Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ИДиТР / ИДиТР Книги (семестр 1) / Ярема Технічне редагування 2003.doc
Скачиваний:
358
Добавлен:
29.03.2016
Размер:
20.08 Mб
Скачать

13. Авторські текстові оригінали

13.1. Склад авторського текстового оригіналу

Авторський текстовий оригінал містить такі елементи-

* титульну сторінку згідно з [8];

* основний текст з таблицями, формулами, ілюстраціями тощо, в тому числі авторську передмову, вступ, а також аннотацію для наукових виданнь (природичної та технічної тематики) реферат, згідно з [10]

 • тексти довідкового характеру та додаткові тексти

 • бібліографічний список і посилання згідно з [7]

 • підписи до малюнків

 • зміст

Оформлення титулу та нумерація сторінок

Авторський текстовий оригінал має бути підписаний автором (авторами або іншими відповідальними за видання особами) на титульній сторінці з зазначенням дати і пронумерований простим олівцем у правому верхньому кутку сторінки без пропусків та літерних доповнень. У суцільну нумерацію включаються усі елементи авторського оригіналу, перелічені в п. 1.3.1. На титульній сторінці мають бути зазначені загальна кількість сторінок, обсяг вставок і викидань, а також кількість ілюстрацій.

Зразок оформлення титульної сторінки наведено в дод. ї, а її звороту - в дод. 2.

1.3.3. Основні вимога до авторського текстового машинописного оригіналу

Авторський текстовий машинописний оригінал має бути надрукований на друкарській машинці з висотоюмалих літер не менш як 2 мм з використанням стрічки чорного кольору. У видавництво подаються два примірники (перший та другий) оригіналу, надрукованого на одному боці писального паперу білого кольору формату А4 (210x297 мм) чи близького до нього формату. Для розгорнутих таблиць допустимим є формат A3 (від 297x420 до 288x407 мм). Усі тексти авторського оригіналу, перелічені в п. 1.3.1,-слід друкувати через два інтервали - 4 мм, головки в таблицях дозволяється друкувати через один інтервал.

Відбитки машинописного шрифту на папері мають бути чіткими, друк деформованим чи забрудненим шрифтом не допускається.

Усі тексти авторського машинописного оригіналу мають бути надруковані малими літерами. Великими літерами друкуються заголовні літери та абревіатури згідно з правилами граматики.

До тексту авторських машинописних оригіналів, надрукованих на друкарських машинках, ставляться такі вимоги:

 • в одному рядку тексту має бути 60 ± 2 знаки, при цьому кожний пробіл між словами рахують як один знак;

 • абзацний відступ має бути однаковим і дорівнювати трьом ударам на друкарській машинці, допускається відступ у п'ять ударів по всьому оригіналу;

 • на одній сторінці суцільного тексту має бути 29±1 рядків" (для словників - 20 рядків). Менша кількість рядків допускається на початкових та кінцевих сторінках, перед заголовком та ік.;

 • друкований текст повинен мати поля таких розмірів: верхнє - 20 мм, праве — 10 мм; при стандартному форматі аркуша паперу А4 (210x297мм), довжині рядка 60±2

' На друкарських машинках з підвищеною смністю шрифт)' допускається друкувати до 60±2 знаків v рядку. При використанні складально-друкарських машин допускається, крім того, більша кількість рядків на сторінці. В обох випадках слід дотримуватися указаних для полів розмірів. При цьому потрібен відповідний перерахунок ємності машинописної сторінки.

Знаки та кількості рядків на сторінці 29 ± 1 через два інтервали розміри лівого і нижнього полів будуть похідними від указаних вище параметрів, але не меншими ніж 20 мм;

. заголовки відокремлюються від тексту зверху та знизу трьома інтервалами.Знаки, літери, символи, позначення, відсутні на друкарських машинках, а також математичні, фізичні, астрономічні, хімічні та інші формули автор вписує від руки чорнилом (пастою) чорного кольору в місці, залишеному в машинописному тексті. Розміри вписаних знаків, літер тощо мають бути не меншими від машинописного шрифту; над- та підрядкові індекси, показники степеня можуть мати інші розміри, однак не менші ніж 2 мм.

У формулах відносні розміри та взаємне розміщення символів, знаків, індексів тощо мають точно відповідати їхньому значенню, а також загальному змісту формули. Вимоги до написання математичних і хімічних формул наведено в дод. 1.

Виноски до формул, літерних символів та цифр позначаються зірочками.

Розмітку елементів тексту машинописного оригіналу автор повинен виконати в оригіналі простим олівцем:

 • підкреслити літери, знаки, слова та речення, які мають бути виділеними, та дати на полях вказівки щодо характеру виділення (у тому числі кольором);

 • пояснити на полях оригіналу літери, відмінні за алфавітом від основного тексту, а також однакові за накресленням літери різних алфавітів;

 • позначити супідрядність заголовків і підзаголовків, пронумерувати їх так, щоб заголовки одного рівня рубрикації мали однакові номери;

 • винести на ліве поле номери ілюстрацій та таблиць напроти тих місць, в яких бажано розмістити ці елементи;

 • вписати номери сторінок у зміст, а також розмітити внутрітекстові посилання на відповідні сторінки оригіналу;

 • розмітити підписи до рисунків;

• розмітити формули чорнилом (пастою) синього або фіолетового кольору. Таблиці розміщують у тексті після абзаців, які містять посилання на них.

