Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichni_rekom_do_seminariv_ta_samostiynoyi_r....doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
796.67 Кб
Скачать

Індивідуальні завдання

При виконанні індивідуального завдання студент повинен викласти теоретично обґрунтовану сутність поставлених проблем, виявити вміння самостійно, оригінально мислити, а також здатність актуалізувати зазначені проблеми.

Тематика індивідуальних завдань

 1. Проблеми східної етичної думки: вплив на сучасність.

 2. Проблеми західної етичної думки: вплив на сучасність.

 3. Концепції прогресу моралі.

 4. Моральні колізії сучасного світу.

 5. Мораль та інші форми суспільної свідомості.

 6. Етика спілкування.

 7. Етикетні форми поведінки як умова моральної культури спілкування.

 8. Мораль та глобальні проблеми сучасності.

 9. Найвищі моральні цінності людини.

 10. Моральні пошуки і самовизначення людини.

 11. Проблеми екологічної етики.

 12. Професійна етика і її специфіка.

 13. Проблеми сучасної біоетики.

 14. Етика науковця.

 15. Етика вчителя.

 16. Етика бізнесу та моральна діяльність менеджера.

 17. Естетичні ідеї у філософських вченнях Давнього Сходу.

 18. Естетичні ідеї у західноєвропейській культурній традиції .

 19. Естетичні теорії сучасності.

 20. Мистецтво ХХ століття: вплив філософсько-естетичних ідей сучасності.

 21. Мистецтво і духовна культура суспільства.

 22. Мистецтво і релігія: найвизначніші художні твори.

 23. Взаємодія мистецтва і техніки: естетичний зміст.

 24. Елітарне і масове мистецтво: тенденції розвитку у сучасності.

 25. Естетика постмодернізму і її вплив на сучасну культуру.

 26. Естетика – наука про видову специфіку мистецтва.

 27. Історична динаміка видів мистецтва.

 28. Зміст і форма в мистецтві.

 29. Художньо-образна система мистецтва.

 30. Генезис і еволюція художніх напрямів та стилів в мистецтві.

 31. Специфіка трагічного і комічного у різних видах мистецтва (література, театр, кіно, музика).

 32. Психологія художньої творчості та природа художнього таланту як об’єкт естетичного аналізу.

 33. Співвідношення естетичної діяльності та культурної традиції.

 34. Самовдосконалення як естетична творчість.

 35. Естетична культура суспільства і особистості.

Методичні вказівки щодо підготовки до семінару, проведення його і мпр

 1. В умовах кредитно-модульної системи навчання оцінюються лише ті завдання, які безпосередньо пов’язані із засвоєнням навчального матеріалу: усні відповіді, тести, завдання, реферати, біографічні повідомлення та доповіді на семінарських заняттях.

 2. Викладач встановлює термін, до якого студенти зобов’язані виконати завдання семінарських занять. Письмове завдання, здане студентом несвоєчасно, зараховується, але оцінюється у 0 балів.

 3. У межах кожного модуля не менше однієї теми виноситься на самостійне опрацювання. Рівень самостійного опрацювання теми перевіряється викладачем на консультації. Студенти, які претендують на автоматичне одержання оцінки за модуль, складають тему викладачеві, який здійснює підсумковий контроль (залік, екзамен). Студенти, які не склали тему для самостійного опрацювання, не можуть одержати оцінку за модуль автоматично.

 4. По завершенні вивчення кожного модуля студент виконує підсумкову модульну роботу (ПМР). ПМР проводиться у письмовій формі та виконується в навчальний час, що відображається в робочих навчальних планах і робочих навчальних дисциплінах. Графік проведення ПМР визначається деканатом.

 5. Якщо викладач не може проводити ПМР у визначений графіком час, то завідувач кафедри визначає іншого викладача для проведення ПМР. Перевірку ПМР може здійснювати викладач, призначений завідувачем кафедри.

 6. Студенти, які одержали автоматично оцінку за модуль, мають право складати ПМР. При цьому за модуль виставляється вища з двох оцінок.

 7. Студенти, які не мали відповідей на семінарських заняттях, допускаються до написання ПМР. Оцінка за ПМР виставляється залежно від якості виконання роботи, однак за модуль виставляється оцінка „незадовільно”; такий студент не може претендувати на автоматичне зарахування заліку (екзамену).

 8. Під час складання ПМР студенти можуть користуватися лише тими матеріалами, які дозволені викладачем. У протилежному випадку студент усувається від складання ПМР, на роботі робиться відповідний запис, у залікову відомість виставляється 0 балів за ПМР та за модуль.

 9. Якщо студент не з’явився на ПМР, у відомості зазначається «не з’явився» та виставляється 0 балів за модуль. Студенти, які навчаються за індивідуальним планом, зобов’язані складати ПМР у визначений деканатом час. В іншому випадку студенти відкликаються із занять за індивідуальним планом на підставі службової записки декана.

 10. Результати ПМР та оцінка за модуль заносяться у залікову відомість у 100-бальній та 5-бальній шкалі протягом трьох робочих днів після складання ПМР. результати ПМР доводяться до відома студентів не пізніше трьох робочих днів після складання.

 11. Студенти, які не погоджуються з оцінкою ПМР, мають право звернутися до викладача та отримати обґрунтоване пояснення; у випадку незгоди студент може звернутися з письмовою апеляцією до завідувача кафедри в день оголошення результатів. завідувач кафедри та викладач мають розглянути апеляцію у присутності студента протягом двох днів з дня її подання та прийняти остаточне рішення щодо оцінки ПМР. (Через апеляцію оцінка не може бути зменшена). Якщо студент не звернувся з апеляцією у встановлений термін, то оцінка, виставлена раніше, є остаточною.

 12. Студент, який одержав «незадовільно» за один з модулів дисципліни, має складати залік (екзамен). Оцінка, яку отримав студент на заліку (екзамені), є остаточною.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]