Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
цив особл аст методичка до семінарів 2010 (1).doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
27.11.2018
Размер:
1.2 Mб
Скачать

Задача 2

За договором банківського вкладу гр.Р. вніс на ім’я свого 10-річного сина 1000 грн. Через деякий час син звернувся в установу банку з вимогою по видачу йому цих грошей і нарахованих на них процентів.

Які права третіх осіб, на користь яких укладено договір банківського вкладу?

Чи правомірні вимоги 10-річного сина? Проаналізуйте ст.ст. 31, 32 Цивільного кодексу України.

Задача 3

Гр.Ш. придбав іменний ощадний сертифікат у банку „У” вартістю 5 тис. грн. Перебуваючи у лікарні на стаціонарному лікуванні гр.Ш. видав довіреність своїй дружині на отримання депонованих коштів у банку. Дружина пред’явила в установі банку ощадний сертифікат та довіреність, але їй відмовили у видачі грошей.

Дайте правову оцінку ситуації.

Проаналізуйте ст.ст. 18-20 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок”, ст. 1065 Цивільного кодексу України.

Тема 24: Банківський рахунок

 1. Загальна характеристика договору банківського рахунку.

 2. Особливості суб’єктного складу договору банківського рахунку.

 3. Порядок укладення та форма договору банківського рахунку.

 4. Операції за рахунком, що виконуються банком.

 5. Припинення договору банківського рахунку та його правові наслідки.

 6. Банківська таємниця. Гарантії забезпечення інтересів клієнтів.

Нормативно-правові акти:

 1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

 2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

 3. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р. // http://zakon.rada.gov.ua

 4. Закон України «Про виконавче провадження» від 21 квітня 1999 р. // http://zakon.rada.gov.ua

 5. Інструкція про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затв. постановою правління НБУ від 12.11.2003р. // http://zakon.rada.gov.ua

Література.

 1. Берестова І. Е., Бичкова С. С, Бірюков І. А. Цивільне право України. Особлива частина. Договірні зобов'язання. – К.: Нац. акад. внутр. справ України, 2005. – 348 с.

 2. Бичкова С.С., Бірюков І.А., Бобрик В.І. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов'язання. Підручник. ( 2-е вид. ) – К.: КНТ, 2008. – 498 с.

 3. Бірюков І.А., Заіка Ю.О. Цивільне право України. Підручник. ( 2-е вид. ) – К.: КНТ, 2008. – 480 с.

 4. Договірне право: Особлива частина: Підручник. / За ред. Дзери О.В. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 1200 с.

 5. Доліненко Л. О., Доліненко В. О., Сарновська С. О. Цивільне право України. – К.: Кондор, 2006. – 356 с.

 6. Енциклопедія цивільного права України / За ред. доктора юрид. наук, професора, академіка АПрН України Я. М. Шевченко — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2009. – 952 с.

 7. Заіка Ю.О. Українське цивільне право: Навч. пос. - 2-ге вид. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 368 с.

 8. Костюченко О.А. Банківське право: Підручник. – К.; Атіка, 2008. – 332 с.

 9. Майоров В. Проблема галузевої належності банківських договорів. // Юридичний журнал. – 2007. – № 12.

 10. Мазур О.С. Цивільне право України: Навч. пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2006 – 384 с.

 11. Науково-практичннй коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М. Коссака. / 2-ге вид. змінене і доповнене. – К.: Істина, 2008. – 992 с.

 12. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т., - 3-тє вид., перероб. і доп. / За відповід. ред. О.В. Дзери (кер.авт.кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1920 с.

 13. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. / За ред. А.С. Довгерта та ін. – К.: Істина, 2006. – 928 с.

 14. Орлюк О.П. Банківське право: Навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 376 с.

 15. Панченко М.І. Цивільне право України: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 583 с.

 16. Подцерковний Л., Рябко Л. Правова природа договору банківського рахунку. // Право України. – 1999. – № 7. – С. 46-49.

 17. Роїна О.М. Збірник типових договорів: (з можливістю копіювання) (4-е вид.) – банківська діяльність, факторинг, комісія, концесія, перевід боргу, уступка вимоги, поручництво, відповідальне зберігання, цінні папери, страхування, установчі договори, кадрова документація, довічне утримання, дарування квартири, комунальні послуги. – К.: КНТ, 2006. – 124 с.

 18. Ромовська З.В. Українське цивільне право. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009.

 19. Стефанчук Р.О. Цивільне право України: Навч. посібник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009. – 536 с.

 20. Харитонов Є.О. Цивільне та сімейне право: Підручник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова сдність», 2009. – 968 с.

 21. Харитонов Є.О., Старцев О.В. Цивільне право України. Підручник. - Вид. 2-ге, перобл. і доп. – К.: Істина, 2009. – 816 с.

 22. Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Стефанчук Р.О. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. - 2-ге вид. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2010. – 752 с.

 23. Цивільне право України. Академічний курс. Т. 2 . Особлива частина / За ред. Шевченко ЯМ. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – 520 с.

 24. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В. 1. (кер. авт, кол.), Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатсєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – Т. 2. – 552 с.

 25. Цивільне право України: Особлива частина: в 2 т.: 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 1176 с.

 26. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 12 т. – Харків: Страйд, 2009.

 27. Ярема А. Г., Карабань В. Я., Кривенко В. В. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: [В 4 т.] – К.: «А.С.К.», 2004. – Т. 3: Договірні зобов'язання. Недоговірні зобов'язання. Спадкове право. – 927 с.

Завдання 1.

