Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
цив особл аст методичка до семінарів 2010 (1).doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
27.11.2018
Размер:
1.2 Mб
Скачать

Тема 32.: Спадкове право.

1. Поняття спадкування. Спадкування як універсальне правонаступництво.

2. Спадкодавці та спадкоємці. Усунення від права на спадкування.

3. Час, місце відкриття спадщини. Склад спадщини.

4. Спадкування за заповітом:

- право на складання заповіту;

- порядок підписання та посвідчення заповіту; особливості посвідчення секретного заповіту;

- заповідальний відказ;

- підпризначення спадкоємців;

- покладення на спадкоємців обов’язків за заповітом;

- межі свободи заповіту;

- заповіт з умовою;

- заповіт подружжя;

- виконання заповіту.

5. Спадкування за законом:

- черговість спадкування;

- спадкування за правом представлення;

- спадкування усиновленими та усиновлювачами.

6. Прийняття спадщини:

- порядок та строки прийняття спадщини;

- відмова від прийняття спадщини;

- відумерлість спадщини.

7. Охорона спадщини.

8. Вимоги кредиторів спадкодавця до спадкоємців.

9. Оформлення права на спадщину.

10. Спадковий договір:

- поняття та сторони;

- форма спадкового договору;

- виконання та забезпечення виконання спадкового договору;

- розірвання спадкового договору та його правові наслідки.

11. Особливості спадкового договору за участю подружжя.

Нормативно-правові акти:

 1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

 2. Закон України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 р. // http://zakon.rada.gov.ua

 3. Порядок посвідчення заповітів і доручень, прирівнюваних до нотаріально посвідчених Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 1996 року // http://zakon.rada.gov.ua

 4. Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України // Затв. наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2004 р. // http://zakon.rada.gov.ua

Судова практика:

 1. Постанова Пленуму Верховного суду України від 30 травня 2008 року № 7 «Про практику розгляду судами України справ про спадкування» // http://zakon.rada.gov.ua

Література:

 1. Бірюков І.А., Заіка Ю.О. Цивільне право України. Підручник. ( 2-е вид. ) – К.: КНТ, 2008. – 480 с.

 2. Буркацький Л.К. Спадкове право України: теорія, коментарі, практика, зразки заяв: Навчальний посібник. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. – 384 с.

 3. Васильченко В. Особливості спадкового правонаступництва у цивільному праві // Право України. – 2001. – №11.

 4. Васильченко В. Обов'язки спадкоємця, що витікають зі спадкового правонаступництва. // Юридический вестник. – 2002. – № 1. – С. 104-109.

 5. Васильченко В. Спадкування права на обов'язкову частку за новим цивільним законодавством: доктринальнІ проблеми. // Право України. – 2003. – № 10. – С. 119-123.

 6. Васильченко В. Спадкування часток учасників господарських товариств та кооперативів: актуальні питання. // Право України. – 2000. – №7. – С. 80.

 7. Васильченко В. Щодо обсягу відповідальності спадкоємця за боргами спадкодавця // Право України. – 2001. – №5.

 8. Васильченко В. Юридична сутність інституту спадкового договору та його місце в системі цивільного права. // Право України. – 2003. – № 6. – С. 118-121.

 9. Горбунова Л.М., Богачов С.В., Іванчук І.Ф., Кубар Н.А. Спадкування в Україні. – М-во юстиції України. – К.: ТОВ «Поліграф-Експрес», 2006. – 60 с.

 10. Доліненко Л. О., Доліненко В. О., Сарновська С. О. Цивільне право України. – К.: Кондор, 2006. – 356 с.

 11. Енциклопедія цивільного права України / За ред. доктора юрид. наук, професора, академіка АПрН України Я. М. Шевченко — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2009. – 952 с.

 12. Заіка Ю. Заповіт подружжя // Право України. – 2004. – №4. – С.91-95.

 13. Заіка Ю.О. Спадкове право України: Навч. посібник – К.: Істина, 2006. – 216 с.

 14. Заїка Ю. О. Становлення і розвиток спадкового права в Україні. Монографія. – К., 2004. – 280 с.

 15. Заіка Ю.О. Українське цивільне право: Навч. пос. - 2-ге вид. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 368 с.

