Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
цив особл аст методичка до семінарів 2010 (1).doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
27.11.2018
Размер:
1.2 Mб
Скачать

Тема 29: Спільна діяльність

 1. Характеристика договору про спільну діяльність.

 2. Предмет, форма та інші умови договору про спільну діяльність.

 3. Договір простого товариства: поняття та загальна характеристика.

 4. Істотні умови та форма договору простого товариства.

 5. Права та обов’язки учасників. Відповідальність учасників за спільними зобов’язаннями за договором простого товариства.

 6. Підстави, порядок та правові наслідки припинення договору простого товариства.

 7. Засновницький договір: поняття, загальна характеристика.

 8. Зміна і припинення засновницького договору.

Нормативно-правові акти:

 1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

 2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

 3. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квітня 1991 р. // http://zakon.rada.gov.ua

 4. Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 р. // http://zakon.rada.gov.ua

 5. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 р. // http://zakon.rada.gov.ua

 6. Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19 березня 1996 р. // http://zakon.rada.gov.ua

Судова практика:

 1. Роз’яснення Вищого Арбітражного Суду України від 28 квітня 1995 року “Про деякі питання вирішення спорів, пов’язаних з укладенням та виконанням договорів про сумісну діяльність” // http://zakon.rada.gov.ua

Література:

 1. Берестова І. Е., Бичкова С. С, Бірюков І. А. Цивільне право України. Особлива частина. Договірні зобов'язання. – К.: Нац. акад. внутр. справ України, 2005. – 348 с.

 2. Бичкова С.С., Бірюков І.А., Бобрик В.І. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов'язання. Підручник. ( 2-е вид. ) – К.: КНТ, 2008. – 498 с.

 3. Бірюков І.А., Заіка Ю.О. Цивільне право України. Підручник. ( 2-е вид. ) – К.: КНТ, 2008. – 480 с.

 4. Блатівська О.Є. Права та обов’язки сторін за договором про сумісну діяльність // Держава і право, 3б. наук. праць. – Юридичні і політичні науки. – Вип. 13. – К., 2001. – С. 262-266.

 5. Дем’яненко Д. Організація спільної діяльності без створення юридичної особи //Бізнес (Бухгалтерія). – 2003. – 10 березня (№ 10). – С. 34-40.

 6. Дмитрієва Ю. Виникнення та розвиток інституту простого товариства (роль римського приватного права у цьому процесі) // Право України. – 2007. – №6. – С.126-130.

 7. Договірне право: Особлива частина: Підручник. / За ред. Дзери О.В. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 1200 с.

 8. Доліненко Л. О., Доліненко В. О., Сарновська С. О. Цивільне право України. – К.: Кондор, 2006. – 356 с.

 9. Енциклопедія цивільного права України / За ред. доктора юрид. наук, професора, академіка АПрН України Я. М. Шевченко — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2009. – 952 с.

 10. Заіка Ю.О. Українське цивільне право: Навч. пос. - 2-ге вид. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 368 с.

 11. Мазур О.С. Цивільне право України: Навч. пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2006 – 384 с.

 12. Науково-практичннй коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М. Коссака. / 2-ге вид. змінене і доповнене. – К.: Істина, 2008. – 992 с.

 13. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т., - 3-тє вид., перероб. і доп. / За відповід. ред. О.В. Дзери (кер.авт.кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1920 с.

 14. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. / За ред. А.С. Довгерта та ін. – К.: Істина, 2006. – 928 с.

 15. Павленко Д. Розірвання в судовому порядку договорів про сумісну діяльність. // Юридичний журнал. –2002. – № 6.

 16. Панченко М.І. Цивільне право України: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 583 с.

 17. Роїна О.М. Збірник типових договорів: (з можливістю копіювання) (4-е вид.) – банківська діяльність, факторинг, комісія, концесія, перевід боргу, уступка вимоги, поручництво, відповідальне зберігання, цінні папери, страхування, установчі договори, кадрова документація, довічне утримання, дарування квартири, комунальні послуги. – К.: КНТ, 2006. – 124 с.

 18. Роїна О.М. Збірник типових договорів: (з можливістю копіювання) (4-е вид.) – купівля-продаж, консигнація, ярмарок, аукціон, сумісна діяльність, застава, інвестиційна діяльність, схов. – К.: КНТ, 2006. – 124 с.

 19. Ромовська З.В. Українське цивільне право. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009.

 20. Стефанчук Р.О. Цивільне право України: Навч. посібник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009. – 536 с.

 21. Теньков С. Деякі питання правового регулювання договорів про спільну діяльність //Юридичний вісник України (Інформаційно-правовий банк) – 2004. – 24-30 квітня

(№ 17). – С.17-18.

 1. Харитонов Є.О. Цивільне та сімейне право: Підручник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова сдність», 2009. – 968 с.

 2. Харитонов Є.О., Старцев О.В. Цивільне право України. Підручник. - Вид. 2-ге, перобл. і доп. – К.: Істина, 2009. – 816 с.

 3. Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Стефанчук Р.О. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. - 2-ге вид. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2010. – 752 с.

 4. Цивільне право України. Академічний курс. Т. 2 . Особлива частина / За ред. Шевченко ЯМ. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – 520 с.

 5. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В. 1. (кер. авт, кол.), Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатсєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – Т. 2. – 552 с.

 6. Цивільне право України: Особлива частина: в 2 т.: 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 1176 с.

 7. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 12 т. – Харків: Страйд, 2009.

 8. Ярема А. Г., Карабань В. Я., Кривенко В. В. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: [В 4 т.] – К.: «А.С.К.», 2004. – Т. 3: Договірні зобов'язання. Недоговірні зобов'язання. Спадкове право. – 927 с.

Завдання 1.

Проаналізуйте і дайте порівняльну характеристику договору про заснування підприємницького товариства і договору про спільну діяльність.

Завдання 2.

Порівняйте правовий режим майна, що ввійшло до складу статутного капіталу господарського товариства на засадах, визначених договором про заснування товариства, та спільного майна учасників простого товариства.

Завдання 3.

Проаналізуйте і дайте порівняльну характеристику управління господарським товариством та простим товариством.

Тема 30.: Недоговірні зобов’язання.

1. Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу.

2. Публічна обіцянка нагороди за результатами конкурсу.

3. Правова природа конкурсу як підстави виникнення цивільних правовідносин.

4. Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення.

5. Рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної чи юридичної особи.

6. Створення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи.

7. Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.