми необхідності пев- них моделей поведінки:

1) соціально-економічна; 2) насильницька; 3) психологічна; 4) органічна.

8. Назвіть теорію, що пояснює походження держави із законо- мірностей розвитку природи:

1) соціально-економічна; 2) насильницька; 3) психологічна; 4) органічна.

9. Укажіть, яка форма виникнення держави значною мірою є підтвердженням гідравлічної (іригаційної) теорії:

1) африканська; 2) західна; 3) східна; 4) американська.

10. Укажіть, яка форма виникнення держави значною мірою є підтвердженням соціально-економічної теорії:

1) африканська; 2) західна; 3) східна; 4) азійська.

11. У відповідях під якими номерами правильно названо при- чини утворення первісних держав:

1) розвиток засобів масової інформації; 2) поділ суспільства на соціальні групи з відмінними інтересами; 3) поява комп'ютерів; 4) необхідність управління загальними справами?

12. У відповідях під якими номерами правильно названо при- чини утворення первісних держав:

1) розвиток засобів масової інформації; 2) захист своєї соціаль­ної організації від нападу; 3) поява комп'ютерів ; 4) завоювання інших народів та територій?

13. У відповідях під якими номерами правильно названо спо- соби утворення сучасних держав:

1) завоювання інших народів; 2) розпад держав; 3) об'єднання держав; 4) захист своєї держави?

14. Організація політичної влади у суспільстві, яка забезпечує його цілісність, функціонування та розвиток шляхом управління та координації інтересів різних соціальних груп:

1) механізм держави; 2) держава; 3) громадянське суспільство; 4) демократія.

15. У відповідях під якими номерами правильно вказано озна- ки держави:

1) рівність членів суспільства; 2) поширення влади на людей, що проживають на належній державі території; 3) самоврядуван­ня; 4) суверенітет?

16. У відповідях під якими номерами правильно зазначено ознаки держави:

1) рівність членів суспільства; 2) управління загальносуспіль­ними справами; 3) самоврядування; 4) узгодження інтересів різних соціальних груп?

17. У відповідях під якими номерами правильно вказано озна- ки держави:

1) рівність членів суспільства; 2) наявність норм права; 3) са­моврядування; 4) наявність специфічного апарату управління та примусу?

18. У відповідях під якими номерами правильно вказано озна- ки держави:

1) рівність членів суспільства; 2) вираження інтересів певної частини населення; 3) самоврядування; 4) суверенітет?

19. У відповідях під якими номерами правильно вказано озна- ки держави, що відрізняють її від влади у первісному суспільстві:

1) влада не відокремлюється від суспільства; 2) створюється система загальнообов'язкових правил поведінки; 3) влада поши­рюється на всіх членів роду, на якій території вони не перебували би; 4) влада виражає інтереси певної частини населення?

20. У відповідях під якими номерами правильно зазначено ознаки держави, що відрізняють її від влади у первісному суспільстві:

1) для утримання влади встановлюються податки; 2) влада не відокремлюється від суспільства; 3) влада поширюється на людей.

що проживають на належній території; 4) влада тримається на авторитеті?

21. У відповідях під якими номерами правильно вказано озна- ки держави, що відрізняють її від інших організацій сучасного суспільства:

1) рівність членів; 2) суверенітет; 3) вирішує загальносуспільні справи; 4) самоврядування?

22. У відповідях під якими номерами правильно вказано оз- наки держави, що відрізняють її від інших організацій сучасного суспільства:

1) самоврядування; 2) наявність специфічного апарату управлін­ня і примусу; 3) добровільність вступу; 4) встановлення норм права?

23. Здатність задовольняти потреби і координувати ін-гереси різних соціальних груп і формувати загальнозначущий інтерес:

1) механізм держави; 2) соціальна сутність держави; 3) грома­дянське суспільство; 4) демократія.

24. Забезпечення цілісності суспільства шляхом управління загальносуспільними справами:

1) механізм держави; 2) соціальна сутність держави; 3) призна­чення держави; 4) демократія.

25. Цілеспрямований вплив одного суб'єкта на поведінку іншо- го з метою підпорядкування:

1) мораль; 2) творчість; 3) влада; 4) суспільство.

26. Система засобів виявлення, координації інтересів різних соціальних груп, формування загальнозначущих інтересів з метою підпорядкування поведінки учасників суспільних відносин для за- безпечення соціальної стабільності:

1) моральна влада; 2) релігійна влада; 3) політична влада; 4) економічна влада.

27. Система державно-правових засобів, за допомогою яких поведінка учасників суспільних відносин підпорядковується за- гальним суспільним інтересам:

1) моральна влада; 2) релігійна влада; 3) державна влада; 4) економічна влада.

28. Сукупність найбільш суттєвих ознак, притаманних групі держав у конкретно-історичних умовах:

1) держава; 2) тип держави; 3) форма держави; 4) режим.

