Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
123.doc
Скачиваний:
47
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
694.78 Кб
Скачать

Список використаних джерел

 1. Арешников Ю.О. Класифікація функціональних стилів і вивчення стилістики у вищій та середній школі // Укр. мова і літ. в школі.– 1993. –№1. – С.43-44.

 2. Білецька М.А., Вашуленко М.С. Рідна мова: Підручн. для 2 кл. чотириріч, почат. шк. -6-те вид. -К.: Освіта, 1995. -272 с.

 3. Біляєв О.М., Вашуленко М.С., Плахотник В.М. Концепція мовної освіти в Україні // Рідна шк. -1994. - №9. - С. 71-73.

 4. Біляєв О.М., Скуратівський Л.В. Симоненкова Л.М., Шелехова Г.Т. Концепція навчання державної мови в школах України //Дивослово. -1996. – С. 16-21. 16.

 5. Богуш А.М. Методика навчання української мови в дошкільних закладах: навч. пос. для студ. пед. ін-тів та учнів пед. училищ.-К.: Вища шк., 1993.-327с.

 6. Богуш А.М. Методика розвитку рідної мови і ознаймлення з навколишнім у дошкільному закладі практикум: Навч. пос. для студ. вузів спец. "Дошкільне виховання".-К.:Вища шк., 1995.-192с.

 7. Богуш А.М. Теоретичні засади художньо-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку //Педагогіка і психологія. – 1998.-№3 (20).: Педагогічна думка –С. 112-120.

 8. Варзацька Л.О., Шевченко Л.М. Методика розвитку зв'язного мовлення молодших школярів. Методичні рекомендації для вчителів, студентів педінститутів та педучилищ спеціальності "Педагогіка і методика початкового навчання". Ч. 1,11 СМПЖ- Житомир: РІКО-ПРЕС-РЕКЛАМА, 1995. - 128с.

 9. Варзацька Л.О., Вашуленко М.С, Мельничайко О.І., СкуратівськийЛ.В., Рідна мова: Підручник для 4 класу чотирирічної і 3 класу трирічної початкової школи, / За ред. Вашуленко М.С. - 5-те вид. - К.: Освіта, 1997.-256с.

Міністерство освіти і науки україни

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

до захисту в ДЕК

Перший проректор університету

__________професор П.І. по Б.

П.І. по Б.

МЕТАФОРА ЯК ВИРАЗНИК СТИЛЮ М. М. КОЦЮБИНСЬКОГО

7. 010103 ПМСО. Українська мова та література.

Спеціалізація: редагування освітніх видань

Випускна робота освітньо-кваліфікаційного рівня

«Спеціаліст»

ПОГОДЖЕНО

Директор інституту Науковий керівник _______професор П.І. по Б. _________доцент П.І. по Б.

Завідувач кафедри

українського мовознавства

______доцент П.І. по Б.

Рецензенти

______доцент П.І. по Б.______ _______учитель-методист загальноосвітньої школи № м.Херсона П.І. по Б

Херсон – 2009 зміст

ВСТУП …………………………………………………………………...............3

РОЗДІЛ 1. НАУКОВІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ МЕТАФОРИ

В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ…………………………………………..6

  1. Метафора – засіб художньої виразності тексту…………………...6

  2. Різновиди метафор в українській мові………………...……….....14

  3. Функції метафор у прозовому творі………...………………….....24

Висновки з 1 розділу............................................................................................29

РОЗДІЛ 2. ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ МЕТАФОР

У ТВОРАХ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО……………….31

2.1. Особливості вживання метафор у повісті

«Тіні забутих предків» М.Коцюбинського…………….……........31

2.2. Метафоричність мови «Fata morgana»……………………............45

2.3. Функціонування метафори у творах

мариністичного жанру М.Коцюбинського……………….............56

2.4. Роль метафори в дитячих творах письменника………...…….......67

Висновки з 2 розділу……...................................................................................68

ВИСНОВКИ.........................................................................................................69

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........………………....…..………...71

ВСТУП

Мова української художньої літератури є своєрідним концентрованим вираженням літературної мови. Тому в поняття «стиль художньої мови» вкладається дещо інший зміст, ніж при виділенні публіцистичною, науковою та інших стилів мови. Художній стиль відрізняється від інших тим, що він акумулює в собі мовні засоби усіх стилів, але у своєрідних поєднаннях і функціонально зміненому вигляді. Його сутність розкривається на основі доцільного, естетично виправданого використання мовних розгалужень національної мови, всіх її виражальних засобів.

У художньому стилі мовні засоби служать специфічній меті – побудові художнього образу, вона реалізується через поєднання елементів усіх функціональних стилів мови; загальна образність мови, а також індивідуальне образне слововживання теж активно служать їй. У текстах художнього стилю представлено все багатство виражальних засобів мови, якими творяться художні образи. Образність – здатність передавати загальне через одиничне – досягається цілим рядом мовних прийомів. Образ виражає замість абстрактної конкретну сутність реальності й тому здатний збагачувати нашу свідомість і почуття, пробуджувати своєрідну ланцюгову реакцію асоціацій, роздумів, емоційних переживань. Досягається образність перенесенням значень слів і цілою низкою інших засобів (ритміка, мелодика, алітерація). Граматичні засоби також далеко не байдужі до неї, навіть суфікси і відмінкові закінчення здатні створювати стилістичні відмінності. Мовні одиниці, вжиті в переносному значенні з метою створення образу, називаються тропами.