 16. Зайцева Ю.О., Рябоконь Є.О. Спадкове право: Навч. посіб. / За ред. Дзери О.В. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 352 с.

 17. Мазур О.С. Цивільне право України: Навч. пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2006 – 384 с.

 18. Мазуренко С.В. Актуальні питання визначення предмета спадкового договору в цивільному законодавстві. // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наук, праць. – Вип. 18. – Одеса. – 2003. – С. 582-587.

 19. Мазуренко С.В. Особливості укладення спадкового договору. // Право України. – 2004. – № 2. – С. 111-114.

 20. Мазуренко С.В. Правовий режим майна, що є предметом спадкового договору з участю подружжя. // Юридический вестник. – 2003. – № 4. – С. 80-83.

 21. Мазуренко С.В. Спадковий договір у цивільному праві України: Автореф. дис... канд. юрид. наук. – Одеса, 2004. – 20 с.

 22. Мазуренко С.В., Матвєєнко Т.Є. Захист прав спадкоємців нотаріусом. // Актуальні проблеми політики. Збірник наук, праць. – Вип. 13-14. – С. 607-612.

 23. Мельник М. Новели спадкування за заповітом у новому Цивільному кодексі України // Право України. – 2004. – №4. – С.131-134.

 24. Науково-практичннй коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М. Коссака. / 2-ге вид. змінене і доповнене. – К.: Істина, 2008. – 992 с.

 25. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т., - 3-тє вид., перероб. і доп. / За відповід. ред. О.В. Дзери (кер.авт.кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1920 с.

 26. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. / За ред. А.С. Довгерта та ін. – К.: Істина, 2006. – 928 с.

 27. Панченко М.І. Цивільне право України: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 583 с.

 28. Ромовська З.В. Українське цивільне право. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009.

 29. Рябоконь Є.О. Правове регулювання часу прийняття спадщини. // Вісник прокуратури. – 2001. – № 4. – С. 71-77.

 30. Рябоконь Є. О. Правові питання прийняття спадщини. //Держава і право: Збірник наук, праць. – Вип. 12. Юридичні і політичні науки. – К., 2001. – С. 327-334.

 31. Рябоконь Є.О. Спадкове право відношення в цивільному праві: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – К., 2002. – 20 с.

 32. Спадкування за законодавством України. Коментар. Судова практика. - 2-ге вид. псрероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 352 с.

 33. Стефанчук Р.О. Цивільне право України: Навч. посібник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009. – 536 с.

 34. Фурса Є. Новий погляд на термінологію спадкових правовідносин. // Право України. – 2003. – № 9. – С. 115-120.

 35. Фурса Є. Особливості спадкування за правом на обов'язкову частку. // Право України. – 2001. – №1.

 36. Фурса С.Я., Фурса СІ. Спадкове право: Науково-практ. посібник. – К.:КНТ, 2008. – 1216 с.

 37. Харитонов Є.О. Цивільне та сімейне право: Підручник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009. – 968 с.

 38. Харитонов Є.О., Старцев О.В. Цивільне право України. Підручник. - Вид. 2-ге, перобл. і доп. – К.: Істина, 2009. – 816 с.

 39. Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Стефанчук Р.О. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. - 2-ге вид. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2010. – 752 с.

 40. Цивільне право України: Академічний курс. Т. 1. Загальна частина / За ред. Шевченко Я.М. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – 696 с.

 41. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В. 1. (кер. авт. кол.), Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. - К.: Юрінком Інтер, 2007. - Т. 1. - 480 с.

 42. Цивільне право України: Загальна частина: в 2 т.: 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. - К.: Юрінком Інтер, 2010. – 976 с.

 43. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 12 т. – Харків: Страйд, 2009.

 44. Шама Н.П. Зміст спадкового договору // Вісник Академії Адвокатури. – 2007. – №9. – С.40-46.

 45. Шама Н. Поняття та ознаки спадкового договору. // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2009. – Вип. 49. С. 142–150.

 46. Ярема А. Г., Карабань В. Я., Кривенко В. В. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: [В 4 т.] – К.: «А.С.К.», 2004. – Т. 3: Договірні зобов'язання. Недоговірні зобов'язання. Спадкове право. – 927 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.