Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ИДиТР / ИДиТР Книги (семестр 1) / Шевченко Художньо-технічне редагування 2005.doc
Скачиваний:
154
Добавлен:
29.03.2016
Размер:
4.82 Mб
Скачать

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

РОЛЬ ХУДОЖНИКА, ХУДОЖНЬОГО ТА ТЕХНІЧНОГО РЕДАКТОРІВ У ДРУКОВАНОМУ ВИДАННІ

АВТОРСЬКІ ТА ВИДАВНИЧІ ОРИГІНАЛИ

РОЗМІРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДАНЬ

ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ УКРАЇНИ

В. Е. Шевченко

ХУДОЖНЬО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ

Тексти лекцій для студентів відділення "Видавнича справа та редагування"

Зміст

УДК 655.254.24(075.8) ББК76.17я73 Ш37

Рецензенти: д-р філол. наук, проф. М.С.Тимошик, канд. філол. наук, проф. В.О.Карпенко

Затверджено вченою радою Інституту журналістики (протокол 4 від 18 жовтня 2004 року)

Шевченко В. Е.

Ш37 Художньо-технічне редагування : Тексти лекцій для студентів

відділення "Видавнича справа та редагування". - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2005. - 254 с.

ISBN 966-594-626-9

Розглянуто початкові етапи роботи над авторським оригіналом у видавницт­ві, вимоги до оригіналів та вибору технічних характеристик видання відповідно до сучасних видавничих норм і стандартів, а також наведено функціональні обов'язки художнього і технічного редакторів.

Для студентів, видавців, поліграфістів.

