Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
цив особл аст методичка до семінарів 2010 (1).doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
27.11.2018
Размер:
1.2 Mб
Скачать

Тема 31.: Відшкодування шкоди.

  1. Поняття і значення зобов’язань з відшкодування шкоди.

  2. Підстави та умови виникнення зобов’язань з відшкодування шкоди.

  3. Відшкодування шкоди, завданої особою у разі здійснення нею права на самозахист.

  4. Відповідальність фізичної чи юридичної особи за шкоду, завдану їхнім працівником чи іншою особою.

  5. Особливості відшкодування шкоди, завданої органом державної влади, органом влади АРК або органом місцевого самоврядування чи їх посадовими особами.

  6. Відповідальність за шкоду, завдану незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду.

  7. Відшкодування шкоди, завданої фізичними особами з частковою або неповною цивільною дієздатністю, недієздатними, з вадами психічного чи фізичного стану та особами з обмеженою цивільною дієздатністю.

  8. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки.

  9. Відшкодування ядерної шкоди.

  10. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю.

  11. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг).

  12. Відшкодування моральної шкоди.

Нормативно-правові акти:

 1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

 2. Закон України «Про захист прав споживачів» від 12травня 1991 р. // http://zakon.rada.gov.ua

 3. Закон України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду» від 1 грудня 1994 р. // http://zakon.rada.gov.ua

 4. Закон України «Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення» від 13 грудня 2001 р. // http://zakon.rada.gov.ua

Судова практика:

 1. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 березня 1992 року “Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди” // http://zakon.rada.gov.ua

 2. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 року “Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди” // http://zakon.rada.gov.ua

 3. Роз’яснення Вищого Арбітражного Суду від 1 квітня 1994 року “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з відшкодуванням шкоди” // http://zakon.rada.gov.ua

 4. Роз’яснення Вищого Арбітражного Суду від 29 лютого 1996 року “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з відшкодуванням моральної шкоди” // http://zakon.rada.gov.ua

Література:

 1. Алмаші М. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки; деякі питання. // Право України – 2000. – №12. – С. 66.

 2. Берестова І. Е., Бичкова С. С, Бірюков І. А. Цивільне право України. Особлива частина. Недоговірні зобов'язання. – К.: Нац. акад. внутр. справ України, 2005. – 105 с.

 3. Бичкова С.С., Бірюков І.А., Бобрик В.І. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов'язання. Підручник. ( 2-е вид. ) – К.: КНТ, 2008. – 498 с.

 4. Бірюков І.А., Заіка Ю.О. Цивільне право України. Підручник. ( 2-е вид. ) – К.: КНТ, 2008. – 480 с.

 5. Бородовська І. Право фізичних осіб на відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення права на безпечне для життя і здоров’я довкілля. // Право України. – 2004. – №9. – С.58-61.

 6. Бурлака І. Понятійна суть та юридична природа зобов’язань. // Право України. – 2009. – №9. – С.106-109.

 7. з відшкодування шкоди, заподіяної без вини завдавача

 8. Відшкодування матеріальної та моральної шкоди: Законодавство та коментована судова практика. – К.: Юрінком їнтер, 2008. – 384 с.

 9. Горбунова Л.М., Богачов С.В., Іванчук І.Ф., Трало Ю.В. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю. – М-во юстиції України. – К.: ТОВ «Поліграф-Експрес», 2006. – 58 с.

 10. Гордієнко А. Відшкодування шкоди, завданої громадянину незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури та суду // Економіка. Фінанси. Право. – 2000. – № 9. – С. 11 – 12.

 11. Доліненко Л. О., Доліненко В. О., Сарновська С. О. Цивільне право України. – К.: Кондор, 2006. – 356 с.

 12. Енциклопедія цивільного права України / За ред. доктора юрид. наук, професора, академіка АПрН України Я. М. Шевченко — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2009. – 952 с.

 13. Заіка Ю.О. Українське цивільне право: Навч. пос. - 2-ге вид. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 368 с.

 14. Ігнатенко В., Приступа С. Функціонально-компенсаційний аспект позадоговірних зобов’язань, що виникають внаслідок заподіяння шкоди // Вісник Академії правових наук. – 2001. – № 2 (25). – С. 149 – 154.

 15. Мазур О.С. Цивільне право України: Навч. пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2006 – 384 с.

 16. Манукян В.И. Моральньй вред: право, практика, опыт. – К.: Істина, 2008. – 288 с.

 17. Манукян І.В. Судова практика з відшкодування моральної шкоди. – К.: Істина, 2008. – 320 с.

 18. Науково-практичннй коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М. Коссака. / 2-ге вид. змінене і доповнене. – К.: Істина, 2008. – 992 с.

 19. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т., - 3-тє вид., перероб. і доп. / За відповід. ред. О.В. Дзери (кер.авт.кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1920 с.

 20. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. / За ред. А.С. Довгерта та ін. – К.: Істина, 2006. – 928 с.

 21. Отраднова О.О. Недоговірні зобов'язання у цивільному праві: Навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 240 с.

 22. Панченко М.І. Цивільне право України: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 583 с.

 23. Ромовська З.В. Українське цивільне право. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009.

 24. Скакун Ю. Місце попереднього договору в системі цивільно-правових договорів // Право України. – 2007. – №6. – С.93-96.

 25. Стефанчук Р.О. Цивільне право України: Навч. посібник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009. – 536 с.

 26. Терещенко Н. Поняття джерела підвищеної небезпеки. // Право України. – 2000. – №11 – С. 115.

 27. Харитонов Є.О. Цивільне та сімейне право: Підручник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова сдність», 2009. – 968 с.

 28. Харитонов Є.О., Старцев О.В. Цивільне право України. Підручник. - Вид. 2-ге, перобл. і доп. – К.: Істина, 2009. – 816 с.

 29. Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Стефанчук Р.О. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. - 2-ге вид. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2010. – 752 с.

 30. Цивільне право України. Академічний курс. Т. 2 . Особлива частина / За ред. Шевченко ЯМ. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – 520 с.

 31. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В. 1. (кер. авт, кол.), Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатсєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – Т. 2. – 552 с.

 32. Цивільне право України: Особлива частина: в 2 т.: 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 1176 с.

 33. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 12 т. – Харків: Страйд, 2009.

 34. Чернадчук В. До питання про поняття моральної шкоди. //Право України. – 2001. – №2.

 35. Чернадчук В. Право на відшкодування моральної шкоди: деякі аспекти. // Право України. – 2000. – №3. – С. 106.

 36. Шестаков С. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду // Право України. – 2006. – №10. – С.56-59.

 37. Ярема А. Г., Карабань В. Я., Кривенко В. В. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: [В 4 т.] – К.: «А.С.К.», 2004. – Т. 3: Договірні зобов'язання. Недоговірні зобов'язання. Спадкове право. – 927 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.