29. У відповідях під якими номерами правильно зазначено ти- пи держав за формаційним підходом:

1) буржуазна; 2) космічна; 3) економічна; 4) феодальна?

30. У відповідях під якими номерами правильно зазначено ти- пи держав за цивілізаційним підходом:

1) первинна; 2) космічна; 3) економічна; 4) вторинна?

.31. У відповідях під якими номерами правильно зазначено ти­пи первинних держав за цивілізаційним підходом:

1) китайська; 2) єгипетська; 3) греко-римська; 4) японська?

32. У відповідях під якими номерами правильно зазначено ти- пи вторинних держав за цивілізаційним підходом:

1) західна; 2) візантійська; 3) ісламська; 4) крітська?

33. У відповідях під якими номерами правильно зазначено ти- пи держав за ідеологічним підходом:

1) космічної ідеології; 2) комуністичної ідеології; 3) сімейної ідеології; 4) консервативної ідеології?

34. У відповідях під якими номерами правильно зазначено ти- пи держав за ідеологічним підходом:

1) космічної ідеологія; 2) національної ідеології; 3) сімейної ідеології; 4) ліберальної ідеології?

35. У відповідях під якими номерами правильно названо типи держав за релігійним підходом:

1) економічні; 2) світські; 3) теологічні; 4) консервативні?

36. У відповідях під якими номерами правильно названо типи держав за видом релігії:

1) економічні; 2) католицькі; 3) православні; 4) консервативні?

37. У відповідях під якими номерами правильно зазначено ти- пи держав за видом релігії:

1) економічні; 2) ісламські; 3) індуські; 4) консервативні?

38. У відповідях під якими номерами правильно названо типи держав за видом релігії:

1) економічні; 2) іудейські; 3) протестантські; 4) консервативні?

39. У відповідях під якими номерами правильно названо типи держав за географічним критерієм:

1) політичні; 2) економічні; 3) західні; 4) східні?

40. У відповідях під якими номерами правильно названо типи держав за географічним критерієм:

1) політичні; 2) економічні; 3) європейські; 4) азійські?

41. У відповідях під якими номерами правильно названо типи держав за географічним критерієм:

1) політичні; 2) економічні; 3) африканські; 4) американські?

42. У відповідях під якими номерами правильно названо типи держав за устроєм:

1) економічна; 2) федеративна; 3) політична; 4) унітарна?

43. У відповідях під якими номерами правильно названо типи держав за формою правління:

1) економічна; 2) республіка; 3) політична; 4) монархія?

44. У відповідях під якими номерами правильно зазначено типи держав за політичним режимом:

1) економічна; 2) демократична; 3) політична; 4) авторитарна?

45. У відповідях під якими номерами правильно названо типи держав за політичним режимом:

1) економічна; 2) тоталітарна; 3) політична; 4) ліберальна?

46. У відповідях під якими номерами правильно зазначено типи держав за формою держави (правлінням, устроєм, режимом):

1) економічна; 2) моністична; 3) політична; 4) сегментарна?

47. У відповідях під якими номерами правильно названо типи держав за формою держави (правлінням, устроєм, режимом):

1) економічна; 2) плюралістична; 3) політична; 4) моністична?

48. Основні напрями діяльності держави, які розкривають її соціальну сутність і спрямованість:

1) держава; 2) функції держави; 3) форма держави; 4) режим?

49. У відповідях під якими номерами правильно зазначено функції держави за сферами суспільного життя:

1) основні; 2) економічні; 3) постійні; 4) політичні?

50. У відповідях під якими номерами правильно зазначено функції держави за соціальним значенням державної діяльності:

1) внутрішні; 2) основні; 3) зовнішні; 4) неосновні?

51. У відповідях під якими номерами правильно названо види функцій держави за часом їх здійснення:

1) основні; 2) постійні; 3) неосновні; 4)) тимчасові?

52. У відповідях під якими номерами правильно названо види функцій держави за їх територіальною спрямованістю:

1) ідеологічні; 2) внутрішні; 3) основні; 4) зовнішні?

53. Зазначте, до якого виду функцій держави належить діяль- ність зі створення механізму захисту особи:

1) економічна; 2) гуманістична; 3) політична; 4) культурно-виховна?

54. Зазначте, до якого виду функцій держави належить діяль- ність зі створення системи загальноосвітніх установ:

1) економічна; 2) гуманістична; 3) політична; 4) культурно-виховна?

55. Зазначте, до якого виду функцій держави належить участь держави у розв'язанні глобальних господарських проблем:

І) економічна; 2) гуманістична; 3) політична; 4) культурно-виховна?

56. Зазначте, до якого виду функцій держави належить участь військових підрозділів України у складі миротворчих контингентів:

1) економічна; 2) гуманістична; 3) політична; 4) культурно-виховна?