Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
цив особл аст методичка до семінарів 2010 (1).doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
27.11.2018
Размер:
1.2 Mб
Скачать

Національний університет «Львівська політехніка»

Кафедра цивільного права та процесу

Цивільне право (особлива частина)

Методичні вказівки до практичних занять для студентів

галузі знань 0304 Право напряму підготовки 6.030402 Правознавство

УДК: 347 (77+78)

ББК 67.9 (4УКР)304.4

Цивільне право (Особлива частина). Методичні вказівки до семінарських занять для студентів базового напряму 0601 «Право

Пропоновані методичні вказівки підготовлено відповідно до програми курсу «Цивільне право (Особлива частина)».

Методичні вказівки до семінарських занять з навчальної дисципліни «Цивільне право (Особлива частина)» призначені для студентів денної та заочної форм навчання, які навчаються за спеціальністю та опановують основи правознавства, для студентів (слухачів) інших спеціальностей та вузів, які вивчають основи правознавства. Метою видання даних методичних вказівок є полегшення процесу вивчення навчальної дисципліни «Цивільне право (Особлива частина)» в цілому то допомога у підготовці семінарських занять зокрема.

Затверджено до друку на засіданні кафедри цивільного права та процесу

(протокол № ___ від ___ _________ 2011р.)

Рекомендовано науково-методичною радою ІНПП як навчальне видання (протокол засідання № ___ від ___ _________ 2011р.)

ЗМІСТ

І. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ……………. 4

ІІ. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ………………………………………………..… 5

ІІІ. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………. 96

І. Загальні методичні вказівки до семінарських занять

Методичні вказівки складено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Цивільне право (Особлива частина)» з врахуванням кількості годин відведених на семінарські заняття.

Вони містять загальні методичні вказівки, плани семінарських занять, контрольні запитання, а також перелік рекомендованої літератури.

Метою проведення семінарських занять є перевірка засвоєння студентами матеріалу з навчальної дисципліни «Цивільне право (Особлива частина)», вміння аналізувати законодавчі акти та спеціальну літературу, формулювати і обґрунтовувати свої висновки щодо проблемних питань, а також застосовувати набуті теоретичні знання під час вирішення практичних завдань.

Для підготовки до семінарського заняття студентові пропонується тема, план семінарського заняття із контрольними запитаннями, а також рекомендована література. Окрім рекомендованої літератури можна використати інші доступні джерела.

Приступаючи до підготовки до кожного семінарського заняття необхідно:

  • ознайомитись з відповідною темою та планом семінарського заняття;

  • опрацювати відповідну тему, розділ підручника, навчального посібника чи конспекти лекцій;

  • опрацювати іншу рекомендовану літературу;

  • на основі засвоєного матеріалу вирішити практичні завдання та опрацювати контрольні запитання з метою самоперевірки.

Виступаючи на семінарському занятті студент повинен аргументовано відповідати на основні питання теми, продемонструвати вміння самостійно аналізувати матеріал, чітко і лаконічно висловлювати свої думки, не відхиляючись від теми семінарського заняття.

Механічне цитування підручника чи навчального посібника не допускається, а також і плагіат за допомого мережі Інтернет. Відповіді на питання плану повинні бути повними, обґрунтованими, з аналізом не лише можливих порушень чинного законодавства, а й визначенням наслідків таких порушень.

У випадку виявлення явних колізій законодавства чи неоднозначного тлумачення авторами теоретичних питань, рекомендується проведення дискусії.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.