Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
цив особл аст методичка до семінарів 2010 (1).doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
27.11.2018
Размер:
1.2 Mб
Скачать

Задача 4.

Згідно з договором поставки між ВАТ “Холодокомбінат” і машинобудівним заводом ВАТ отримало обладнання (морозильні камери, холодильники, сепаратори) на загальну суму 750 000 грн. Через 3 місяці експлуатації з ладу вийшли 5 морозильних камер, в результаті ВАТ потерпіло збитки на загальну суму 2 850 грн. (1 850 грн. – прямих збитків і 1 000 грн. – неодержаних доходів).

ВАТ заявило претензію про відшкодування збитків, та заміну камер неналежної якості. Машинобудівний завод погодився відшкодувати збитки, але замінити устаткування відмовився. На його думку, договір припинив чинність шляхом виконання, обладнання було поставлено відповідно з технічними вимогами, всі витрати по його експлуатації має нести власник.

Проаналізуйте ситуацію і вирішіть спір.

Тема 5: Контрактація сільськогосподарської продукції. Міна.

 1. Поняття, загальна характеристика та законодавче регулювання договору міни.

 2. Елементи договору міни.

 3. Зміст договору міни. Відповідальність сторін за порушення умов договору.

 4. Поняття, загальна характеристика та законодавче регулювання договору контрактації сільськогосподарської продукції.

 5. Елементи договору контрактації сільськогосподарської продукції.

 6. Зміст договору контрактації сільськогосподарської продукції. Відповідальність сторін за порушення умов договору.

Нормативно-правові акти:

 1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

 2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

 3. Закон України «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності» від 23 грудня 1998 р. // http://zakon.rada.gov.ua

Література:

 1. Берестова І. Е., Бичкова С. С, Бірюков І. А. Цивільне право України. Особлива частина. Договірні зобов'язання. – К.: Нац. акад. внутр. справ України, 2005. – 348 с.

 2. Бичкова С.С., Бірюков І.А., Бобрик В.І. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов'язання. Підручник. ( 2-е вид. ) – К.: КНТ, 2008. – 498 с.

 3. Бірюков І.А., Заіка Ю.О. Цивільне право України. Підручник. ( 2-е вид. ) – К.: КНТ, 2008. – 480 с.

 4. Близнюк О. Договір контрактації сільськогосподарської продукції: історія та сучасність в застосуванні. // Юридичний журнал. – 2006. – № 5.

 5. Договірне право: Особлива частина: Підручник. / За ред. Дзери О.В. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 1200 с.

 6. Доліненко Л. О., Доліненко В. О., Сарновська С. О. Цивільне право України. – К.: Кондор, 2006. – 356 с.

 7. Енциклопедія цивільного права України / За ред. доктора юрид. наук, професора, академіка АПрН України Я. М. Шевченко — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2009. – 952 с.

 8. Заіка Ю.О. Українське цивільне право: Навч. пос. - 2-ге вид. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 368 с.

 9. Мазур О.С. Цивільне право України: Навч. пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2006 – 384 с.

 10. Мічурін Є. Похідні моменти міни житла. // Юридичний журнал. – 2005. – № 4.

 11. Науково-практичннй коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М. Коссака. / 2-ге вид. змінене і доповнене. – К.: Істина, 2008. – 992 с.

 12. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т., - 3-тє вид., перероб. і доп. / За відповід. ред. О.В. Дзери (кер.авт.кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1920 с.

 13. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. / За ред. А.С. Довгерта та ін. – К.: Істина, 2006. – 928 с.

 14. Панченко М.І. Цивільне право України: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 583 с.

 15. Проблемні питання у застосуванні Цивільного і Господарського кодексів України / Під ред. Яреми А.Г., Ротаня В.Г. – К.:Реферат, 2005. – 336 с.

 16. Роїна О.М. Збірник типових договорів: (з можливістю копіювання) (5-е вид.) - міна, бартер, поставка, оренда, лізинг, найм, зовнішньоекономічна діяльність. - К.: КНТ, 2008. - 116с.

 17. Ромовська З.В. Українське цивільне право. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009.

 18. Стефанчук Р.О. Цивільне право України: Навч. посібник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009. – 536 с.

 19. Харитонов Є.О. Цивільне та сімейне право: Підручник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова сдність», 2009. – 968 с.

 20. Харитонов Є.О., Старцев О.В. Цивільне право України. Підручник. - Вид. 2-ге, перобл. і доп. – К.: Істина, 2009. – 816 с.

 21. Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Стефанчук Р.О. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. - 2-ге вид. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2010. – 752 с.

 22. Цивільне право України. Академічний курс. Т. 2 . Особлива частина / За ред. Шевченко ЯМ. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – 520 с.

 23. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В. 1. (кер. авт, кол.), Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатсєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – Т. 2. – 552 с.

 24. Цивільне право України: Особлива частина: в 2 т.: 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 1176 с.

 25. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 12 т. – Харків: Страйд, 2009.

 26. Ярема А. Г., Карабань В. Я., Кривенко В. В. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: [В 4 т.] – К.: «А.С.К.», 2004. – Т. 3: Договірні зобов'язання. Недоговірні зобов'язання. Спадкове право. – 927 с.

Завдання 1

З’ясуйте зміст таких понять „міна”, „бартер”, „товарообмінна операція”. Наведіть приклади застосування цих понять у законодавстві.

Завдання 2

Ознайомтеся та проаналізуйте положення Закону України "Про регулювання бартерних (товарообмінних) операцій у зовнішньоекономічній діяльності”.

Які особливості договірних відносин визначені цим законом?

Завдання 3

Порівняйте договори міни, купівлі-продажу та поставки. Визначте спільні та відмінні риси цих договорів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.