Допускається друкувати таблиці на наступній після посилання сторінці.

Супідрядність рядків боковика таблиці має бути виражена або системою втяжок, або нумерацією рядків простим олівцем.

Рядки боковика таблиці мають бути вирівняні з відповідними рядками в колонках.

Горизонтальні та вертикальні лінійки в таблиці, що піддягають складанню, мають бути надруковані на друкарській машинці або прокреслені олівцем (пастою).

У цифрових таблицях числа, які мають більше чотирьох знаків, мають виділятися інтервалами в один знак друкарської машинки на класи по три цифри в кожному, крім чисел, які означають номери та календарні роки; класи цифр у колонках мають бути вирівняні по вертикалі; чотиризначні цифри розбиваються на класи тільки тоді, коли вони знаходяться в цифровій колонці, яка містить цифри з п'ятьма чи більше знаками.

Примітки та виноски до таблиць мають бути надруковані безпосередньо під відповідною таблицею. Виноски до цифр у таблиці позначаються тільки зірочками.

Ілюстрації не дозволяється вклеювати в авторський текстовий оригінал, не можна залишати для них пробіли, а також вдруковувати в оригінал підписи до рисунків.

Поправкою в авторському текстовому машинописному оригіналі називається виправлення окремих знаків, літер, слів тексту, щ не змінює кількості рядків на сторінці.

Поправки допускається вдруковувати на друкарській машинці або чітко вписувати від руки чорним чорнилом (пастою) над літерами, знаками, словами, які ввиправляються. Допускається також вклеювати на неправильні літери, знаки та слова поправки, надруковані на друкарській машинці. При цьому літери, знаки, слова, що виправляються, мають бути викреслені, а поправки не повинні відклеюватися. Кількість таких поправок не може перебільшувати п'яти на одній сторінці. Допускається також друкувати поправки безпосередньо на місці неправильних літер, знаків, слів, для чого останні мають бути обережно зчищені, заклеєні або замальовані білим лаком, білилом та ін. Кількість таких поправок не регламентується.

Наклейкою в авторському текстовому машинописному оригіналі називається заміна тексту, при якій змінюється кількість рядків на сторінці.

Наклейки, надруковані на друкарській машинці з тим самим шрифтом, на папері того самого кольору, що й оригінал, наклеюються на неправильні рядки, яких може бути галька. Кількість таких наклейок не повинна перевищувати трьох на 10 с. оригіналу.

Вставкою в авторському текстовому машинописному оригіналі називається виправлення машинописного тексту, яке збільшує кількість рядків на сторінці.

Вставка до однієї сторінки оригіналу не повинна перевищувати 15 рядків. На 10 с. оригіналу допускається не більше двох вставок. Сторінки із вставками мають бути сфальцьовані на формат А4. Вставки вклеюють у текст з розрізанням сторінки або підклеюють знизу.

Наклеювання вставок на бічні поля сторінки не допускається.

Викиданням в авторському текстовому машинописному оригіналі називається вилучення тексту, яке зменшує кількість рядків на сторінці. Вилучені рядки слід обережно заклеїти.

Обсяг вставок і викидань, перерахований на повні сторінки оригіналу, має бути вказаний на його титульній сторінці (наприклад, 1 -358 с, вставок - 3 с, викидань -5 с).

Не вважаються поправками та вставками:

 • знаки, літери, символи, індекси, позначення, відсутні на друкарських машинках;

 • вписані від руки формули;

 • авторські вказівки.

13.4. Авторський текстовий друкований оригінал для перевидання без змін

(повторний)

При перевиданні твору з готових матриць або фотоформ автор повинен подати у видавництво два примірники попереднього видання, один з яких він підписує на титульній сторінці. В цей самий примірник мають бути обережно внесені зміни

відповідно до списку помилок, які можна виправити в матрицях або на фотоформах.

При перевиданні твору без змін способом репродукування автор повинен подати у видавництво три примірники попереднього видання, один з яких він підписує на титульній сторінці. Відбитки тексту повинні мати чітке очко, без задирок, чисті пробіли та поля, а також рівномірну насиченість кольорів по всьому виданню.

Для усунення окремих помилок у тексті автор повинен подати перелік потрібних виправлень.

13.5. Авторський текстовий друкований оригінал для перевидання зі змінами

Автор повинен подати у видавництво один чистий (без правки) примірник попереднього видання твору й один розклеєний примірник з унесеною в нього правкою.

Новий текст має бути надрукований чітко шрифтом не менш як кг. 10 (таблиці - не менш як кг.8, головки таблиць - не менш як кг.6).

Допускається після погодження з видавництвом подавати текст попереднього видання, надрукований шрифтом менш як кг. 10 (твори класиків, офіційні та довідкові видання).

Текст попереднього видання твору має бути розклеєній в одну шпальту на одному боці аркушів паперу формату А4 або АЗ.

