Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
цив особл аст методичка до семінарів 2010 (1).doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
27.11.2018
Размер:
1.2 Mб
Скачать

Судова практика:

 1. Роз’яснення Вищого Арбітражного Суду України від 21.07.92 року “Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з перевезення вантажів автомобільним транспортом // http://zakon.rada.gov.ua

 2. Роз’яснення Вищого Арбітражного Суду України від 29.05.2002 року “Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з перевезення вантажів залізницею// http://zakon.rada.gov.ua

Література:

 1. Безлюдько І. Система договорів перевезення за новим законодавством України // Право України. – 2005. – №9. – С.46-49.

 2. Берестова І. Е., Бичкова С. С, Бірюков І. А. Цивільне право України. Особлива частина. Договірні зобов'язання. – К.: Нац. акад. внутр. справ України, 2005. – 348 с.

 3. Бичкова С.С., Бірюков І.А., Бобрик В.І. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов'язання. Підручник. ( 2-е вид. ) – К.: КНТ, 2008. – 498 с.

 4. Бірюков І.А., Заіка Ю.О. Цивільне право України. Підручник. ( 2-е вид. ) – К.: КНТ, 2008. – 480 с.

 5. Договірне право: Особлива частина: Підручник. / За ред. Дзери О.В. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 1200 с.

 6. Доліненко Л. О., Доліненко В. О., Сарновська С. О. Цивільне право України. – К.: Кондор, 2006. – 356 с.

 7. Енциклопедія цивільного права України / За ред. доктора юрид. наук, професора, академіка АПрН України Я. М. Шевченко — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2009. – 952 с.

 8. Заіка Ю.О. Українське цивільне право: Навч. пос. - 2-ге вид. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 368 с.

 9. Луцик М. Відповідальність автомобільного перевізника при виконанні міжнародних перевезень вантажів. // Юридичний журнал. – 2007. – №11.

 10. Мазур О.С. Цивільне право України: Навч. пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2006 – 384 с.

 11. Науково-практичннй коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М. Коссака. / 2-ге вид. змінене і доповнене. – К.: Істина, 2008. – 992 с.

 12. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т., - 3-тє вид., перероб. і доп. / За відповід. ред. О.В. Дзери (кер.авт.кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1920 с.

 13. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. / За ред. А.С. Довгерта та ін. – К.: Істина, 2006. – 928 с.

 14. Панченко М.І. Цивільне право України: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 583 с.

 15. Роїна О.М. Збірник типових договорів: (з можливістю копіювання) (4-е вид.) – підряд, доручення, транспорт, комерційне представництво, надання послуг, франшизінг, інтелектуальна власність, навчання студентів. – К.: КНТ, 2006. – 124 с.

 16. Ромовська З.В. Українське цивільне право. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009.

 17. Самойленко Г. Сутність договору перевезення вантажів річковим транспортом: правові питаня. // Право України. – 2000. – №12. – С. 101.

 18. Свистун Л. Довгостроковий договір на перевезення вантажів автомобільним транспортом // Право України. – 2004. – №7. – С.62-65.

 19. Стефанчук Р.О. Цивільне право України: Навч. посібник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009. – 536 с.

 20. Транспортне право України: Академічний курс. / За ред. Шелухіна М.Л. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. – 896 с.

 21. Транспортні послуги. Законодавство і судова практика: 36. нормах, актів. – К.: Юрінком Інтср. 2007. – 416 с.

 22. Харитонов Є.О. Цивільне та сімейне право: Підручник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова сдність», 2009. – 968 с.

 23. Харитонов Є.О., Старцев О.В. Цивільне право України. Підручник. - Вид. 2-ге, перобл. і доп. – К.: Істина, 2009. – 816 с.

 24. Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Стефанчук Р.О. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. - 2-ге вид. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2010. – 752 с.

 25. Цивільне право України. Академічний курс. Т. 2 . Особлива частина / За ред. Шевченко ЯМ. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – 520 с.

 26. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В. 1. (кер. авт, кол.), Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатсєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – Т. 2. – 552 с.

 27. Цивільне право України: Особлива частина: в 2 т.: 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 1176 с.

 28. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 12 т. – Харків: Страйд, 2009.

 29. Ярема А. Г., Карабань В. Я., Кривенко В. В. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: [В 4 т.] – К.: «А.С.К.», 2004. – Т. 3: Договірні зобов'язання. Недоговірні зобов'язання. Спадкове право. – 927 с.

Завдання 1.

Проаналізуйте сферу застосування та основні поняття Конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення пасажирів і багажу від 01.03.1973р., Конвенції про дорожній рух від 08.11.1968р., Конвенції про міжнародні перевезення вантажів від 19.05.1956р.

Завдання 2.

Проаналізуйте суб’єктний склад договору перевезення. Визначте особливості правового статусу вантажоодержувача. Зобразіть схематично структуру договірних зв’язків.

Завдання 3.

Проаналізуйте правову природу:

 • накладної (ст.6, 23, 24 Статуту залізниць, ст.67, 69, 74 Статуту внутрішнього водного транспорту);

 • вантажної накладної (ст.60 Повітряного кодексу);

 • товарно-транспортної накладної (ст.47 Статуту автомобільного транспорту, п. 1 Правил перевезень автомобільним транспортом);

 • коносаменту, рейсового чартеру (ст. 134-139 КТМ України).

Завдання 4.

Проаналізуйте порядок видачі і оформлення видачі вантажу перевізником, прийняття вантажу одержувачем та правову природу комерційних актів і актів загальної форми.

Завдання 5.

Випишіть і проаналізуйте підстави звільнення від відповідальності за договором перевезення:

а) залізничного перевізника;

б) морського перевізника;

в) автомобільного перевізника;

г) повітряного перевізника.

Дайте їх правову оцінку.

Завдання 6.

Проаналізуйте Рішення КСУ у справі за конституційним зверненням товариства з обмеженою відповідальністю „Торговий дім „Кампус Коттон клаб” щодо офіційного тлумачення положення частини другої статті 124 Конституції України (справа про досудове врегулювання спору) від 09.07.2002р. № 15-рп/2002, ст.925 ЦК України та ст.315 ГК України щодо обов’язкового пред’явлення претензії.

Дайте правову оцінку.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.