УДК 655.254.24(075.8)' ББК76.17я73

ISBN 966-594-626-9

©В. Є. Шевченко, 2005

) Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

ВПЦ "Київський університет", 2005

Вступ 7

Основні терміни і поняття 8

Тема 1. Роль художника, художнього та технічного редакторів удрукованому виданні

Загальні принципи редагування оформлення видання 11

Етапи розробки проекту видання 16

Видавничо-редакторський цикл видання 20

Формат Adobe PostScript та Portable Document Format 22

Функціональні обов'язки фахівців, які працюють над оформленням видання 27

Співпраця художника та художнього редактора 27

Завдання художнього та технічного редакторів, їх взаємодія 32

Тема 2. Авторські та видавничі оригінали

Види оригіналів: основні визначення, порядок роботи з ними 41

Авторські оригінали 46

Вимоги до текстових оригіналів 47

Оригінали ілюстрацій 51

Підготування авторського оригіналу для перевидання 54

Видавничі оригінали 56

Робота з текстовою частиною видавничого оригіналу 56

Оцінка придатності зображальних оригіналів для відтворення

поліграфічними засобами 57

Особливості роботи зі штриховими оригіналами 59

Особливості роботи з півтоновими оригіналами 61

Підготування оригіналів зовнішнього оформлення 65

Вимоги до оригіналів для перевидання 66

Таблиця 1. Зміна формату видання при перевиданні. 67

Підготування оригінал-макетів 68

Таблиця 2. Схема процесу додрукарського опрацювання оригіналів 68

Документація, що супроводжує видавничий оригінал у друкарню 73

Тема 3. Розмірні характеристики видань

Формат паперу 81

, Таблиця 3. Розміри аркуша форматів серіїRA та SRA 85

Формат видання 87

Частка аркуша 87

Таблиця 4. Утворення форматів при фальцюванні. 88

Стандартні формати книг, журналів і газет 91

Таблиця 5. Формати книжкових видань, крім навчальних, факсимільних

і експериментальних. 92

Таблиця 6. Формати журнальних видань 93

Таблиця 7. Формати журналів відповідно до призначення. 93

Таблиця 8. Формати газетних видань 94

Застосування стандартних форматів 94

Таблиця 9 Застосування форматів для різних видів видань 95

Таблиця 10 Відсотковізначення відношення ширинисторінки до їївисоти. 96

Таблиця 11. Формати журналів різних видів. 98

Нестандартні формати 99

Типометрична система вимірів 99

Таблиця 12. Відповідність типометричних одиниць виміру 101

Таблиця 13. Відповідність типометричної і метричної систем вимірів. 101

Формат набору 103

Таблиця 14. Формат набору і розміри полів для книжкових

і журнальних видань різних видів 105

Таблиця 15. Формат шпальт і розмір середника відповідно до

формату журналу. 107

Таблиця 16. Формати набору газетних видань 108

Обсяг видання 110

Одиниці виміру видавничої та друкарської продукції 110

Підрахунок обсягу видання у фізичних та умовних аркушах 112

Таблиця 17. Розрахунок обсягу газетною видання. 113

Підрахунок обсягу авторських аркушів 113

Таблиця 18. Кількість сторінок у авторському аркуші прозаїчного тексту 115

Таблиця 19. Площа зображального матеріалу відповідно до

формату видання. 117

Таблиця 20. Обсяг ілюстрацій в авторських та обліково-видавничих аркушах

залежно від їхньої кількості, формату видання (см) та формату набору (кв.) 118

Розрахунок повного обсягу видання 119

Розмірні параметри шрифтів 121

Таблиця 21. Кеглі шрифтів у типометричних системах Піка таДідо 121

Кегль шрифту 122

Таблиця 22. Відповідність кеглів шрифтів та формату набору 124

Таблиця 23. Зв'язок кегля шрифту та довжини рядка 124

Місткість шрифту. Підрахунок обсягу текстового оригіналу 125

ДОДАТКИ

Додаток 1. ДСТУ 3017-95. Видання. Основні види. Терміни та визначення 129

Додаток 2. ДСТУ 3018-95. Видання. Поліграфічне виконання Терміни та визначення 140

Додаток 3. ДСТУ 3772-98. Оригінали для поліграфічного відтворення. Загальні технічні вимоги 148

Додаток 4. ГСТУ 29.1-97. Журнали. Поліграфічне виконання. Загальні технічні вимоги 168

Додаток 5. ГСТУ 29.2-97. Підручники і навчальні посібники для загальноосвітніх шкіл та інших типів середніх навчальних закладів. Поліграфічне виконання. Загальні технічні вимоги 178

Додаток 6. ГСТУ 29.3-2000. Газети. Поліграфічне виконання. Загальні технічні вимоги 187

Додаток 7. ГСТУ 29.4-2001. Обкладинки та палітурки. Типи 191

Додаток 8. ГСТУ 29.5-2001. Видання книжкові. Поліграфічне виконання 198

Додаток S. ГСТУ 29.6-2002. Видання для дітей. Поліграфічне виконання. Загальні технічні вимоги 204

Додаток 10. ДСТУ 3008-95. Документація Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення 215

Додаток 11. ДСТУ 3003-95. Технологія поліграфічних процесів. Терміни та визначення 234

Додаток 12. Авторський договір 243

Додаток 13. Обсяги видань у фізичних та умовних друкованих аркушах 251

ВСТУП

Нормативна дисципліна "Художньо-технічне редагування" вивчається студентами Інституту журналістики відділень "Видавнича справа та реда­гування" та "Менеджмент засобів масової інформації" на четвертому курсі. її мета - навчити студентів працювати з автором як редактор, перетво­рювати авторський оригінал у твір друку, на практиці застосовувати норми та технічні вимоги, установлені сучасними видавничими стандартами. Ви­вчення даної дисципліни базується на попередніх знаннях: "Основ видав­ничої справи та редагування", "Видавничих стандартів", "Коректури", "Те­рмінологічного практикуму", "Режисури та архітектоніки видання".

Предметом курсу є зовнішня форма друкованого видання, її відповід­ність змісту, призначенню, існуючим нормам, стандартам, законам компо­зиції відповідно до сучасних досягнень техніки і технологій.

Художньо-технічне редагування охоплює всі роботи, пов'язані з пере­водом змісту інформації у графічну форму з урахуванням нормативних до­кументів: від часу, коли авторський оригінал поступив у редакцію, до реко­мендацій поліграфічному підприємству.

Художній редактор розробляє проект оформлення, слідкує за графічно-стильовими елементами видання, а технічний редактор задумане оформ­лення шляхом умовних знаків і позначень перекладає мовою, зрозумілою робітникам поліграфічного підприємства.

Програмою дисципліни передбачено вивчення процесу оформлення друкованих видань, правил та прийомів оформлення текстових і зобража­льних елементів, обкладинок і палітурок, титулів, довідково-допоміжного апарату видань з урахуванням змісту, категорії читачів, призначення, мож­ливості поліграфічних підприємств і забезпечення навичок технічного ре­дагування на всіх етапах оформлення видання. Усі питання розглядаються з погляду сучасних Державних стандартів.

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ

авторський аркуш

авторський оригінал

видавнича продукція

видавнича специфікація

видавничий оригінал

видання

виділення в тексті

вихідні відомості

віршований текст

внутрішня структура видання

додатковий текст

документ

ескіз

зміст

зовнішнє оформлення

зображальний оригінал*

кінцева сторінка

кодований оригінал

колонтитули

настільно-видавнича система

неперіодичне видання

обкладинка

обліково-видавничий аркуш

обсяг видання

оригінал

оригінал-макет

основний текст

оформлення таблиць

оформлення формул палітурка

періодичне видання поля

проект оформлення пробні відбитки редагування ритмізований текст розмірні показники видання розмітка оригіналу серійне видання система рубрикації спускна сторінка стандарт

текстовий оригінал технічний редактор технічні параметри титульні елементи умовний друкований аркуш фізичний аркуш формат видання формат набору художник

художній редактор частка аркуша читацьке призначення шрифтове оформлення

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.