Тропи функціонують майже в усіх стилях нашої мови, проте питома вага їх неоднакова.

У художньому стилі використання тропів є обов’язковим. Вони виконують естетичну функцію. Тут вони особливо різноманітні, яскраві й численні.

Кожна національна мова володіє своїми стилістичними ресурсами, що в усій повноті виявляються в художньому стилі.

Актуальність дипломної роботи полягає в тому, що метафоричність мовних засобів, її функціонування у творах М.Коцюбинського є недостатньо вивченими в українській лінгвостилістиці.

Мета роботи: виокремити різні типи метафор (загальномовні та індивідуально-авторські) у прозі М.Коцюбинського та здійснити їх лексико-стилістичний аналіз. Довести оригінальність стилю письменника в плані використання і створення метафоричних образів.

Реалізація зазначеної мети передбачає виконання таких завдань:

 1. На основі наукових праць вітчизняних учених і дослідників з’ясувати сутність метафори.

 2. Визначити місце й функції метафор у художньому творі.

 3. Провести обстеження творів М. Коцюбинського з метою виявлення метафор та здійснення їх класифікації.

 4. З’ясувати стилістичні функції метафор у творах митця.

 5. Укласти реєстр, виявлених у текстах творів письменника метафор.

Об’єктом дослідження є різновиди, функції метафор та їх характеристика у творах означеного письменника.

Предметом випускної роботи є виражально-зображальний потенціал мови творів М.Коцюбинського, зокрема функціонально-стилістичні особливості метафор.

Практична значущість дослідження виявляється в тому, що матеріал роботи може бути використаний на заняттях зі „Стилістики української мови” та курсу „Сучасної української мови” у вишах, учителями на уроках рідної мови та української літератури, у позакласній роботі з учнями.

Апробацію робота пройшла під час педагогічної практики у ЗОШ №52, в 10 класі на уроках рідної мови.

Структура роботи. Дослідження складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Алексієнко Л.А., Семенчак С.М. Спостереження над метафорами наукових текстів // Українське мовознавство. – 1989. – Випуск 16. – С.56 – 60.

 2. Алефіренко М.Ф. Від порівняння до нового значення слова // Культура слова. - 1977. - № 13. – С.87 – 92.

 3. Апресян В.Ю. Метафора в семантическом представлений эмоций // Вопросы языкознания. - 1993. - № 3. – С. 27 – 35.

 4. Аристотель. Об искусстве поэзии. – М.: Госполит. Издат; 1957.

 5. В’язівська О.Г.Засоби характеротворения М.Коцюбинського //Українська мова і література в школі – 1981. - № 9. – С. 7.

 6. Вербицька О.А. Термін і метафоризація // Культура слова. – 1986. - № 30. – С.52 – 55.

 7. Виноградов В.В. О языке художественной литературы. – М.: Просвещение, 1959.

 8. Волков И.Р. Теория литературы: учебное пособие для студентов и преподавателей. – М.: Просвещение, 1995.

 9. Волох О.Г. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. – К.: Вища школа, 1986.

 10. Гайдаєнко І.В. Образно-тропеїчні засоби української мови // Информационно-методический журнал издательства ХДУ «Печатное слово». – Херсон: ХДУ, 2003(2). – С.56-59.

 11. Гайдаєнко І.В., Пентилюк М.І. Наукові засади навчання стилістики у вищій школі. Ч.І //Информационно-методический журнал изд-ва ХГУ «Печатное слово». – 2005 (5/16). – С.69-72.

 12. Гайдаєнко І.В., Пентилюк М.І. Наукові засади навчання стилістики у вищій школі. Ч.ІІ// Информационно-методический журнал изд-ва ХГУ «Печатное слово». – 2006 (7/18). – С. 43-50.

 13. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури. – К.: Наукова думка, 2001.

 14. Дудик П.С. Стилістика української мови: Посібник. – К.: «Академія», 2005.

 15. Касирер Э. Сила метафоры // Теория метафоры. – М.: Просвещение, 1990. – С.33 – 43.

 16. Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української мови. – К.: Либідь, 1987.

 17. Корольков В.И. Метафора // Краткая литературная энциклопедия. – М.: Просвещение, 1967. – С. 795.

 18. Коцюбинський Вибрані твори. – К.: Дніпро, 1977.

 19. Коцюбинський М.М. Вибрані твори.- К.: Веселка, 1976.

 20. Коцюбинський М.М. Збірка праць тематичного студентського наукового гуртка по вивченню творчості Коцюбинського. – Одеса, 1961.

 21. Кочерган М.П. Лексична сполучуваність і полісемія // Мовознавство. – 1977. - № 5. – с 57 – 68.

 22. Літературознавчий словник – довідник. – К.: Академія, 1997.

 23. Мацько М.І. та ін. Стилістика української мови. – К.: Вища школа, 2003.

 24. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістики. – К.: Вена, 1994. – 214с.

 25. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. – К.: Либідь, 1992.

 26. Словник української мови в 11 томах. – Т4. – К.: Наукова думка, 1973.

 27. Сучасна українська літературна мова. Лексика і фразеологія / За ред. І.К. Білодіда. – К.: Наукова думка, 1973. – с 137 – 143.

додаток г

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]