Поправки, вставки, наклейки та викидання в оригіналі мають бути позначені коректурними знаками.

1.3.6. Роздруківки цифрового та текстового матеріалів, виконані на алфавітно-цифровому друкувальному пристрої

Як авторський текстовий оригінал допускається подавати роздруківки цифрового та текстового матеріалів, виконані на алфавітно-цифровому друкувальному пристрої (АЦДП). Вони мають бути надруковані на писальному папері з одноразовим використанням чорної стрічки. Формування знака при застосуванні АЦДП з матричним друком має виконуватись без утрати друкованих точок (з використанням подвійного друку).

Відбитки цифр і знаків повинні мати рівномірну насиченість, візуально різкі кінці та виконуватись на папері з оптичною густиною не більш як 0,15. Оптична густина цифр і знаків має бути не менш як 1,5.

13.7. Авторський текстовий рукописний оригінал

До авторських текстових рукописних оригіналів належать такі оригінали:

* рукописні факсимільні (як ілюстрації);

• рукописні на мовах, в яких використовуються алфавіти особливих графічнихформ (наприклад, арабських, китайських та ін.);

 • рукописні словникові на картках;

 • картки для каталогів і бібліотек;

 • покажчики на картках;

 • оперативні матеріали для газет і журналів;

 • складні табличні матеріали.

Текстовий рукописний оригінал подається автором у видавництво в одному примірнику, написаному чітким почерком чорнилом (пастою) чорного, фіолетового або синього кольору на одному боці аркуша білого (незабарвленого в масі) паперу.

Рукописні словникові оригінали та покажчики можуть бути подані на картках з цупкого паперу.

Як оригінали рукописні картонки для каталогів і бібліотек подаються на цупкому папері розмірами 125x75 см.

1.4. Авторські зображальні оригінали

Авторські оригінали ілюстрацій - це плоскі графічні або фотографічні зображення, призначені для поліграфічного відтворення.

Як оригінали ілюстрацій автором можуть бути подані:

• усі види креслень, їхні фотокопії та ксерокопії, штрихові начерки й ескізи, а також штрихові зображення, вирізані з книг і журналів;

» півтонові рисунки та фотографії;

• півтонові ілюстрації, вирізані з книг і журналів, (у виняткових випадках);

 • рукописні, машинописні та друковані тексти або їх репродукції, а також роздруківки з АЦДП, Яшо підлягають факсимільному відтворенню;

 • негативи штрихових і пів токових зображень з доданням чорно-білих контрольних фотовідбитків з них;

 • кольорові діапозитиви (слайди).

При запозиченні ілюстрацій з різних видань автор може подати у видавництво як авторські ескізи (замість оригіналів ілюстрацій) бібліографічна оформлений список цих видань (якщо вони випускались тим самим видавництвом) або примірники використовуваних видань (якщо вони випускались іншими видавництвами) з зазначенням запозичених ілюстрацій та сторінок, на яких вони надруковані.

Штрихові зображення (ескізи, креслення, схеми, рисунки та ін.) мають бути виконані на білому папері, масштабно-координатному папері (міліметрівці) або кальці з одного боку аркуша.

Ілюстрації мають бути пронумеровані в послідовності, що відповідає згадуванню їх у тексті, а номери відповідати підписам до рисунків.

На звороті кожної ілюстрації (або контрольного фотовідбитка до негативів) мають бути написані прізвище автора, назва видання, а також номер ілюстрації.

На півтонових фотографічних відбитках усі написи мають бути зазначені назворотному боці й тільки м'яким олівцем без натиску.

Якщо як ілюстрації використовуються графічні зображення, виконані для інших цілей (робочі креслення, схеми, графіки, вирізки штрихових зображень з інших друкованих видань та ін.), то на них мають бути позначені елементи, лінії, позначки, написи, що слід зняти або ввести додатково при виготовленні видавничих оригіналів ілюстрацій.

Півтонові фотоілюстрації мають бути чітко надруковані на фотопапері з білою

підкладкою.

На фотографічних відбитках не повинно бути плям, загинів, слідів продавлювання, зламів, проколів, подряпин та інших механічних пошкоджень. Фотовідбитки не можна наклеювати на паспарту. Не допускається приклеювати до них папірці з номерами,

підписами та ін.

Однофарбове півтонове зображення має бути чорно-білим.

Панорамні фото оригінали (об'єкт сфотографований на кількох кадрах, що підлягають монтажу в єдиний оригінал) мають бути зняті з однієї точки, а об'єкт на них має точно стикуватись під час монтажу як по вертикалі, так і по горизонталі.

Позначки, терміни, позиції, розміри тощо на ілюстраціях мають відповідати згадуванню їх у тексті та підписам до рисунків.

На ілюстраціях з неясною орієнтацією верху або низу слід чітко позначити "верх" чи "низ", "вертикаль" чи "горизонталь".

Автор може подати оригінали ілюстрацій у вигляді зображень, підготовлених для безпосереднього репродукування. Придатність цих оригіналів і зміна масштабу їх при репродукуванні визначаються видавництвами.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.