Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodika_vikladannya_sots_ped_distsiplin.docx
Скачиваний:
17
Добавлен:
14.02.2016
Размер:
64.64 Кб
Скачать

Методика викладання соціально-педагогічних дисциплін

Лекція 1-2. Тема: суб’єкти вищої професійної освіти (4 год.)

Мета: Сформувати у студентів наукові уявлення про психологічні, соціальні та педагогічні особливості основних суб’єктів вищої професійної освіти – майбутніх соціальних педагогів та викладачів соціально-педагогічних дисциплін.

Професійна спрямованість: формування методологічної компетентності майбутніх викладачів соціально-педагогічних дисциплін щодо соціального замовлення та основних суперечностей з підготовки майбутніх фахівців.

Основні поняття: базові цілі соціальної педагогіки, методика, методика викладання соціально-педагогічних дисциплін, структура методики викладання соціально-педагогічних дисциплін, педагогічне прогнозування, компетентність.

План лекції

1. Види професійної діяльності фахівця з соціальної педагогіки

2. Компетентнісний підхід до підготовки фахівців

3. Функції та ролі викладача соціально-педагогічних дисциплін

Обрані методи: інформування, бесіда, обговорення, відеопрезентація, опора на досвід.

Питання для самостійного вивчення:

1. Стилі педагогічного спілкування викладача і студентів

2. Критерії професійної кваліфікації науково-педагогічних працівників ВНЗ

3. Педагогічні установки викладача

Запитання для самоаналізу й самоперевірки:

1. Проведіть контент-аналіз навчальної програми підготовки бакалаврів за спеціальністю «соціальна педагогіка»

2. Визначте цілі і завдання викладання окремих курсів соціально-педагогічного циклу.

Рекомендована література:

  1. Вітвицька С.С. Практикум з педагогіки вищої школи: Навчальний посібник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури. – К.: центр навчальної літератури, 2005. – 396 с.

2. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи Навчальний посібник / Кузьмінський А.І. - К.: Знання, 2005. - 486 c.

3. Карандашев В.Н. Методика преподавания психологии: Учебное пособие. – СПб: Питер, 2006. – 250 с.

4. Васянович Г.П. Методологія педагогіки й педагогічна інноватика // Модернізація вищої у контексті євро інтеграційних процесів: Зб. наук. праць. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. – 332с. – С.4.

5. Липский И.А. Социальная педагогика в системе гуманитарного знания: структура и связи: Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.lipsky.ru/page/Statii/Soc-Ped-1.htm

6. Липский И.А. Социальная педагогика. Методологический анализ / И.А.Липский: учебное пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 320 с.

7. Сейко Н.А. Соціальна педагогіка. Курс лекцій: Навчально-методичний посібник. – Житомир: Житомир.держ.пед.ун-тет, 2001. – 256с.

8. Сейко Н.А. Теоретичні основи соціально-педагогічної діяльності / Н.А.Сейко // Теорія і практика соціальної роботи: досвід регіону: Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю системи центрів соціальних служб для молоді. – Житомир, 2003. – 77с. – С.11-20.

9. Сейко Н.А., Коляденко С.М. Методичні рекомендації до курсу «Методика роботи соціального педагога». – Житомир: ЖДПУ, 2000. – 104 с.

10. Сейко Н.А., Коляденко С.М. Робочий зошит з курсу соціальної педагогіки. – Житомир: ЖДПУ, 2000. – 54 с.

11. Сейко Н.А., Коляденко С.М. Технологія вивчення соціальної педагогіки / Н.А.Сейко, С.М.Коляденко // Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів. – У 2 ч. – Ч.ІІ. – Житомир: ЖДПУ, 2001. – С.23-51.

12. Соціальна педагогіка у категоріях і поняттях / Авт.-уклад. Сейко Н.А., Коляденко С.М. – Житомир: ЖДПУ, 2000. – 55 с.

Текст лекції:

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]