Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
123.doc
Скачиваний:
47
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
694.78 Кб
Скачать
  1. Структура дипломної роботи

У написанні дипломної роботи варто дотримуватися її чіткої структури, уважно ставитися до заголовків частин, прагнути, щоб вони якнайкраще відбивали зміст. Дипломна робота має таку структуру:

Титульна сторінка (Додаток В)

План (заголовок подається словом Зміст –Додаток В)

Вступ (передбачає обґрунтування актуальності проблеми, визначення об’єкта, предмета, методів дослідження, мети, завдань, зв’язку дослідження з науковою темою кафедри, повідомлення про апробацію, структуру роботи).

Основна частина (складається з двох-трьох розділів, підрозділів, в одному з яких представлено методичні розробки чи аналіз лінгвістичного матеріалу):

Розділ 1 …

1.1.

1.2;

Висновки з розділу1

Розділ 2 …

2.1.

2.2;

Висновки з розділу 2

Загальні висновки

Список використаної літератури (бібліографія подається за алфавітним порядком). У списку літератури варто подати не менше 50 джерел.

Додатки (з потреби) До них належать таблиці, схеми, графіки, методичні матеріали.

розділ 5

вимоги до написання магістерських робіт

5.1. Загальні вимоги до наукового дослідження

Магістерська робота є обов’язковою формою поглибленого навчання й науково-дослідницької практики в системі підготовки майбутнього філолога освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр».

Магістерська робота має ознаки наукового й офіційно-ділового стилів мовлення. Як жанр наукового мовлення магістерська робота висвітлює наукові проблеми, їх теоретико-практичне розв’язання в науковій літературі та власній інтерпретації автора. Робота вимагає дотримання мовних вимог наукового стилю. Як документ магістерська робота має визначені реквізити, ознаки стандартизованого мовлення.

Магістерська робота – наукова робота теоретичного, теоретико-експериментального чи теоретико-прикладного характеру, спрямована на самостійне розв’язання складних дослідницьких завдань, пов’язаних із певною науковою, науково-практичною проблематикою кафедри [3].

Цей вид випускної роботи своїм змістом і структурою найближче стоїть до кандидатських дисертаційних досліджень.

Магістерська робота зорієнтована на:

 • розширення теоретичних знань студентів з фахової гуманітарної та методичної підготовки;

 • систематизацію та самостійний аналіз сучасних підходів до розв’язання складних питань, пов’язаних із новітньою інтерпретацією певних наукових проблем, що є об’єктом даного магістерського дослідження;

 • поглиблення знань студентів із суміжних дисциплін;

 • подальше удосконалення умінь та навичок самостійної роботи студентів із науковою літературою, виявлення тенденцій і закономірностей досліджуваних процесів;

 • формування умінь самостійно визначати об’єкти й етапи магістерського дослідження, обґрунтувати систему заходів, необхідних для розв’язання теоретичних і прикладних завдань;

 • розвиток умінь самостійно формулювати найбільш вагомі узагальнення основних результатів, розробляти науково-практичні рекомендації щодо удосконалення навчально-виховної роботи в сучасній школі.

Магістерські роботи повинні відповідати таким основним вимогам:

 • тема магістерської роботи визначається магістрантом за погодженням з науковим керівником і затверджується на засіданні кафедри та на засіданні вченої ради університету;

 • у вступі обґрунтовується вибір теми, її актуальність; визначаються об’єкт, предмет, мета, завдання, методи дослідження; його наукова новизна й теоретична та практична значущість одержаних результатів, описується структура магістерської роботи;

 • у роботі аналізуються сучасні підходи до вирішення певної наукової проблеми з урахуванням новітніх літературних джерел, а також визначається авторська позиція щодо напрямів реалізації усіх аспектів даного дослідження;

 • магістерська робота має науково-дослідницький характер;

 • основний зміст роботи поділяється на теоретичну й практичну (експериментальну) частини;

 • у роботі мають бути продемонстровані вміння студента методологічно грамотно проводити наукове дослідження, самостійно аналізувати, систематизувати, узагальнювати його основні наукові й практичні результати;

 • магістерська робота подається до захисту в переплетеному вигляді;

 • обсяг роботи 80-100 сторінок набраного на комп’ютері тексту (без урахування списку використаних джерел та додатків);

 • магістерська робота має бути чітко структурованою з виділенням окремих її частин (розділів, параграфів), абзаців, з нумерацією сторінок, правильним оформленням посилань, виносок, цитат, списку використаної літератури (не менше 70 джерел, переважно останніх років) [15, с. 15 - 16].

З метою реалізації цих вимог магістрант має виявити добру обізнаність з науковою літературою, продемонструвати вміння аналізувати, зіставляти, робити висновки. Робота повинна бути написана з дотриманням літературних норм писемного мовлення, стилістично впорядкована, добре вичитана.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]