Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
цив особл аст методичка до семінарів 2010 (1).doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
27.11.2018
Размер:
1.2 Mб
Скачать

Тема 19: Загальні положення про зберігання

 1. Загальна характеристика договору зберігання. Підстави виникнення обов’язку по зберіганню майна.

 2. Сторони договору. Статус професійного охоронця.

 3. Порядок укладення та форма договору зберігання.

 4. Істотні умови договору:

 • предмет договору;

 • строк зберігання;

 • плата за зберігання.

 1. Зміст договору зберігання.

 2. Виконання договору зберігання.

 3. Відповідальність сторін за договором зберігання. Особливості відповідальності охоронця за безоплатним договором. Відповідальність професійного охоронця.

Нормативно-правові акти:

 1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

 2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

 3. Закон України «Про виконавче провадження» від 21 квітня 1999 р. // http://zakon.rada.gov.ua

 4. Закон України «Про державний матеріальний резерв» від 24 січня 1997 р. // http://zakon.rada.gov.ua

 5. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р. // http://zakon.rada.gov.ua

 6. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 р. // http://zakon.rada.gov.ua

Література:

 1. Берестова І. Е., Бичкова С. С, Бірюков І. А. Цивільне право України. Особлива частина. Договірні зобов'язання. – К.: Нац. акад. внутр. справ України, 2005. – 348 с.

 2. Бичкова С.С., Бірюков І.А., Бобрик В.І. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов'язання. Підручник. ( 2-е вид. ) – К.: КНТ, 2008. – 498 с.

 3. Бірюков І.А., Заіка Ю.О. Цивільне право України. Підручник. ( 2-е вид. ) – К.: КНТ, 2008. – 480 с.

 4. Громацький Е. Інститут зберігання майна за новим Цивільним кодексом України // Вісник прокуратури. – 2003. – № 5. – С.98-102.

 5. Договірне право: Особлива частина: Підручник. / За ред. Дзери О.В. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 1200 с.

 6. Домбругова А. Загальні положення про договір зберігання // Юридичний вісник України. – 2004. – № 1-2. – С.14-15.

 7. Доліненко Л. О., Доліненко В. О., Сарновська С. О. Цивільне право України. – К.: Кондор, 2006. – 356 с.

 8. Енциклопедія цивільного права України / За ред. доктора юрид. наук, професора, академіка АПрН України Я. М. Шевченко — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2009. – 952 с.

 9. Заіка Ю.О. Українське цивільне право: Навч. пос. - 2-ге вид. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 368 с.

 10. Мазур О.С. Цивільне право України: Навч. пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2006 – 384 с.

 11. Науково-практичннй коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М. Коссака. / 2-ге вид. змінене і доповнене. – К.: Істина, 2008. – 992 с.

 12. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т., - 3-тє вид., перероб. і доп. / За відповід. ред. О.В. Дзери (кер.авт.кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1920 с.

 13. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. / За ред. А.С. Довгерта та ін. – К.: Істина, 2006. – 928 с.

 14. Панченко М.І. Цивільне право України: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 583 с.

 15. Роїна О.М. Збірник типових договорів: (з можливістю копіювання) (4-е вид.) – банківська діяльність, факторинг, комісія, концесія, перевід боргу, уступка вимоги, поручництво, відповідальне зберігання, цінні папери, страхування, установчі договори, кадрова документація, довічне утримання, дарування квартири, комунальні послуги. – К.: КНТ, 2006. – 124 с.

 16. Ромовська З.В. Українське цивільне право. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009.

 17. Стефанчук Р.О. Цивільне право України: Навч. посібник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009. – 536 с.

 18. Харитонов Є.О. Цивільне та сімейне право: Підручник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова сдність», 2009. – 968 с.

 19. Харитонов Є.О., Старцев О.В. Цивільне право України. Підручник. - Вид. 2-ге, перобл. і доп. – К.: Істина, 2009. – 816 с.

 20. Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Стефанчук Р.О. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. - 2-ге вид. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2010. – 752 с.

 21. Цивільне право України. Академічний курс. Т. 2 . Особлива частина / За ред. Шевченко ЯМ. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – 520 с.

 22. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В. 1. (кер. авт, кол.), Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатсєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – Т. 2. – 552 с.

 23. Цивільне право України: Особлива частина: в 2 т.: 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 1176 с.

 24. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 12 т. – Харків: Страйд, 2009.

 25. Ярема А. Г., Карабань В. Я., Кривенко В. В. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: [В 4 т.] – К.: «А.С.К.», 2004. – Т. 3: Договірні зобов'язання. Недоговірні зобов'язання. Спадкове право. – 927 с.

Завдання 1.

Складіть порівняльну таблицю договорів майнового найму і зберігання, позики і зберігання, трудового договору (зі сторожем, охоронцем, завідувачем складу, іншими матеріально відповідальними особами) і зберігання.

Завдання 2.

Випишіть випадки виникнення обов’язку по зберіганню майна із закону. Проаналізуйте ст.ст.667, 841, 1021, 1283 Цивільного кодексу України,

Завдання 3.

Визначте, які види діяльності, пов’язані із зберіганням, підлягають ліцензуванню. Проаналізуйте ст. 9 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”.

Завдання 4.

Наведіть приклади професійних зберігачів.

Які вимоги ставляться до професійних зберігачів?

Завдання 5.

Проаналізуйте правову природу розписки, що посвідчує укладення договору зберігання.

Задача 1

За договором складського зберігання товарний склад прийняв на зберігання від ТзОВ „Світанок” 250 кг м’ясопродуктів та 120 кг риби різних видів.

У зв’язку з аварією в енергосистемі складські приміщення були відключені від електроенергії. Товарний склад був попереджений, що ліквідація наслідків аварії можлива лише через 2 доби. Щоб запобігти псуванню переданого на зберігання майна, товарний склад негайно попередив усіх поклажодавців про необхідність забрати товар зі складу. ТзОВ „Світанок” не змогло оперативно вивезти свій товар і розмістити його на зберігання на іншому складі. У результаті частина майна була зіпсована і ТзОВ „Світанок” звернулося до товарного складу з вимогою про відшкодування збитків.

Чи підлягає задоволення вимога ТзОВ „Світанок”?

Хто повинен відповідати за збитки завдані ТзОВ „Світанок”?

Які правові наслідки зміни умов договору зберігання, дострокового припинення договору зберігання? Проаналізуйте ст. ст.950, 960 Цивільного кодексу України.

Задача 2

За договором складського зберігання на елеваторі ВАТ „Агрофірма” зберігала зерно. Строк зберігання був визначений „до початку посівної”. Коли ВАТ „Агрофірма” звернулося з вимогою про видачу зерна, то виявилося, що на елеваторі немає відповідної кількості зазначеного у договорі сорту пшениці та жита. Представникам ВАТ „Агрофірма” запропонували приїхати пізніше, оскільки очікувалося поновлення запасів зерна з резерву.

Які особливості зберігання речей, визначених родовими ознаками?

Чи матиме ВАТ „Агрофірма” право на відшкодування неодержаних доходів, якщо посівну не буде проведено вчасно?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.