Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
цив особл аст методичка до семінарів 2010 (1).doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
27.11.2018
Размер:
1.2 Mб
Скачать

Задача 5.

Між КСП “Світанок” і приватним підприємцем М. укладено договір оренди нежитлового приміщення на 5 років з 1 квітня 2001 року.

Згідно з умовами договору розмір орендної плати був визначений в розмірі 10% від майбутніх щомісячних прибутків підприємцями.

Протягом 2004 року орендна плата на рахунок КСП не поступала. КСП звернулося до М. з вимогою про розірвання договору і відшкодування збитків. М. відмовився звільнити приміщення, посилаючись на важке фінансове становище і необхідність сплачувати високі податки у бюджет.

Вирішіть спір. Які способи визначення орендної плати?

Тема 11: Договір оренди державного та комунального майна

 1. Місце договору оренди державного та комунального майна в системі договорів майнового найму.

 2. Особливості суб’єктного складу договору.

 3. Порядок та форма укладення договору. Права трудового колективу при укладенні договору.

 4. Істотні умови договору. Особливості законодавчого визначення об’єкту та строків в договорі.

 5. Порядок визначення розміру орендної плати.

 6. Права та обов’язки сторін за договором.

 7. Зміна, розірвання та припинення договору оренди державного та комунального майна.

 8. Відповідальність сторін за договором.

Нормативно-правові акти:

 1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

 2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

 3. Закон України «Про оренду державного та комунального майна» від 10 квітня 1992 р. // http://zakon.rada.gov.ua

 4. Закон України «Про господарську діяльність в Збройних Силах України» від 21 вересня 1999 р. // http://zakon.rada.gov.ua

 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 року «Про методику розрахунку і використання плати за оренду державного майна» // http://zakon.rada.gov.ua

 6. Методика оцінки об’єкта оренди. Затв постановою Кабінету Міністрів України № 3 від 10 серпня 1995 р. // http://zakon.rada.gov.ua

 7. Положення про порядок і умови надання пільг щодо орендної плати орендарям майна державних підприємств. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 року // http://zakon.rada.gov.ua

 8. Типовий договір оренди цілісного майнового комплексу державного підприємства (структурного підрозділу підприємства). Затв. наказом ФДМУ № 1774 від 23.08.2000р. // http://zakon.rada.gov.ua

Судова практика:

 1. Роз’яснення Президії Вищого Арбітражного Суду України від 25.05.2000р. «Про деякі питання практики застосування Закону України «Про оренду державного і комунального майна» ” // http://zakon.rada.gov.ua

Література:

 1. Берестова І. Е., Бичкова С. С, Бірюков І. А. Цивільне право України. Особлива частина. Договірні зобов'язання. – К.: Нац. акад. внутр. справ України, 2005. – 348 с.

 2. Бичкова С.С., Бірюков І.А., Бобрик В.І. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов'язання. Підручник. ( 2-е вид. ) – К.: КНТ, 2008. – 498 с.

 3. Бірюков І.А., Заіка Ю.О. Цивільне право України. Підручник. ( 2-е вид. ) – К.: КНТ, 2008. – 480 с.

 4. Договірне право: Особлива частина: Підручник. / За ред. Дзери О.В. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 1200 с.

 5. Доліненко Л. О., Доліненко В. О., Сарновська С. О. Цивільне право України. – К.: Кондор, 2006. – 356 с.

 6. Енциклопедія цивільного права України / За ред. доктора юрид. наук, професора, академіка АПрН України Я. М. Шевченко — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2009. – 952 с.

 7. Заіка Ю.О. Українське цивільне право: Навч. пос. - 2-ге вид. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 368 с.

 8. Мазур О.С. Цивільне право України: Навч. пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2006 – 384 с.

 9. Мороз М. Припинення і розірвання договору оренди майна державних підприємств. // Вісник Академії правових наук України. – 1999. – № 3. – С. 94-103.

 10. Науково-практичннй коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М. Коссака. / 2-ге вид. змінене і доповнене. – К.: Істина, 2008. – 992 с.

 11. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т., - 3-тє вид., перероб. і доп. / За відповід. ред. О.В. Дзери (кер.авт.кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1920 с.

 12. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. / За ред. А.С. Довгерта та ін. – К.: Істина, 2006. – 928 с.

 13. Панченко М.І. Цивільне право України: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 583 с.

 14. Половко С. Проблеми правового регулювання оренди державного майна. // Право України. – 1998. – № 3. – С. 51.

 15. Ромовська З.В. Українське цивільне право. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009.

 16. Стефанчук Р.О. Цивільне право України: Навч. посібник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009. – 536 с.

 17. Харитонов Є.О. Цивільне та сімейне право: Підручник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова сдність», 2009. – 968 с.

 18. Харитонов Є.О., Старцев О.В. Цивільне право України. Підручник. - Вид. 2-ге, перобл. і доп. – К.: Істина, 2009. – 816 с.

 19. Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Стефанчук Р.О. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. - 2-ге вид. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2010. – 752 с.

 20. Цивільне право України. Академічний курс. Т. 2 . Особлива частина / За ред. Шевченко ЯМ. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – 520 с.

 21. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В. 1. (кер. авт, кол.), Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатсєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – Т. 2. – 552 с.

 22. Цивільне право України: Особлива частина: в 2 т.: 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 1176 с.

 23. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 12 т. – Харків: Страйд, 2009.

 24. Ярема А. Г., Карабань В. Я., Кривенко В. В. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: [В 4 т.] – К.: «А.С.К.», 2004. – Т. 3: Договірні зобов'язання. Недоговірні зобов'язання. Спадкове право. – 927 с.

Завдання 1.

Розкрийте зміст та співвідношення понять “підприємство” та “цілісний майновий комплекс”. Що є об’єктом договору оренди?

Завдання 2.

Проаналізуйте ст.10 Закону України “Про оренду державного і комунального майна” щодо визначення переліку істотних умов договору. Які умови договору є істотними згідно чинного законодавства? Чи досконалою є редакція ст.10 Закону?

Завдання 3.

Порівняйте природу строків в договорі майнового найму та договорі оренди державного і комунального майна. Визначте спільні і відмінні риси щодо порядку їх встановлення та ролі в договорі.

Задача 1.

10 травня 2004 року фонд комунального майна міста Д. звернувся в господарський суд з позовом про виселення АТ “Сигма” із займаного ним приміщення у зв’язку із закінченням строку договору.

АТ заперечило проти позову. При розгляді справи представник АТ посилався на те, що договором був передбачений інший порядком припинення: “якщо за два місяці до закінчення строку договору ні одна із сторін не заявить про припинення, він вважається поновленим на той же строк”, тобто 5 років.

Фонд комунального майна заявив претензію про розірвання договору 10 травня, тобто через 5 місяців після закінчення строку, на протязі якого можна було заявити про припинення договору.

Вирішіть спір.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.