Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichni_rekom_do_seminariv_ta_samostiynoyi_r....doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
796.67 Кб
Скачать

Теми рефератів з естетики

 1. Принцип „золотого перетину ” в мистецтві.

 1. Піфагор та піфагорійці про гармонію, досконалість, красу.

 1. Значення поняття „калокагатія” в давньогрецькій філософії.

 2. Естетичне пізнання і мистецтво у філософських поглядах Аристотеля.

 3. Вчення про катарсис у давньогрецькій філософії і драматургії.

 4. Естетичні погляди в Давньому Китаї. Система виховання Конфуція.

 5. Естетичні засади мистецтва в арабо – мусульманській культурі.

 6. Розробка естетико – мистецтвознавчих функцій ікони у Візантійськійкультурі та їх значення для загального розвитку християнської культури.

 7. Краса як причина гармонійності світу у працях Псевдо-Діонісія Ареопагіта та Іоанна Дамаскіна(Візантія).

 8. Земна краса як відбиток краси божественної у філософських поглядах Аврелія Августина (Блаженого).

 9. Ренесансна естетика: теоретичні і художні пошуки в мистецтві Леонардо да Вінчі, Леона Батіста Альберті, Альбрехта Дюрера.

 10. О.Баумгартен – засновник науки естетики.

 11. Естетика Просвітництва: проблема естетичного виховання особистості та формування її художньо-творчих орієнтацій.

 12. Естетичні погляди І.Канта, Г.Гегеля, Ф.Шеллінга.

 13. Київська Русь: зв’язок естетичного та морально-етичного в пошуках досконалості та краси.

 14. Естетичне вчення І.Франка.

 15. Естетичні теорії сучасності.

 16. Роль кольору, звуку та форми у становленні естетичного чуття.

 17. Формування естетичного смаку як необхідна умова самовизначення особистості.

 18. Естетичний ідеал як уявлення про найвищий вияв прекрасного.

 19. Естетичне в духовній діяльності.

 20. Категорія „прекрасне” як вища естетична цінність.

 21. Піднесене у природі і суспільстві.

 22. Філософсько – моральний зміст категорії „трагічне” в контексті загальних смисложиттєвих проблем людини.

 23. Категорія „комічне”: естетична форма критики сучасності у світлі вищих моральних цінностей.

 24. Специфіка проявів трагічного і комічного у різних видах мистецтва(література, театр, кіно, музика).

 25. Філософський зміст естетичних категорій „гармонія” та „міра”: прагнення досконалості і краси.

 26. Потворне в мистецтві ХХ ст. та причини його естетизації.

 27. Вчинок як умова формування піднесеного та героїчного в людині.

 28. Художній образ як форма художнього мислення.

 29. Творчий характер естетичної діяльності.

 30. Мистецтво як засіб художньої комунікації.

 31. Психологічні механізми художньої творчості.

 32. Зміст і форма в мистецтві: пошуки естетичної довершеності.

 33. Історична еволюція мистецтва: художні епохи та напрями (стилі).

 34. Мистецтво постмодернізму та іронія.

 35. Видова специфіка мистецтва: сучасні принципи класифікації.

 36. Мистецтво як засіб гармонізації духовного світу людини.

 37. Утилітарне й естетичне в культурі сучасного суспільства.

 38. Естетично-художня освіта і виховання. Самовдосконалення як естетична творчість.

Питання до заліку з етики і естетики

 1. Поняття етики, моралі, моральності.

 2. Основні проблеми науки етики.

 3. Сутнісні ознаки етики як науки.

 4. Структура етики. Взаємозв’язок етики з іншими науками.

 5. Специфіка етичного знання у давньосхідній релігійно–філософській традиції.

 6. Розвиток моральної рефлексії в античній філософії.

 7. Основна етична проблематика Середньовіччя.

 8. Етичні погляди Нового часу.

 9. Морально – етичні пошуки в українській філософії.

 10. Основні концепції походження моралі.

 11. Передумови виникнення і походження моралі.

 12. Моральні норми родоплемінного суспільства.

 13. Розвиток моральності у рабовласницькому суспільстві.

 14. Станово – корпоративна мораль феодалізму.

 15. Буржуазна мораль та її головні риси.

 16. Моральний розвиток сучасної цивілізації. Поняття „морального прогресу”.

 17. Глобальні проблеми сучасної цивілізації у світлі загальнолюдських моральних цінностей.

 18. Етичні концепції в сучасній західній філософії.

 19. Основні соціальні функції моралі.

 20. Моральна свідомість та її структура.

 21. Основні категорії етики та їх загальна характеристика.

 22. Історичний характер категорій добра і зла.

 23. Проблема сенсу життя людини.

 24. Моральний обов’язок і моральна відповідальність.

 25. Совість та сором – провідні категорії моральної свідомості людини.

 26. Категорії честь і гідність, їх співвідношення.

 27. Категорія справедливість та її значення в суспільно–історичному розвитку людства.

 28. Щастя та його найважливіші чинники.

 29. Категорія любові та її значення в розкритті сутнісних сил людини.

 30. Моральні основи шлюбно–сімейних стосунків.

 31. Моральна цінність товариськості і дружби.

 32. Свобода особистості і моральний вибір.

 33. Спілкування як форма моральної активності людини.

 34. Культура спілкування. Етичні форми поведінки.

 35. Виховання моральної культури спілкування в сучасних умовах України.

 36. Естетика як наука. Місце естетики в системі філософських наук.

 37. Предмет і завдання естетики.

 38. Естетична свідомість та її специфіка.

 39. Структура естетичної свідомості.

 40. Естетична діяльність та сфери її прояву. Творчий аспект естетичної діяльності.

 41. Естетичний та художній смак.

 42. Естетичний ідеал та його значення у формуванні духовних орієнтирів людини.

 43. Поняття естетичних категорій та специфіка їх прояву.

 44. Категорія „прекрасне” та естетичний ідеал.

 45. Категорії „гармонія” і „міра”.

 46. Прекрасне і потворне, їх діалектичний зв’язок.

 47. Категорії „піднесене”, „героїчне” і „низьке”.

 48. Трагічне та його специфіка в житті і мистецтві.

 49. Комічне та форми його прояву. Основні типи комізму.

 50. Мистецтво як найвищий рівень художнього освоєння світу людиною.

 51. Основні види мистецтва та їх філософський зміст.

 52. Виховна роль мистецтва.

 53. Основні художні напрями як філософське вираження сутності епохи.

 54. Естетична і художня культура суспільства.

 55. Специфіка творчого процесу в мистецтві.

 56. Філософсько–теоретичні пошуки в мистецькій практиці ХХ століття.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]