Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
цив особл аст методичка до семінарів 2010 (1).doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
27.11.2018
Размер:
1.2 Mб
Скачать

Іі. Плани семінарських занять

Тема 1: загальні положення про договір

 1. Договір як підстава виникнення цивільного зобов’язання. Правова природа та функції договору.

 2. Класифікація договорів в цивільному праві (за розподілом прав та обов’язків; за наявністю зустрічного майнового задоволення; за способом укладення; за основним правовим результатом, на який спрямований договір).

2.1. Публічний договір.

2.2. Договір приєднання.

2.3. Попередній договір.

2.4. Договір на користь третьої особи.

 1. Свобода договору та її межі.

 2. Зміст договору. Типові умови договору. Тлумачення умов договору.

 3. Порядок укладення договорів. Оферта і акцепт.

 4. Зміна та розірвання договору.

Нормативні акти:

 1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

 2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

 3. Кодекс адміністративного судочинства України від 06 липня 2005 р. // http://zakon.rada.gov.ua

 4. Кодекс законів про працю від 10 грудня 1971 р. // http://zakon.rada.gov.ua

 5. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. // http://zakon.rada.gov.ua

Література:

 1. Андріанов М. Актуальні проблеми забезпечення виконання договірних зобов'язань. Діяльність юнсітрал у галузі забезпечувальних угод. // Юридичний журнал. – 2005. – №5.

 2. Бервено С. Загальні засади цивільної відповідальності за порушення договірного зобов'язання // Юридична Україна. – 2006. – № 5. – С. 47-54.

 3. Бервено С.М. Проблеми договірного права України. Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2006.

 4. Бервено С. Щодо концепції класифікації цивільно-правових договорів у сучасному праві України // Право України. – 2006. – №6. – С.34-38.

 5. Берестова І. Е., Бичкова С. С, Бірюков І. А. Цивільне право України. Особлива частина. Договірні зобов'язання. – К.: Нац. акад. внутр. справ України, 2005. – 348 с.

 6. Бичкова С.С., Бірюков І.А., Бобрик В.І. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов'язання. Підручник. ( 2-е вид. ) – К.: КНТ, 2008. – 498 с.

 7. Бірюков І.А., Заіка Ю.О. Цивільне право України. Підручник. ( 2-е вид. ) – К.: КНТ, 2008. – 480 с.

 8. Блащук А. Правові наслідки припинення договірного зобов'язання в наслідок виконання або розірвання договору // Юридична Україна. – 2005. – № 9. – С. 38-46.

 9. Боднар Т.В. Строк (термін) виконання договірного зобов'язання в цивільному праві України // Вісник господарського судочинства. – 2004. – № 2. – С. 207-213.

 10. Бондар Т.В. Загальні засади виконання цивільно-правових зобов'язань // Вісник господарського судочинства. – 2003. – № 4. – С. 169-175.

 11. Бондар Т.В. Предмет виконання договірного зобов'язання у цивільному праві // Вісник господарського судочинства. – 2005. – №3. – С. 174-179.

 12. Бородовський C. Окремі питання зміни і розірвання договору в цивільному праві України // Право України. – 2005. – №3. – С.43-46.

 13. Бородовський C. Щодо укладення, зміни і розірвання договору в цивільному праві України // Право України. – 2004. – №12. – С.80-84.

 14. Договірне право: Загальна частина: Підручник, / За ред. Дзери О.В. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 896 с.

 15. Доліненко Л. О., Доліненко В. О., Сарновська С. О. Цивільне право України. – К.: Кондор, 2006. – 356 с.

 16. Енциклопедія цивільного права України / За ред. доктора юрид. наук, професора, академіка АПрН України Я. М. Шевченко — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2009. – 952 с.

 17. Євдокимов Д. Свобода договору та її обмеження в цивільному праві України. // Юридичний журнал. – 2008. – № 5.

 18. Заіка Ю.О. Українське цивільне право: Навч. пос. - 2-ге вид. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 368 с.

 19. Костенко Л. Одностороння відмова від зобов'язань за договором. // Юридичний журнал. – 2006. – № 5.

 20. Луць А.В. Свобода договору в цивільному праві України. Автореф.дис. … канд..юрид.наук. – К., 2001.

 21. Мазур О.С. Цивільне право України: Навч. пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2006 – 384 с.

 22. Мілаш В. Принцип свободи договору: необхідні межі при укладенні та реалізації підприємницького комерційного договору // Право України. - 2005. - №6. - С. 50-54.

 23. Мілаш В. Принцип свободи підприємницького договору // Право України. - 2005. -№2. - С. 36-39.

 24. Міхно О. Поняття та види підстав припинення цивільно-правового договору // Право України. – 2004. – №5. – С.135-138.

 25. Мічурін Є. Державна реєстрація при укладенні правочинів з нерухомим майном. // Юридичний журнал. -2004. - № 6.

 26. Науково-практичннй коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М. Коссака. / 2-ге вид. змінене і доповнене. – К.: Істина, 2008. – 992 с.

 27. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т., - 3-тє вид., перероб. і доп. / За відповід. ред. О.В. Дзери (кер.авт.кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1920 с.

 28. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. / За ред. А.С. Довгерта та ін. – К.: Істина, 2006. – 928 с.

 29. Олюха В.Г. Цивільно-правовий договір (поняття, функції, система). Автореф.дис. … канд..юрид.наук. – К., 2003.

 30. Панченко М.І. Цивільне право України: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 583 с.

 31. Проблемні питання у застосуванні Цивільного і Господарського кодексів України / Під ред. Яреми А.Г., Ротаня В.Г. – К.:Реферат, 2005. – 336 с.

 32. Ромовська З.В. Українське цивільне право. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009.

 33. Сибільов М. Базові моделі регулювання договірних відносин за новим Цивільним кодексом України // Українське комерційне право. – 2003. – № 4.

 34. Скакун Ю. Місце попереднього договору в системі цивільно-правових договорів // Право України. – 2007. – №6. – С.93-96.

 35. Стефанчук Р.О. Цивільне право України: Навч. посібник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009. – 536 с.

 36. Харитонов Є.О. Цивільне та сімейне право: Підручник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова сдність», 2009. – 968 с.

 37. Харитонов Є.О., Старцев О.В. Цивільне право України. Підручник. - Вид. 2-ге, перобл. і доп. – К.: Істина, 2009. – 816 с.

 38. Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Стефанчук Р.О. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. - 2-ге вид. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2010. – 752 с.

 39. Цивільне право України. Академічний курс. Т. 2 . Особлива частина / За ред. Шевченко ЯМ. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – 520 с.

 40. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В. 1. (кер. авт, кол.), Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатсєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – Т. 2. – 552 с.

 41. Цивільне право України: Особлива частина: в 2 т.: 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 1176 с.

 42. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 12 т. – Харків: Страйд, 2009.

 43. Ярема А. Г., Карабань В. Я., Кривенко В. В. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: [В 4 т.] – К.: «А.С.К.», 2004. – Т. 3: Договірні зобов'язання. Недоговірні зобов'язання. Спадкове право. – 927 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.