Проаналізуйте обмеження права розпорядження рахунком. Ознайомтеся з ст.1074 Цивільного кодексу України, ст. 59 Закону України "Про банки і банківську діяльність”, ст. 50 Закону України "Про виконавче провадження”.

Завдання 2.

Проаналізуйте правову природу процентів за користування коштами, що знаходяться на рахунку.

Тема 25: Факторинг

 1. Загальна характеристика договору факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги).

 2. Особливості суб’єктного складу договору факторингу.

 3. Порядок укладення та зміст договору факторингу.

 4. Виконання договору. Виконання боржником грошової вимоги факторові.

 5. Захист прав боржника.

Нормативно-правові акти:

 1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

 2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

Судова практика:

 1. Роз’яснення Вищого Арбітражного Суду України від 14 грудня 1993 року “Про деякі питання уступки вимоги і переводу боргу” // http://zakon.rada.gov.ua

Література.

 1. Берестова І. Е., Бичкова С. С, Бірюков І. А. Цивільне право України. Особлива частина. Договірні зобов'язання. – К.: Нац. акад. внутр. справ України, 2005. – 348 с.

 2. Бичкова С.С., Бірюков І.А., Бобрик В.І. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов'язання. Підручник. ( 2-е вид. ) – К.: КНТ, 2008. – 498 с.

 3. Бірюков І.А., Заіка Ю.О. Цивільне право України. Підручник. ( 2-е вид. ) – К.: КНТ, 2008. – 480 с.

 4. Договірне право: Особлива частина: Підручник. / За ред. Дзери О.В. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 1200 с.

 5. Доліненко Л. О., Доліненко В. О., Сарновська С. О. Цивільне право України. – К.: Кондор, 2006. – 356 с.

 6. Енциклопедія цивільного права України / За ред. доктора юрид. наук, професора, академіка АПрН України Я. М. Шевченко — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2009. – 952 с.

 7. Заіка Ю.О. Українське цивільне право: Навч. пос. - 2-ге вид. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 368 с.

 8. Костюченко О.А. Банківське право: Підручник. – К.; Атіка, 2008. – 332 с.

 9. Майоров В. Проблема галузевої належності банківських договорів. // Юридичний журнал. – 2007. – № 12.

 10. Мазур О.С. Цивільне право України: Навч. пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2006 – 384 с.

 11. Науково-практичннй коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М. Коссака. / 2-ге вид. змінене і доповнене. – К.: Істина, 2008. – 992 с.

 12. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т., - 3-тє вид., перероб. і доп. / За відповід. ред. О.В. Дзери (кер.авт.кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1920 с.

 13. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. / За ред. А.С. Довгерта та ін. – К.: Істина, 2006. – 928 с.

 14. Орлюк О.П. Банківське право: Навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 376 с.

 15. Панченко М.І. Цивільне право України: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 583 с.

 16. Роїна О.М. Збірник типових договорів: (з можливістю копіювання) (4-е вид.) – банківська діяльність, факторинг, комісія, концесія, перевід боргу, уступка вимоги, поручництво, відповідальне зберігання, цінні папери, страхування, установчі договори, кадрова документація, довічне утримання, дарування квартири, комунальні послуги. – К.: КНТ, 2006. – 124 с.

 17. Ромовська З.В. Українське цивільне право. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009.

 18. Савран О. Факторинг як засіб фінансування капіталу. // Юридичний журнал. – 2007. – № 5.

 19. Стефанчук Р.О. Цивільне право України: Навч. посібник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009. – 536 с.

 20. Тараба Н. Види договорів факторингу // Право України. – 2006. – №1. – С.78-81.

 21. Харитонов Є.О. Цивільне та сімейне право: Підручник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова сдність», 2009. – 968 с.

 22. Харитонов Є.О., Старцев О.В. Цивільне право України. Підручник. - Вид. 2-ге, перобл. і доп. – К.: Істина, 2009. – 816 с.

 23. Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Стефанчук Р.О. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. - 2-ге вид. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2010. – 752 с.

 24. Цивільне право України. Академічний курс. Т. 2 . Особлива частина / За ред. Шевченко ЯМ. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – 520 с.

 25. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В. 1. (кер. авт, кол.), Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатсєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – Т. 2. – 552 с.

 26. Цивільне право України: Особлива частина: в 2 т.: 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 1176 с.

 27. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 12 т. – Харків: Страйд, 2009.

 28. Ярема А. Г., Карабань В. Я., Кривенко В. В. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: [В 4 т.] – К.: «А.С.К.», 2004. – Т. 3: Договірні зобов'язання. Недоговірні зобов'язання. Спадкове право. – 927 с.

Завдання 1.

Порівняйте договір факторингу і цесію. Визначте спільне і відмінне.

Завдання 2.

Складіть проект договору факторингу.

Тема 26: Розрахункові відносини.

 1. Загальні положення про розрахунки. Готівкові і безготівкові розрахунки.

 2. Види безготівкових розрахунків:

а) розрахунки платіжними дорученнями;

б) розрахунки платіжними вимогами-дорученнями;

в) розрахунки чеками;

г) розрахунки акредитивами;

д) розрахунки векселями;

е) розрахунки платіжними вимогами ;

є) розрахунки інкасовими дорученнями.

Нормативно-правові акти:

 1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

 2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

 3. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р. // http://zakon.rada.gov.ua

 4. Закон України «Про обіг векселів в Україні» від 05 квітня 2001 р. // http://zakon.rada.gov.ua

 5. Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 5 квітня 2001 р. // http://zakon.rada.gov.ua

 6. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затв. постановою Правління НБУ від 21.01.2004р., № 22. // http://zakon.rada.gov.ua

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.