Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
цив особл аст методичка до семінарів 2010 (1).doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
27.11.2018
Размер:
1.2 Mб
Скачать

Судова практика:

 1. Лист Вищого Арбітражного Суду України від 23 березня 1998 року “Про Закон України “Про лізинг” // http://zakon.rada.gov.ua

Література:

 1. Барабаш А. Лізинг: поняття та особливості законодавчого визначення кола його суб'єктів. // Право України. – 2001. – №2.

 2. Берестова І. Е., Бичкова С. С, Бірюков І. А. Цивільне право України. Особлива частина. Договірні зобов'язання. – К.: Нац. акад. внутр. справ України, 2005. – 348 с.

 3. Бичкова С.С., Бірюков І.А., Бобрик В.І. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов'язання. Підручник. ( 2-е вид. ) – К.: КНТ, 2008. – 498 с.

 4. Бірюков І.А., Заіка Ю.О. Цивільне право України. Підручник. ( 2-е вид. ) – К.: КНТ, 2008. – 480 с.

 5. Грищенко О. Фінансовий лізинг: історія, сучасність та перспективи розвитку. // Юридичний журнал. – 2006. – № 3.

 6. Договірне право: Особлива частина: Підручник. / За ред. Дзери О.В. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 1200 с.

 7. Доліненко Л. О., Доліненко В. О., Сарновська С. О. Цивільне право України. – К.: Кондор, 2006. – 356 с.

 8. Енциклопедія цивільного права України / За ред. доктора юрид. наук, професора, академіка АПрН України Я. М. Шевченко — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2009. – 952 с.

 9. Заіка Ю.О. Українське цивільне право: Навч. пос. - 2-ге вид. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 368 с.

 10. Мазур О.С. Цивільне право України: Навч. пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2006 – 384 с.

 11. Науково-практичннй коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М. Коссака. / 2-ге вид. змінене і доповнене. – К.: Істина, 2008. – 992 с.

 12. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т., - 3-тє вид., перероб. і доп. / За відповід. ред. О.В. Дзери (кер.авт.кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1920 с.

 13. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. / За ред. А.С. Довгерта та ін. – К.: Істина, 2006. – 928 с.

 14. Панченко М.І. Цивільне право України: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 583 с.

 15. Роїна О.М. Збірник типових договорів: (з можливістю копіювання) (5-е вид.) - міна, бартер, поставка, оренда, лізинг, найм, зовнішньоекономічна діяльність. - К.: КНТ, 2008. - 116с.

 16. Ромовська З.В. Українське цивільне право. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009.

 17. Рябко Л. Правова природа договору лізингу. // Право України. – 2000. – №1. – С. 70-73.

 18. Свердлов І. Правове регулювання договору лізингу. // Юридичний журнал. – 2004. – №3.

 19. Стефанчук Р.О. Цивільне право України: Навч. посібник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009. – 536 с.

 20. Харитонов Є.О. Цивільне та сімейне право: Підручник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова сдність», 2009. – 968 с.

 21. Харитонов Є.О., Старцев О.В. Цивільне право України. Підручник. - Вид. 2-ге, перобл. і доп. – К.: Істина, 2009. – 816 с.

 22. Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Стефанчук Р.О. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. - 2-ге вид. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2010. – 752 с.

 23. Цивільне право України. Академічний курс. Т. 2 . Особлива частина / За ред. Шевченко ЯМ. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – 520 с.

 24. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В. 1. (кер. авт, кол.), Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатсєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – Т. 2. – 552 с.

 25. Цивільне право України: Особлива частина: в 2 т.: 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 1176 с.

 26. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 12 т. – Харків: Страйд, 2009.

 27. Ярема А. Г., Карабань В. Я., Кривенко В. В. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: [В 4 т.] – К.: «А.С.К.», 2004. – Т. 3: Договірні зобов'язання. Недоговірні зобов'язання. Спадкове право. – 927 с.

Завдання 1.

Ознайомтеся та проаналізуйте зміст Примірного договору фінансового лізингу і на його основі складіть проект договору лізингу між банком “Аваль” та ПП “Колос”. Предмет договору – обладнання для переробки мясо-молочної продукції.

(При виконанні завдання використайте зразок договору лізингу у кн. В.В.Луця “Контракти у підприємницькій діяльності”).

Завдання 2.

Порівняйте договір лізингу з кредитним договором, договором купівлі-продажу у розстрочку, із загальними положеннями про договір найму (оренди):

 • за суб’єктним складом;

 • за об’єктами;

 • за порядком укладення та формою договору;

 • за змістом;

 • за підставами та наслідками зміни та припинення договору.

Завдання 3.

Порівняйте договір фінансового лізингу і договір лізингу морського судна. Див. Закон України “Про фінансовий лізинг” від 11 грудня 2003 року і ст.ст.215-221 Кодексу торговельного мореплавства України.

Тема 13: Договір концесії

 1. Поняття та законодавче регулювання договору концесії. Принципи концесійної діяльності.

 2. Суб’єктний склад договору. Порядок проведення концесійного конкурсу.

 3. Об’єкти, що можуть надаватися у концесію.

 4. Порядок укладення та істотні умови договору концесії.

 5. Зміст договору. Ризики сторін за договором.

 6. Відповідальність сторін за невиконання зобов’язань за концесійним договором.

 7. Підстави припинення концесійного договору.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.